Financieel beeld 2018-2023


Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad van Voorst de Jaarstukken over 2018, het Voortgangsbericht 2019 en de Prioriteitennota 2020 – 2023.

Logo gemeente Voorst

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad van Voorst de Jaarstukken over 2018, het Voortgangsbericht 2019 en de Prioriteitennota 2020 – 2023:

Grote tekorten in de jeugdzorg bepalen ook in Voorst het financiële beeld

De jaarstukken 2018
Net als veel andere gemeenten is ook Voorst in 2018 geconfronteerd met grote tekorten in de jeugdzorg. De kosten van jeugdzorg zijn in 2018 € 2,4 miljoen hoger uitgepakt dan de begrotingsraming van € 7,2 miljoen. De grote overschrijding heeft drie oorzaken: ten eerste heeft eind 2018 op grote schaal nog nafacturatie door zorgaanbieders plaatsgevonden voor in eerdere jaren verleende jeugdzorg. Ten tweede is het aantal plaatsen voor voogdijkinderen in voogdij instellingen en gezinshuizen in Voorst in 2018 toegenomen. In de derde plaats is in 2018 aanzienlijk meer jeugdzorg verleend. Andere tegenvallers in de jaarrekening zijn hogere uitgaven aan voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning (€ 0,5 miljoen), hogere uitgaven bijzondere bijstand en bijstand voor zelfstandigen (€ 200.000) en een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio noord- en oost Gelderland (€ 80.000). Er waren ook meevallers: opbrengsten vanuit grondexploitatie (€ 380.000) en uit de verkoop van gronden (€ 117.000) en meevallende uitgaven aan bijstands- en andere uitkeringen (€ 340.000).

Per saldo geeft de jaarrekening over 2018 een nadelig saldo van € 3,2 miljoen. Dit is € 2,5 miljoen nadeliger dan was begroot. Het nadeel wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

Het Voortgangsbericht 2019

In het Voortgangsbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. De gestegen uitgaven aan jeugdzorg spelen ook in het Voortgangsbericht een hoofdrol. De tekorten die in 2018 zijn opgetreden werken immers voor een groot deel door in de volgende begrotingsjaren. In het Voortgangsbericht wordt voor ruim € 1,5 miljoen voor jeugdzorg bijgeraamd, namelijk € 600.000 voor de stijging van het aantal voogdijplaatsen en € 950.000 de stijging van de verleende jeugdzorg. Het extra bedrag voor de voogdijplaatsen rekent het college voor twee jaren, 2019 en 2020, omdat naar verwachting in 2021 een wetswijziging in werking zal treden die maakt dat gemeenten niet meer financieel verantwoordelijk zijn voor voogdijkinderen die vanuit een andere gemeente worden geplaatst.

De grote lastenstijgingen in de jeugdzorg zijn niet uniek voor Voorst maar vormen een landelijke trend. Gemeenten oefenen momenteel druk uit op het kabinet om compensatie te bieden voor de enorme tekorten. Eind deze maand wordt, met de zogenoemde meicirculaire over de algemene uitkering die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds, bekend of en op welke wijze het kabinet gehoor geeft aan die oproep.

Andere tegenvallers die in het Voortgangsbericht worden gemeld zijn de gestegen uitgaven aan voorziening voor maatschappelijke ondersteuning (€ 475.000), een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio noord- en oost Gelderland (€ 130.000) en meeruitgaven voor het vervoer via PlusOV (€ 70.000). Meevallers zijn er in de vorm van een daling van het aantal bijstandsgerechtigden € 175.000) en hogere inkomsten uit de onroerende zaakbelasting (€ 170.000). 

Deze ontwikkelingen leveren (samen met andere, meer ondergeschikte ontwikkelingen) per saldo een extra last op voor de gemeentelijke meerjarenbegroting van ruim € 1,3 miljoen in 2019 aflopend tot ruim € 1 miljoen in 2022. Deze extra lasten maken dat bij ongewijzigd beleid de meerjarenbegroting in alle jaren in de rode cijfers schiet, met een verwacht tekort van € 1,6 miljoen in 2019, € 1,2 miljoen in 2020, € 550.000 in 2021 en € 180.000 in 2022. 

De Prioriteitennota 2020 - 2023
In de prioriteitennota presenteert het college zijn plannen voor de komende jaren in relatie tot het financieel meerjarenperspectief. Hoewel het college de verwachting heeft dat het kabinet de gemeenten op enigerlei manier tegemoet zal komen in de grote lastenstijgingen in de jeugdzorg wil het daar vanuit het oogpunt van een behoedzaam financieel beleid niet op vooruitlopen. Gegeven het, vooralsnog, negatieve financieel perspectief voor de gemeente heeft het college zich daarom beperkt tot slechts enkele nieuwe uitgaven in de komende jaren: het realiseren van noodlokalen voor het Veluws College in Twello om te voorzien in de toename van het aantal leerlingen; het opknappen en het bevorderen van het gebruik van de evenementenborden bij de ingangen van de bebouwde kommen in de gemeente; capaciteit voor het uitwerken van de regionale energie strategie, het bij wijze van pilot inzetten van een cultuurcoach en, tot slot, een budget voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.

Voor de laatste jaarschijf van de Prioriteitennota, het jaar 2023, voert het college in de Prioriteitennota twee baten op: in de eerste plaats een verlaging van het jaarlijkse onderhoudsbudget voor wegen met € 75.000; deze besparing is mogelijk omdat ter uitvoering van het Integraal Wegenplan extra investeringen plaatsvinden in verbetermaatregelen en reconstructies van wegen die maken dat in de toekomst minder regulier onderhoud hoeft plaats te vinden. Ten tweede een besparing van € 220.000 die wordt gerealiseerd door het uitbesteden van de uitvoerende taken van de buitendienst van de gemeente aan marktpartijen. De twee besparingen samen maken dat het financieel meerjarenperspectief in de laatste jaarschijf 2023 sluit met een, gering, positief saldo, namelijk € 70.000 positief.

De jaarstukken, het Voortgangsbericht en de Prioriteitennota staan geagendeerd voor de ronde tafelgesprekken van maandag 3 juni aanstaande om 19.30 uur. De raadsbehandeling zal plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad van maandag 17 juni vanaf 10.00 uur. Jaarrekening en Voortgangsbericht zal de raad die vergadering vaststellen. Definitieve besluitneming over de prioriteitennota vindt plaats in de raadsvergadering van maandag 24 juni vanaf 19.30 uur.