Digitale ronde-tafelgesprekken op maandag 6 december vanaf 18:00 uur


Maandag 6 december 2021 houdt de gemeenteraad ronde-tafel¬gesprekken. De gemeenteraad van Voorst heeft moeten besluiten om weer digitaal te vergaderen. Fysiek vergaderen vindt de raad niet meer verantwoord vanwege de oplopende besmettingscijfers en de strengere maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus. De ronde-tafelgesprekken op maandag 6 december vinden daarom digitaal plaats. De digitale bijeenkomst begint om 18.00 uur.

gemeenteraad

Volgen en inspreken

De gemeenteraad laat de bespreking live streamen. U kunt de ronde-tafelgesprekken volgen via deze link naar het raadsinformatiesysteem. Daar treft u ook alle stukken aan die bij de gespreksonderwerpen horen. Inspreken is mogelijk. Insprekers moeten zich voor 12:00 uur op vrijdag 3 december hebben gemeld om deel te kunnen nemen aan het gesprek. Een inspreker krijgt maximaal 3 minuten tijd om een opvatting te geven. Het kan zijn dat u liever schriftelijk reageert op geagendeerde onderwerpen. De e-mail met uw reactie stuurt u naar raad@voorst.nl

Agenda | Maandag 6 december 2021 om 18:00 uur

Op deze agenda staan acht onderwerpen waarbij de gemeenteraad als plaatselijke wetgever optreedt. Dat is het geval bij het bestemmingsplan en de vier verordeningen. De landelijke overheid ziet dat als een lokale democratische waarborg.

 • Bestemmingsplan Wilpsedijk-N790
  De provincie Gelderland wil de verkeersveiligheid op de N790 – de Wilpsedijk- verbeteren. Dat kan door een vrij liggend fietspad aan te leggen naast de autoweg. Daar is een wijziging van het bestemmingplan voor nodig. Burgemeester en wethouders hebben reacties op de vijf ontvangen zienswijzen opgesteld. Het college vraagt de raad om de reacties op de zienswijzen samen met het gewijzigde bestemmingplan vast te stellen.
 • Regionale Energie Strategie (RES) voor de Cleantech Regio
  De raad van Voorst heeft zich eerder gebogen over een concept RES en een ontwerp RES 1.0 voor de Cleantech Regio. Alle reacties op die stukken zijn verwerkt in het definitieve voorstel voor de Cleantech Regio RES 1.0. Het college stelt de gemeenteraad voor om nu deze definitieve versie vast te stellen.
 • Antwoord op vragen over een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van sierteelt
  Burgemeester en wethouders hebben op verzoek een vergunning verleend voor de uitbreiding van sierteelt aan de Lange Klarenbeekseweg. Over het verlenen van die vergunning heeft een raadsfractie vragen gesteld. In reactie op die vragen maakt het college duidelijk waarom de vergunning is verleend. Bij dat antwoord heeft het college de geanonimiseerde correspondentie gevoegd.
 • Actualisering beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen Voorst 2021
  Burgemeester en wethouders willen beleidsregels actualiseren. Het gaat om regels over subsidie voor de leefbaarheid in de kleine kernen van Voorst. Met een raadsmededeling maakt het college duidelijk wat de bedoeling is van die actualisering. Zo krijgen de raadsleden de mogelijkheid om daar vragen over te stellen. De raadsleden kunnen daar zo nodig tijdens een volgende raadsvergadering een opvatting over duidelijk maken.
 • Actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  Het college stelt voor om de APV te actualiseren. Dat is onder meer nodig omdat de Alcoholwet de Drank- en Horecawet gaat vervangen. Daarnaast stellen burgemeester en wethouders voor om gebruik te maken van het Digitaal Opkopers Register. Tot slot bevat het voorstel iets over carbidschieten. Het vaststellen en wijzigen van de plaatselijke wetgeving in de APV is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
 • Verordening Onroerende Zaakbelasting (OZB) 2022
  Het college stelt de raad voor om een verordening voor de OZB voor het komende jaar vast te stellen. In de tekst van de verordening zijn kleine aanpassingen verwerkt.  Daarnaast zijn de  tarieven voor 2022 in het voorstel opgenomen. Alleen de gemeenteraad kan deze verordening vaststellen.
 • Verordening rioolheffing 2022
  Burgemeester en wethouders stellen de raad ook voor om voor het jaar 2022 een aangepaste verordening rioolheffing vast te stellen. In deze verordening zijn wat tekstuele wijzigingen verwerkt. Daarnaast stelt het college voor om de tarieven te indexeren. Het is de gemeenteraad die verordeningen vaststelt.
 • Legesverordening 2022
  Voor verschillende diensten die de gemeente levert heft de gemeente leges. De wettelijke basis voor het innen van leges is de legesverordening. Het college stelt de gemeenteraad jaarlijks voor om die verordening te actualiseren. In het voorstel zijn kleine aanpassingen verwerkt en zijn de nieuwe prijzen voor de gemeentelijke diensten opgenomen. Alleen de gemeenteraad kan deze verordening vaststellen.
 • Verordening toeristenbelasting Voorst 2022
  De raad stelt jaarlijks een verordening toeristenbelasting vast met daarin onder meer de tarieven voor het komende jaar. De verordening kent ook tekstuele veranderingen. Het college vraagt de gemeenteraad om de verordening 2022 vast te stellen. Alleen de gemeenteraad kan verordeningen vaststellen.
 • Verordening reinigingsheffingen Voorst 2022
  Het college stelt de gemeenteraad voor om een verordening op het heffen van afvalstoffen- en reinigingsrechten voor 2022 vast te stellen. In dat voorstel is een indexatie van de tarieven met 1,6 % verwerkt. Dat is nodig om te zorgen voor 100% kostendekkendheid. Daarnaast heeft het college wat tekstuele aanpassingen in de verordening verwerkt. Ook het vaststellen van deze verordening is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
 • Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2022
  Burgemeester en wethouders leggen aan de gemeenteraad ook een geactualiseerde verordening lijkbezorgingsrechten voor. Dat voorstel is onder meer nodig omdat kostendekkendheid al een aantal jaren niet mogelijk blijkt. In het voorstel zijn daarnaast tekstuele aanpassingen verwerkt. Het vaststellen en wijzigen van verordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen (0571-27 92 17) of locogriffier Dini Vriezekolk (0571-27 93 87).