Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst


In de digitale openbare raadsvergadering van maandag 29 maart 2021 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

besluiten lijst raadsvergadering

Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd. U kunt de videotulen terugkijken via deze link.

                                                             

Bommenregeling 2020

Besluit

 

De raad verleent goedkeuring voor het indienen van een aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor een vergoeding van 70% over de kosten die in 2020 gemaakt zijn voor het opsporen van niet-gesprongen explosieven (NGE) uit WO II.

Toelichting

Bij projecten met graafwerkzaamheden maken de gemeente Voorst én andere partijen in sommige gevallen kosten voor vooronderzoek, detectie en ruiming van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de gemeente jaarlijks een vergoeding aanvragen voor 70% over de gemaakte kosten (de Bommenregeling). De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Bestemmingsplan Zonnenbergstraat 47, Wilp

Besluit

 

 1. De raad stelt het bestemmingsplan Zonnenbergstraat 47, Wilp ongewijzigd vast.
 2. De raad stelt geen exploitatie plan vast.
 3. De raad stelt het functieveranderingsplan Zonnenbergstraat 47, Wilp ongewijzigd vast als beeldkwaliteitsplan.

Toelichting

Het doel van dit bestemmingsplan is toepassing te geven aan een functieveranderingsplan. Bij dit plan wordt een extra woning toegevoegd aan het erf, de karakteristieke boerderij blijft behouden. Op het erf worden verschillende agrarische opstallen gesloopt. Ook worden het erf en de nieuwe woning landschappelijk ingepast. Daarnaast wordt in het zuiden van het plangebied ongeveer een hectare bos aangeplant. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven

Besluit

De raad benoemt de raadsleden P.T.M. Jonkman, mr. ing. G. Schimmel en M.M.G. Suelmann als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven inzake de toelating van de opvolger van de heer R.R.S. Bosch als lid van de raad van de gemeente Voorst in de raadsvergadering van 29 maart 2021.

Toelichting

De heer R.R.S. Bosch heeft op 5 maart 2021 verzocht om ontslag als raadslid. De voorzitter van het centraal stembureau heeft bij besluit van 23 maart 2021 de heer A.J.L. (Jeroen) voor ’t Hekke benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Voorst. De heer Voor ’t Hekke heeft op 24 maart 2021  meegedeeld dat hij de benoeming aanneemt. Voordat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 29 maart 2021 een besluit kan nemen over de toelating van de heer Voor ‘t Hekke, dient de raad de zogenaamde geloofsbrieven te onderzoeken, conform artikel 2.3 uit de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad 2020.

Voorgesteld wordt om de raadsleden P.T.M. Jonkman, mr. ing. G. Schimmel en M.M.G. Suelmann te benoemen als lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Mutaties fractievertegenwoordigers

Besluit

 1. De raad benoemt mevrouw L.E.R. van den Brand en de heer R. Ploeg met ingang van 29 maart 2021 tot fractievertegenwoordigers in de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad voor Fractie Suelmann. 
 2. De raad benoemt de heer D.A.H. Roelofs met ingang van 29 maart 2021 tot fractievertegenwoordiger in de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad voor Lijst Arend.

Toelichting

De fractievoorzitter van Fractie Suelmann stelt voor om mevrouw L.E.R. van den Brand en de heer R. Ploeg  met ingang van 29 maart 2021 te benoemen tot fractievertegenwoordigers in de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad voor Fractie Suelmann. De fractievoorzitter van Lijst Arend stelt voor om de heer D.A.H. Roelofs met ingang van 29 maart 2021 te benoemen tot fractievertegenwoordiger in de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad voor Lijst Arend. Voor kandidaten voor het fractievertegenwoordigerschap gelden geen formele vereisten. Het is aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 15 maart 2021

Besluit

De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 15 maart 2021 vast.

Toelichting

De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid R.R.S.  Bosch en toelating  in de raad

Besluit

De raad besluit de heer A.J.L. (Jeroen) voor ’t Hekke toe te laten als lid van de raad van de gemeente Voorst.

Toelichting

De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer A.J.L. voor ’t Hekke onderzocht. Het is de commissie gebleken dat de heer Voor ’t Hekke  aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert de gemeenteraad om de heer Voor ’t Hekke toe te laten als lid van de raad van de gemeente Voorst. Vervolgens heeft de gemeenteraad dit besluit met algemene stemmen genomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Startnotitie Transitievisie Warmte

Besluit

De raad stelt de Startnotitie Transitievisie Warmte vast.

Toelichting

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. De bedoeling is in 2022 te starten met twee wijkuitvoeringsplannen en voor 2050 de hele gemeente aardgasvrij te maken. Deze startnotitie beschrijft het proces om tot de Transitievisie Warmte te komen. De gemeente werkt samen met IJsseldal Wonen, Waterschap Vallei en Veluwe, Liander en energiecoöperatie Energie Rijk Voorst.  De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Beschermd Thuis 2022 – 2030

Besluit

 1. De raad stemt in met het concept Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030.
 2. De raad stemt in met het concept Ontwerp Beschermd Thuis 2030.
 3. De raad stemt in met een nieuwe regionale inkoopprocedure om de doelstellingen van het Ontwerp Beschermd Thuis 2030 te realiseren met de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2023, onder voorbehoud dat de zes gemeenteraden het Ontwerp Beschermd Thuis vaststellen vóór 31 december 2021.
 4. De raad neemt kennis van de verlenging van het Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO-BW).

Toelichting

Voor mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang of begeleid wonen verandert veel. De gemeentes in de regio werken samen om te zorgen dat die veranderingen geleidelijk gaan. Het budget voor deze zorg is verkleind en de gemeentes hebben afspraken gemaakt om het budget eerlijk te verdelen. De gemeentes starten een nieuwe inkoopprocedure, die moet leiden tot een nieuwe, zogenaamde raamovereenkomst per 2023. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Wijziging van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 (2021-05744)

Besluit

De raad stelt de verordening tot wijziging van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 (1e wijziging) vast.

Toelichting

In de financiële verordening staan de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en

de inrichting van de financiële organisatie. Zo staat het in artikel 212 van de Gemeentewet. Maar voor het onderhoud van de openbare ruimte worden de afspraken voortaan in programma’s opgeschreven. Daarom wordt de financiële verordening aangepast. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie over onafhankelijk onderzoek vliegveld Lelystad van PvdA-GroenLinks, D66, CDA, Gemeente Belangen

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat:

 • de opening van dit vliegveld, ook na herziening van het luchtruim, een ernstige bedreiging vormt voor de leefbaarheid in onze gemeente, voor alle dorpskernen;
 • de opening van dit vliegveld impact heeft op vliegveld Teuge;
 • in de reeds langdurig gevoerde discussies en procedures rond de opening van Lelystad Airport en het gebruik van de luchtverkeersroutes diverse malen gebleken is dat de kwaliteit van rapportages, onderzoeken, en beoordelingen daarvan onvoldoende, onvolledig en onterecht zijn geweest;
 • de gang van zaken tot nu toe ervoor gezorgd heeft dat tot nu toe terecht geen vertrouwen bestaat in de kwaliteit van de rapportages, onderzoeken en beoordelingen die de basis vormen voor de aanvragen van NV Luchthaven Lelystad een vergunning te verlenen in het kader van de Wet Natuurbescherming of eventueel nieuwe aanvullende MER;
 • door diverse partijen aangetoond is dat de onderzoeken gebrekkig en onvolledig zijn;
 • daarbij komt dat onze gemeente al een stikstof probleem heeft wat grote gevolgen heeft voor de landbouw, woningbouw en recreatie en de extra stikstofuitstoot van het vliegverkeer;
 • dit alles mogelijk gevolgen heeft op de economische mogelijkheden en transformatie in onze gemeente, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van woningen voor starters;
 • het nu tijd wordt om als gemeente de mogelijkheid te pakken om een vervolgstap te zetten in de vorm van het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de aanvraag, met bijbehorende passende beoordeling, van NV luchthaven Lelystad om een vergunning te verlenen in het kader van Wet Natuurbescherming;
 • de uitkomsten van dit onafhankelijk onderzoek te delen met andere belanghebbenden (bijvoorbeeld LelygateKlarenbeek of redt de Veluwe);

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 1. te verkennen hoe er onafhankelijk onderzoek gedaan kan worden  naar de gevolgen voor onze gemeente en inwoners als vliegveld Lelystad voor groot handelsverkeer wordt geopend, met als vraagstelling wat de onderbouwde verwachte gevolgen zijn voor onze inwoners voor het woon- en leefklimaat, geluidsoverlast, stikstofuitstoot, biodiversiteit, natuur, recreatie en “stilte”-beleving van de Veluwe , trekvogelroutes, woningbouw en landbouw;
 2. dit  zo mogelijk en bij voorkeur  in regionaal verband op te pakken;
 3. ook bij andere acties over dit onderwerp (juridische acties bijvoorbeeld) zoveel mogelijk in regionaal verband op te trekken;
 4. wanneer nodig terug te komen bij de raad met een voorstel voor een financiële bijdrage;
 5. de gemeenteraad voor 1 juni 2021 te berichten over de verkenning en het vervolg daarop.

Toelichting

De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen amendement

 • Amendement “Rust kan je redden” over transitievisie warmte van VVD-Liberaal2000
  De motie is verworpen met 4 stemmen voor (VVD-Liberaal2000) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann)

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten van maandag 29 maart kunt u bekijken via deze link. Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering ook terugkijken.
Vragen? Neem dan contact op met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 / Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl