Digitaal spreekuur voor 4 woningbouwlocaties in Twello


Vier locaties in Twello worden herontwikkeld. Het gaat om de voormalige locaties van De Oase (Troelstralaan) en De Kruimelkring (Abraham Kuyperstraat), en twee locaties aan het spoor, aan de Frans Halsstraat en aan de Koningin Julianastraat. Ontwikkelaar BNC Ontwikkeling B.V. wil op de vier locaties in totaal 56 woningen bouwen. Daarvoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hierin staan de regels voor het gebruik van de grond en de gebouwen die daarop komen te staan. In deze bestemmingsplanprocedure is er ruimte om uw mening te geven.

digitaal spreekuur bouwlocaties

Plannen ter inzage

Vanaf 4 maart 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vier Erven, Twello’ ter inzage, om de woningbouw op de vier locaties mogelijk te maken. Ook andere stukken die hiermee verband houden liggen ter inzage. Het gaat om het ontwerpbeeldkwaliteitplan, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, het ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit vormvrije m.e.r.(milieu effect rapport)-beoordeling.

Door de corona-uitbraak mogen er niet teveel mensen tegelijk in het gemeentehuis aanwezig zijn. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitplan kunt u via deze link bekijken. Als u dat wilt, mailen wij u de verschillende (ontwerp)besluiten. Neem hiervoor contact op met de gemeente Voorst, Stijn Braakman via s.braakman@voorst.nl of bel 0571-279274. Neem ook contact op met Stijn Braakman als u een afspraak wilt maken om de verschillende stukken in het gemeentehuis te bekijken of om telefonisch vragen te stellen over de plannen.

 

Inloopavond wordt digitaal (video)spreekuur

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen inloopavond organiseren. Wij vinden het belangrijk u persoonlijk te woord te staan bij eventuele vragen over de plannen en/of de procedure. Daarom organiseren wij een digitaal spreekuur. Hierin kunt u gelijktijdig (video)bellen met Stijn Braakman en de ontwikkelaar. Zij geven dan toelichting op de plannen en beantwoorden uw vragen. Er zijn drie momenten voor dit (video)spreekuur, dat via MS Teams plaatsvindt:

 

  • Dinsdag 23 maart 19:00 – 21:00 uur
  • Woensdag 24 maart 14:00 – 17:00 uur
  • Donderdag 25 maart 19:00 – 21:00 uur

Heeft u interesse voor het digitale spreekuur? Neem telefonisch contact op met de gemeente Voorst, Stijn Braakman via 0571-279274 en maak een afspraak voor één van de bovenstaande data.

Stappen in dit proces

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan, afgelopen jaar, heeft BNC Ontwikkeling de direct omwonenden van de vier locaties op de hoogte gebracht van de eerste plannen en hen de mogelijkheid gegeven om hierop te reageren. De reacties hebben tot enkele aanpassingen geleid. Ondertussen zijn ook de kaders voor de beoogde beeldkwaliteit (het beeldkwaliteitplan) uitgewerkt; hierin ziet u hoe de woningen en de buitenruimte er straks uit komen te zien. Voor de uiteindelijke plannen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.


Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage. Deze termijn is op 4 maart begonnen en eindigt op 14 april 2021. Iedereen kan tijdens de inzagetermijn op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan (eventueel in gewijzigde vorm) na de zienswijzentermijn vast. Naar verwachting vindt dat in juli 2021 plaats. Na de beslissing van de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken is er binnen 6 weken beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er een beroep wordt ingediend doet de Raad van State hier uitspraak over. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State, start daarna de bouw. De verwachting is dat dit begin 2022 plaatsvindt.