Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst


In de digitale openbare raadsvergadering van maandag 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad de onderstaande besluiten genomen.

Gemeenteraad

Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd. U kunt de videotulen hier terugkijken.

Bestemmingsplan Middendijk 33-35, Nijbroek

Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan Middendijk 33- 35, Nijbroek ongewijzigd vast.

Toelichting
De eigenaar van het bedrijfsperceel aan de Middendijk 33 – 35 in Nijbroek heeft een verzoek ingediend om mee te werken aan een herinrichting van het perceel. Op dit moment kan bedrijfsbebouwing aan de voorzijde van het perceel worden opgericht, op korte afstand van de weg. Doel is deze bouwmogelijkheden te verplaatsen naar de achterzijde van het perceel en aan de voorzijde, als entree van het dorp, een groener aanblik te maken. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode was het voor iedereen mogelijk een zienswijze naar voren te brengen. Daarvan heeft niemand gebruik gemaakt. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 11 januari 2021

Besluit
De raad stelt het verslag vast.

Toelichting
De raad stel het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Aanvullende ondersteuningsmaatregel voor zwembad De Schaeck

Besluit
De raad stelt een bedrag van € 116.400 beschikbaar ten laste van de algemene reserve, voor financiële ondersteuning van zwembad De Schaeck in de vorm van kwijtschelding van de huur over 2020.

Toelichting
Het college vraagt de gemeenteraad een bedrag van € 116.400 beschikbaar te stellen voor financiële ondersteuning van zwembad De Schaeck in de vorm van kwijtschelding van de huur over 2020.  Zwembad De Schaeck wordt zwaar getroffen door de COVID-19-crisis. De kans is groot dat het zwembad zonder aanvullende ondersteuning van de gemeente de crisisperiode niet overleeft. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Randweg Twello; met in achtneming van het amendement van Gemeente Belangen en D66

Besluit

  1. De raad neemt kennis van het 'Overzicht resultaten bestuurlijk overleg en studies' met ProRail en de provincie Gelderland over het doortrekking van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor.
  2. Het overleg met partners en samenleving over het WWL-plan - zonder de bewaakte overwegen op de lijn Apeldoorn-Zutphen en met medeneming van de oplossing bedoeld onder iv - voort te zetten om, met een maximale bijdrage van 8mio, tot uitvoering van het WWL-plan te komen.
  3. Uiterlijk 31 december 2021 te komen tot vastlegging van de afspraken met de cofinanciers over hun totale bijdrage.
  4. Nadat het intakebesluit van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is genomen, te starten met de noodzakelijke planologische, juridische en/of feitelijke (voorbereidende) maatregelen tot uitvoering van het WWL-plan.
  5. De raad over de stand van zaken in kennis te stellen bij de voortgangsrapportage 2021 en de financiële effecten te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 en in de prioriteitennota 2022.

Toelichting
Het college informeert met dit raadsvoorstel de gemeenteraad over de resultaten van het bestuurlijk overleg met ProRail en de provincie Gelderland over doortrekking van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor. Dat is nog onvoldoende. Het college stelt de raad voor om met het overleg door te gaan om het stuk tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344) te kunnen aanleggen. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen, met inachtneming van het amendement van Gemeente Belangen en D66. In bovenstaande weergave van het besluit is het amendement verwerkt.
Het amendement is aangenomen met 10 stemmen voor (Gemeente Belangen, D66) en 9 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, Lijst Arend, Fractie Suelmann).
Het raadsvoorstel, met inachtneming van het amendement van Gemeente Belangen en D66, is aangenomen met 10 stemmen voor (Gemeente Belangen, D66) en 9 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, Lijst Arend, Fractie Suelmann).

Motie “Gelijk oversteken” van Fractie Suelmann, CDA, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend over Veilig naar school

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

  • kinderen veilig naar school moeten kunnen gaan en vanuit school weer veilig thuis moeten kunnen komen;
  • voor weggebruikers onvoldoende duidelijk is dat zij bij De Wingerd een oversteekplek voor kinderen naderen;
  • een oversteekplek die door voornamelijk kinderen wordt gebruikt het gehele jaar door goed zichtbaar moet zijn.

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • via een participatietraject met basisschool De Wingerd te komen tot een veiligere oversteekplaats;
  • de raad hierover te informeren voor 1 mei 2021.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Voorst 2021

Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Voorst 2021 vast.

Toelichting
Inwoners met problematische schulden kunnen bij onze gemeente terecht voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Daarbij is van belang dat zij weten binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of een inwoner voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Het college stelt voor in deze verordening op te nemen dat de beslistermijn acht weken is.  De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen motie

Motie “Geen vertrouwen” van Lijst Arend

De motie is verworpen met 7 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann en mevrouw J.H. van Amerongen-Elfferich, de heer G.A. Rutgers en de heer E.J. de Weerd van VVD-Liberaal2000) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66 en de heer G. Schimmel van VVD-Liberaal2000).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken. Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering ook terugkijken.

Vragen? Neem dan contact op met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 / Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl