Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Jaarstukken 2021 en het Voortgangsbericht 2022 aan de gemeenteraad van Voorst:


HET JAAR 2021 IS MET EEN POSITIEF RESULTAAT AFGESLOTEN, MAAR NOG ONZEKERHEID OVER TOEKOMSTIGE FINANCIËN

 

De jaarrekening over het boekjaar 2021 vertoont een positief saldo. De economische vooruitzichten zijn echter ongewis. We worden geconfronteerd met maatschappelijke, economische en financiële gevolgen door vooral de inval van Rusland in Oekraïne. Krapte en schaarste op de arbeidsmarkt, de gestegen energiekosten en de schaarste op de grondstoffenmarkt hebben gevolgen voor de reeds lopende als de aankomende projecten en werkzaamheden die binnen de gemeente worden uitgevoerd. Door het Rijk zijn hogere vergoedingen uit het gemeentefonds aangekondigd, maar voor de langere termijn vanaf het jaar 2026 bestaat hierover nog onzekerheid.

De Jaarstukken 2021

In de Jaarstukken 2021 legt het college verantwoording aan de gemeenteraad af over de uitvoering van de plannen van het afgelopen begrotingsjaar en over de financiën. De Jaarrekening 2021 sluit met een totaal voordelig resultaat van € 1.733.100. Na verwerking van de effecten van het Voortgangsbericht 2021 en de Bestuursrapportage 2021 werd nog rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 1.025.700. Het uiteindelijke resultaat valt dus € 2.758.800 voordeliger uit. Het resultaat is tot stand gekomen door met name incidentele meevallers zoals het resultaat vanuit de grondexploitatie (€ 1.655.000), een hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen (€ 234.900) en verkoopopbrengsten van materieel voormalige buitendienst (€ 183.100). Naast deze grotere meevallers zijn er ook binnen diverse andere beleidsvelden meevallers ontstaan.
Ook het jaar 2021 werd beheerst door de wereldwijde pandemie: de coronacrisis. Vanaf het begin van deze crisis hebben wij actief gereageerd op de ontstane situatie en slagvaardig opgetreden bij de uitvoering van de maatregelen die het Rijk heeft ingesteld. Daarnaast hebben wij als gemeente Voorst maatregelen getroffen om de impact van het virus op onze Voorster samenleving te beperken en zijn wij voortdurend bezig geweest te onderzoeken op welke terreinen aanvullende maatregelen noodzakelijk waren. De extra middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor compensatie van de extra uitgaven en gederfde inkomsten waren grotendeels toereikend.

Het Voortgangsbericht 2022

In het Voortgangsbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. De ontwikkelingen over de eerste helft van 2022 geven aanleiding tot bijsturingsvoorstellen van per saldo € 320.300 nadelig door met name de stijgende kosten binnen het sociaal domein voor de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de voorziening gehandicapten. Daar tegenover is de voorlopige beschikking van het Rijk voor de gebundelde uitkering 2022 voor de betaling van bijstandsuitkeringen € 138.800 hoger dan geraamd en ontvangt de gemeente door een gunstiger verdeelsleutel en de overgang van een groep naar de Wet langdurige zorg uit het regionale budget voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen € 660.000 over het jaar 2021.
Daarnaast zijn de effecten van de nieuw afgesloten CAO voor het gemeentepersoneel verwerkt, een hogere dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten en een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2021.
Het Voortgangsbericht mondt dus uit in een negatief saldo van € 320.300, waardoor het saldo op de gemeentebegroting in 2022 daalt van € 2,4 mln. naar € 2,1 mln positief.

De Jaarstukken en het Voortgangsbericht staan geagendeerd voor de ronde tafelgesprekken van maandag 30 mei vanaf 18.00 uur. De raadsbehandeling zal plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad van maandag 13 juni vanaf 10.00 uur. In die vergadering zal de raad de Jaarstukken en het Voortgangsbericht vaststellen.