College stelt raad voor op korte termijn huidige zonneveldenbeleid buiten werking te stellen


Het college van burgemeester en wethouders zal op korte termijn aan de gemeenteraad voorstellen om een forse ‘pas op de plaats’ te maken met het huidige zonneveldenbeleid in de gemeente Voorst.

foto beleid zonnevelden

Op 13 mei 2019 ging de raad akkoord met de beleidsuitgangspunten over zonnevelden. Nu, bijna 4 jaar later, is de landelijke situatie op het elektriciteitsnetwerk voor de gemeente Voorst een belangrijke reden om dit beleid buiten werking te willen stellen. Een beleidsevaluatie was sowieso al in voorbereiding. Zaken vallen nu samen. Het is dus raadzaam en verstandig om juist nu een ‘pas op de plaats’ te maken.

Netcongestie

In het najaar van 2022 stelde transmissienetbeheerder TenneT na onderzoek vast dat er ook in deze regio sprake is van een zogeheten netcongestie. Dit heeft als gevolg dat nieuwe initiatieven voor grootschalige opwek (bijvoorbeeld zonneparken) naar verwachting pas, op zijn vroegst, weer in de periode 2027-2029 op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten.

Nieuwe initiatieven ook ‘pas op de plaats’

Bovenstaande betekent dat nieuwe en bestaande initiatieven op dit moment niet in gang kunnen worden gezet. Het college stelt voor om nu éérst secuur te beoordelen en in kaart te brengen wat genoemde netcongestie voor korte en langetermijngevolgen heeft. Dit maakt nu dus onderdeel uit van een brede beleidsevaluatie die sowieso al in voorbereiding is.

Ruimtelijke afwegingen belangrijker

Door de netcongestie wordt het steeds duidelijker dat de ruimte waarin wij met elkaar leven zeer kwetsbaar is. Ruimte is ook niet oneindig beschikbaar. Dus het maken van brede ruimtelijke afwegingen en keuzes over nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld zonnevelden) is belangrijk voor het welzijn van ons allemaal. Voor onszelf en onze kinderen.

De ultieme vraag die nu voorligt is: hoe gaan we op een verstandige en uitvoerbare wijze de komende jaren vervolg geven aan onze opgave op het gebied van de energietransitie?