Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst


In de digitale openbare raadsvergadering van maandag 1 maart 2021 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen. Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd.

 

 

U kunt de videotulen terugkijken via deze link naar maandagavond 1 maart en via deze link naar de uitloop op dinsdagavond 2 maart.

                                                              

Bestemmingsplan Landgoed Grote Noordijk, Wilp

Besluit

 1. De raad stelt de zienswijzennotitie vast.
 2. De raad stelt het bestemmingsplan Landgoed Grote Noordijk, Wilp gewijzigd vast.
 3. De raad stelt het beeldkwaliteitsplan Landgoed Grote Noordijk, Wilp vast.
 4. De raad stelt geen exploitatieplan vast.

Toelichting

Landgoed Grote Noordijk heeft het initiatief genomen tot herontwikkeling van het landgoed. Het plan heeft betrekking op het gedeelte van het landgoed dat in eigendom is van de erfgenamen. Dit plan maakt de volgende ontwikkelingen mogelijk. Restaureren en splitsen landhuis in drie grondgebonden woningen. Restaureren en voor bewoning geschikt maken tuinmanswoning. Renoveren bed & breakfast. Bouw kapschuur voor parkeren en stalling voor de nieuwe bewoners. Bouw drie woningen in het oostelijk deel van het landgoed. Ontwikkelen nieuw bos en nieuwe natuur. Aanleg voedselbos in het oostelijk deel van het landgoed. Het ontwerpplan heeft zes weken ter visie gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Deze is volledig gehonoreerd door het college en heeft geleid tot een wijziging van het bestemmingsplan. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Mutatie fractievertegenwoordigers

Besluit

De raad benoemt mevrouw W.J. Moleman met ingang van 1 maart 2021 tot fractievertegenwoordiger in de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad voor de fractie van PvdA-GroenLinks.

 

Toelichting

De fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks stelt voor om mevrouw W.J. Moleman met ingang van 1 maart 2021 te benoemen tot fractievertegenwoordiger in de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad voor de fractie van PvdA-GroenLinks. Voor kandidaten voor het fractievertegenwoordigerschap gelden geen formele vereisten. De raad geeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 februari 2021

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 8 februari 2021 vast.

 

Toelichting

De gemeenteraad heeft het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vastgesteld (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
 

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 februari 2021

Besluit

De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 9 februari 2021 vast.

 

Toelichting

De gemeenteraad heeft het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vastgesteld (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Woningbouwontwikkeling in Twello Noord (Twello.250+); bekrachtigen geheime karakter Informatieve 
Beeldvormende Bijeenkomst 15 februari 2021

Besluit

De gemeenteraad bekrachtigt de geheimhouding op álle informatie die is gewisseld tijdens de informatieve beeldvormende bijeenkomst op 15 februari 2021 op basis van artikel 10 (lid 2, onder b) van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

Toelichting

In een geheime informatieve beeldvormende bijeenkomst is de gemeenteraad bijgepraat door het college van burgemeester en wethouders over de planontwikkeling voor de woningbouwontwikkeling in Twello Noord (ook wel bekend als Twello.250+). Omdat de grondonderhandelingen nog gaande zijn heeft het college geheimhouding opgelegd op de gedeelde informatie. Het is aan de gemeenteraad om dit in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Motie over brandweerkazerne Twello van VVD-Liberaal2000, Gemeente Belangen, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat ten aanzien van veiligheid voor een locatie moet worden gekozen die ‘goed’ scoort;

de gemeenteraad draagt het college op de nieuwe brandweerkazerne van Twello te bouwen aan de Zuiderlaan.
 

Toelichting

De motie is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen). De heer mr. S.J.T. Homan (Gemeente Belangen) heeft zich onthouden van stemming.

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Besluit
De gemeenteraad geeft toestemming tot de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland overeenkomstig het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

 

Toelichting

Net als alle andere gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG voldoen aan de nieuwe wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarom, en om nog wat andere wijzigingen door te voeren, moet de verordening worden aangepast. De raden van de 22 gemeentes moeten hier mee instemmen. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Motie “Meer dan 0 treffers over tiny houses” van D66, Fractie Suelmann en Lijst Arend

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de grote hoeveelheid informatie uit het onderzoek via voorst.nl gedeeld dient te worden voor belangstellenden van alternatieve woonconcepten;
 • een van de zes blokken op [voorst.nl/wonen-bouw-verbouw] uitgebreid dient te worden of naar keuze een zevende blok wordt toegevoegd over de besproken alternatieve woonconcepten;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • de website [voorst.nl] te voorzien van een logische indeling en actuele informatie toe te voegen over de randvoorwaarden voor en het plannen, bouwen en bewonen van alternatieve woonconcepten in Voorst;
 • inwoners via bekende kanalen (Het Voorster Nieuws, Facebook, …) over deze update te informeren als de site is geactualiseerd;
 • de raad hierover te informeren voor 1 juli 2021.

Toelichting

De gemeenteraad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
 

Nota Activabeleid 2021

Besluit

De raad stelt de Nota activabeleid 2021 vast.

 

Toelichting

De financiële verordening gemeente Voorst 2017 schrijft voor dat de gemeenteraad eens in de vier jaar een Nota activabeleid vaststelt. De vorige Nota activabeleid is van 2016. De nota is aangepast volgens de nieuwste wettelijke voorschriften. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Motie “Nu even niet” over Younger at heart van PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, VVD-Liberaal2000, Fractie Suelmann, CDA, Gemeente Belangen en D66

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • we bestaande en voor jongeren herkenbare structuren zoveel mogelijk in tact moeten houden;
 • het daarom nu niet wenselijk is, juist voor deze doelgroep, herkenbaar jongerenwerk te vervangen en/of hier onzekerheid over te creëren;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • te organiseren dat het bestaande jongerenwerk uitgevoerd door Younger at heart voortgezet kan worden gelijk aan de periode van de huidige kadernota sociaal domein.

Toelichting

De gemeenteraad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
 

Evaluatie Vitaal Voorst: beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen

Besluit

 1. Het college informeert de gemeenteraad met de evaluatierapportage over Vitaal Voorst.
 2. De raad besluit geen nieuwe nota vast te stellen.

Toelichting
In 2017 is de nota Vitaal Voorst vastgesteld. Die nota was een integratie van Volksgezondheid en Sport en Bewegen. Het college is tevreden over het resultaat als geheel. En constateert ook dat preventie om een lange adem vraagt. Nieuw beleid voor Volksgezondheidsbeleid en Sport en Bewegen staat voortaan in de Kadernota Sociaal Domein.

De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Motie “Kansen voor Wilp Achterhoek” over leefbaarheid Wilp Achterhoek van PvdA-GroenLinks, D66, Gemeente Belangen, CDA, Lijst Arend, Fractie Suelmann en VVD-Liberaal2000

Besluit

De gemeenteraad is mening dat:

 • de visie die ontwikkeld is door Algemeen Belang Wilp Achterhoek (ABWA) de moeite van het onderzoeken waard is;
 • deze visie integraal met andere (mogelijke) ontwikkelingen rond de A1 bekeken moet worden;
 • RWS uitgedaagd moet worden inhoud te geven aan de door haar uitgesproken ambitie;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • het initiatief van ABWA actief te ondersteunen vanuit een integrale gebiedsvisie;
 • actief contact te zoeken met Rijkwaterstaat, provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor zover door het college als relevant beoordeeld,  en te bepleiten dat er voor nu geen onomkeerbare stappen genomen worden zoals met name een aanbesteding die toekomstige ontwikkelingen passend bij de visie van ABWA uitsluiten;
 • de gemeenteraad voor het zomerreces te informeren over de resultaten.

Toelichting

De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
 

Verworpen motie

 • Motie “…op de zere plek” van PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en CDA.
  De motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, CDA, Lijst Arend) en 14 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, D66, Fractie Suelmann. De heer mr. S.J.T. Homan (Gemeente Belangen) heeft zich onthouden van stemming.

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten van maandag 1 maart kunt u bekijken via deze link. De stukken die betrekking hebben op het vervolg van de raadsvergadering op 2 maart kunt u bekijken via deze link.
Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering ook terugkijken. Via dezelfde links kunt u ook de vergadering terugkijken.
Vragen? Neem dan contact op met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 / Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl