Fysieke ronde-tafelgesprekken op maandag 15 november vanaf 19.30 uur in Multifunctioneel Centrum Klarenbeek


Maandag 15 november 2021 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafel¬gesprekken. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek. Dat centrum is te vinden aan de Bosweg 14 in Klarenbeek.

Met de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergadering van 29 november. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

 

RTG

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens dat gesprek kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Om in te mogen spreken moet u zich tijdig van te voren melden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. Graag uiterlijk op vrijdag 12 november 2021 en voor 12.00 uur.
Na de ontvangst van uw e-mail zal de griffie contact met u zoeken. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten tijd om een opvatting te geven. Het kan zijn dat u liever schriftelijk reageert op geagendeerde onderwerpen. De e-mail met uw reactie stuurt u naar raad@voorst.nl

Publieke tribune

U kunt de gesprekken ook bijwonen op de publieke tribune. Aanwezigen op de publieke tribune dragen een mondkapje. Wij hanteren hierbij anderhalve meter afstand. Aanmelden van te voren is noodzakelijk. Stuur uiterlijk vrijdag 12 november 12.00 uur een e-mail aan raad@voorst.nl . U kunt het gesprek alleen bijwonen als u in het bezit bent van een bevestigingsmail van de griffie.

Agenda

Maandag 15 november 2021 19:30 uur
 

 • Transitievisie Warmte
  Iedere gemeenteraad moet in 2021 een plan opstellen om de gemeente aardgasvrij te maken: de Transitievisie Warmte. Het college stelt de raad voor om nu voor de gemeente Voorst zo’n plan vast te stellen. Belanghebbenden hebben kennis kunnen nemen van het ontwerp voor dit plan. De gemeente heeft daar een aantal zienswijzen op ontvangen. Burgemeester en wethouders hebben daar op gereageerd. Het is nu aan de gemeenteraad om een oordeel te vellen over het voorgestelde plan om de gemeente Voorst aardgasvrij te maken en een Transitievisie Warmte vast te stellen.
   
 • Lening Coöperatie Polder Nijbroek voor aankoop grond zonneveld
  De inwoners van Nijbroek willen een zonneveld gaan exploiteren. Om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gemeente Voorst hebben de inwoners de coöperatie Polder Nijbroek opgericht. De coöperatie wil grond kopen voor een zonneveld en heeft de gemeente gevraagd om het geld voor de aankoop voor te schieten. Om dat mogelijk te maken vraagt het college de raad om in te stemmen met het verstrekken van een lening van € 215.750 aan de coöperatie Polder Nijbroek.
   
 • Stimuleren gescheiden afvalinzameling door middelbare scholen en maatschappelijke organisaties.
  Burgemeester en wethouders willen middelbare scholen en maatschappelijke organisaties stimuleren om afval gescheiden in te zamelen. Het college heeft een aanpak bedacht waardoor het voor middelbare scholen en maatschappelijke organisaties mogelijk wordt om afval gescheiden in te zamelen. Burgemeester en wethouders willen scholen en organisaties ook verleiden om te kiezen voor een aantal zwerfvuilactiviteiten. Het plan is om subsidie te geven voor een deel van de kosten van die activiteiten. Voordat het college dat kan doen willen burgemeester en wethouders de gemeenteraad raadplegen. Daarom staat het plan van het college op de agenda.

Stukken en verslag

De stukken die horen bij de agendaonderwerpen kunt u via deze link in het raadsinformatiesysteem raadplegen. Van het ronde-tafelgesprek wordt een audioverslag gemaakt dat u achteraf kunt terugluisteren via dezelfde link naar het raadsinformatiesysteem. Volg de link en klik op de knop “live”.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze e-mailservice aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen (0571-27 92 17) of locogriffier Dini Vriezekolk (0571-27 93 87).