Geen vervolg randweg Twello en maatregelen aan het spoor


Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om het plan voor de randweg Twello, en de daarbij behorende maatregelen aan het spoor, niet voort te zetten. Dit betekent dat het plan nu niet uitgevoerd zal worden.

Het college heeft de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met ProRail over de uitvoering en financiering van het doortrekken van de westelijke randweg Twello en over maatregelen aan de spoorwegovergangen. De door het college voorgestelde maatregelen zijn het afgelopen jaar met inwoners besproken en uitgewerkt. Op basis hiervan zijn de kosten en risico’s aangepast en geactualiseerd. De financiële reservering van de rijksoverheid en de gemeente zijn onvoldoende om verder uitvoering te kunnen geven aan het plan.

Financieel niet sluitend

De goedkoopste variant van de uitvoering van bovengenoemd plan is geraamd op bijna 19 mln. euro. Daarbij kunnen de totale kosten nog hoger uitvallen door onder meer de stijgende materiaalprijzen. De rijksoverheid en de gemeente willen fors investeren in het plan: met maximale reserveringen van respectievelijk 10 en 8 mln. euro. De provincie Gelderland heeft ervoor gekozen om niet bij te dragen. Het plan is volgens de provincie slechts een lokale opgave en heeft voor hen geen provinciale prioriteit. Met deze resultaten is de huidige conclusie van het college dat het plan financieel niet sluitend te krijgen is en dat het voortzetten van dit project daarom niet verantwoord is.

Veiligheid, leefbaarheid en ontsluiten bedrijventerreinen

In de jaren ’80 en ’90 besloot de toenmalige gemeenteraad tot aanleg van een randweg aan de zuid- en westkant van Twello. Met als doel:

  • het doorgaande verkeer en het vrachtverkeer om de dorpskern van Twello te leiden;
  • lokale bedrijventerreinen rechtstreeks aan te sluiten op het hoofdwegennet;
  • Twello-centrum verkeersluwer te maken;
  • de veiligheid en leefbaarheid binnen Twello te verbeteren.

Met de Zuiderlaan en Westerlaan is twee derde van die gewenste randweg Twello al aangelegd. Voor het nog ontbrekende deel, tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344), is een MER-studie ‘Randweg Twello’ uitgevoerd en de studie ‘Een verkeersveilig en leefbaar Twello’. Op basis van deze laatste studie heeft de gemeenteraad in 2017 een besluit genomen en een keuze gemaakt voor het doortrekken van de westelijke randweg om Twello, met een spooronderdoorgang en met een maximale bijdrage van de gemeente Voorst van 5 miljoen euro (excl. btw) en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de bestaande wegen, waaronder de H.W. Iordensweg en de Molenstraat voor een bedrag van 1.5 miljoen euro (excl. btw). In 2021 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke bijdrage verhoogd tot maximaal 8 mln. euro (excl. BTW).

Het Woon-Werk-Leef-plan gemeente Voorst

Voor kans op een aanzienlijke rijksbijdrage voor doortrekking van de randweg met tunnel heeft de gemeente Voorst, op advies van en in samenwerking met ProRail, een integraal en gebiedsgericht plan gemaakt met de titel ‘Woon-Werk-Leef-plan gemeente Voorst’ (WWL- plan). Met als doel om het woon- en werkklimaat aantrekkelijker en duurzamer te maken en de veiligheid op het spoor verder te verbeteren. Doortrekking van de randweg Twello, met ondertunneling van het spoor en veiligheidsmaatregelen aan het spoor, waren de aanleiding en kern van dit plan met de volgende doelen en ambities:

  • het woon- en leefklimaat in Twello verbeteren.
  • het spoor- en wegennet veiliger maken voor treinreizigers, verkeersdeelnemers, inwoners en recreanten.
  • het lokale vestigingsklimaat versterken en een impuls geven.

Nu andere maatregelen onderzoeken

Omdat Twello zal groeien en de verkeersdrukte zal blijven toenemen, stelt het college de raad nu voor om andere maatregelen te onderzoeken en te inventariseren om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Twello en omgeving te verbeteren. De functies en inrichting van de wegen in Twello en omgeving zijn in het Programma Mobiliteit 2020 - 2030 namelijk gebaseerd op een volledige westelijke randweg. Dit geldt ook voor de voorgenomen maatregelen en investeringen in het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Zonder randweg blijft de huidige verkeerssituatie echter ongewijzigd en is daardoor het programma niet meer actueel. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om, in overleg met de samenleving, onderzoek te doen naar nieuwe, mogelijke maatregelen met als doel deze op te nemen in een nieuw uitvoeringsprogramma