Fysieke ronde-tafelgesprekken op maandag 11 oktober vanaf 18.00 uur in Multifunctioneel Centrum Klarenbeek


Maandag 11 oktober 2021 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafel¬gesprekken. De bijeenkomst begint om 18.00 uur en vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek. Dat centrum is te vinden aan de Bosweg 14 in Klarenbeek.

Met de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergadering van 25 oktober 2021. Die raadsvergadering begint om 14.00 uur.

Het kan zijn dat er op 11 oktober te weinig tijd is om alle onderwerpen te bespreken. Dan gaat de bespreking de volgende dag digitaal door vanaf 18:00 uur

 

gemeenteraad

Wilt u meepraten? Dat kan na aanmelding

U kunt deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens dat gesprek kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Wij vinden het prettig als u zich van te voren aanmeldt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. Graag uiterlijk op vrijdag 8 oktober 2021 en voor 12.00 uur. Na de ontvangst van uw e-mail zal de griffie contact met u zoeken. Van het ronde-tafelgesprek wordt een audioverslag gemaakt dat u achteraf kunt terugluisteren via https://voorst.raadsinformatie.nl.

Het kan zijn dat  u liever schriftelijk reageert op geagendeerde onderwerpen. De e-mail met uw reactie stuurt u naar raad@voorst.nl  

Inbreng tijdens ronde-tafelgesprekken

De gemeenteraad heeft de inbreng van inwoners en organisaties in de gemeente Voorst hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad heeft ook gemerkt dat veel wat in ronde tafelgesprekken aan de orde wordt gesteld al bekend was bij de raad. Soms kan informatie beter tot de raad komen via schriftelijke communicatie. Dan kunnen de raadsleden die informatie op een rustig moment bestuderen.

Hierna kunt u de agendapunten zien. Iedereen die wil inspreken bij een agendapunt wordt dringend verzocht om alleen nieuwe informatie in te brengen. Insprekers krijgen maximaal 3 minuten om een opvatting te geven.

Agenda

Maandag 11 oktober 2021 18.00 uur

 • Bestuursrapportage 2021
  Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad over de inhoudelijke en financiële resultaten van de gemeente Voorst tot september 2021. Het college meldt tegenvallers bij onder meer de WMO, gladheidsbestrijding, kinderopvang en begraafrechten. Daarnaast staan meevallers bij onder meer de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/zelfstandigen, toeristenbelasting, onroerendzaakbelasting en een restitutie van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland.
  Al met al leveren de plussen en de minnen een positief saldo van € 767.800 op. Het college verwerkt de wijzigingen in de begroting 2021. De structurele effecten nemen burgemeester en wethouders mee in het meerjarenprogramma 2022-2025.
 • Meerjarenprogrammabegroting 2022 – 2025
  De Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 is het tweede document in de planning en control-cyclus voor het jaar 2022. Het eerste document was de Prioriteitennota 2022. De gemeenteraad stelt met de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2022 vast. Het financieel meerjarenperspectief (FMP) laat structureel positieve saldi zien voor de gehele looptijd van deze begroting, 2022 tot en met 2025.
  Bij dit agendapunt kunnen de raadsleden tevens vragen stellen over raadsmededelingen. Het gaat dan om de evaluatie van de cultuurcoach en de verlenging van die functie, de beantwoording van raadsvragen over Afghaanse vluchtelingen, de borging van ‘Voorst onder de Loep’ en het antwoord op raadsvragen over de kracht van communicatie.
 • Locatie nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderlaan in Twello
  De raad heeft op 1 maart 2021 burgemeester en wethouders opdracht gegeven om de brandweerkazerne Twello te verplaatsen naar de Zuiderlaan. Het college heeft verschillende locaties voor een nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderlaan onderzocht. Uit dat onderzoek is een voorkeurslocatie gekomen. Het college informeert de raad over het locatieonderzoek en het proces. De raadsleden kunnen daar hun mening over geven in de raadsvergadering.
 • Tussenevaluatie Woonvisie
  De raad heeft op 6 maart 2017 de Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025 vastgesteld. Halverwege de looptijd van het beleid hebben burgemeester en wethouders gezorgd voor een tussenevaluatie. Met die tussenevaluatie kijkt het college terug en vooruit. De evaluatie heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd:
  - actualiseer het prijskader voor bereikbare koopwoningen en hanteer een bandbreedte;
  - organiseer woontafels met stakeholders om het netwerk te verbeteren;
  - zet in op kleinere en/of vernieuwende woonvormen;
  - stel woonwagenbeleid op.
  Het college stelt de raad voor om in te stemmen met deze aanbevelingen.
 • Stimuleringsregelingen
  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt namens de gemeente Voorst leningen aan inwoners en instellingen in de gemeente Voorst. Op dit moment kent Voorst een Starterslening, een Stimuleringslening Woningen, een Stimuleringslening Overige Doelgroepen, een Asbestlening Particulieren en een Asbestlening Zakelijk.
  Burgemeester en wethouders stellen voor om die voorzieningen te vervangen door twee nieuwe regelingen. Dat zijn de lening Toekomstbestendig Wonen Gelderland en een stimuleringslening voor bedrijven en instellingen. Het is aan de raad om daar verordeningen voor vast te stellen.

Informatie en volgen

Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem. Klik daarvoor op deze link. Via die link kunt u naderhand het audioverslag van het ronde-tafelgesprek terugluisteren.

E-mailservice

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mailbericht naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Vragen of suggesties? Neem dan contact op met griffier Bernadette Jansen (0571-279 217) of locogriffier Dini Vriezekolk (0571 – 279 387).