Impact COVID-19 op het verenigingsleven


Gemeente Voorst werkt aan ondersteuningsregeling

De gevolgen van COVID-19 raken ons allemaal. De noodzakelijke maatregelen hebben ook effect gehad op het verenigingsleven. De gemeente Voorst heeft daarom in de zomermaanden een onderzoek gedaan naar de gevolgen van COVID-19 voor de Voorster verenigingen. Via verschillende kanalen zijn vrijwilligersorganisaties opgeroepen om een vragenlijst in te vullen. De gemeente heeft 56 ingevulde formulieren ontvangen van muziek-, culturele-, sport-, jeugd- en ouderenverenigingen en van stichtingen en dorpshuizen. De antwoorden geven de gemeente belangrijke informatie. Mede op basis van deze informatie, werkt de gemeente Voorst nu aan een ondersteuningsregeling voor het verenigingsleven.

Groot respect voor bestuurders en vrijwilligers

Wethouder Harjo Pinkster: “De hoofdconclusie uit ons onderzoek is dat veel Voorster verenigingen zich gelukkig nog weten te redden. Ik heb groot respect voor de creativiteit en de extra inspanningen die de bestuurders en de vele vrijwilligers hiervoor leveren. Het is voor de kwaliteit van onze samenleving belangrijk dat de Voorster culturele-, sport- en welzijnsorganisaties deze moeilijke periode weten te overleven. Daarom levert de gemeente hier ook een bijdrage aan!”

Aanhoudende problemen voor het verenigingsleven

Het verenigingsleven in Voorst is vooral getroffen door de lockdown-situatie waardoor activiteiten dit jaar geen doorgang konden vinden. Ondanks de daarop volgende versoepelingsmaatregelen van het kabinet bleven de problemen ook daarna aanhouden. Er was bijvoorbeeld gebrek aan ruimte om activiteiten, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, te kunnen organiseren. Er waren minder deelnemers (vooral vanuit de risicogroepen) bij activiteiten. De financiële schade verschilt per organisatie. De schade bestaat voornamelijk uit inkomstenderving door het niet doorgaan van activiteiten, uit verlies van horeca-omzet en soms ook uit opzegging van lidmaatschappen.

Ondersteuning landelijke overheid niet toereikend

Een aantal verenigingen heeft gebruik kunnen maken van de ondersteuningsmaatregelen van de landelijke overheid. Over het algemeen ervaren de verenigingen deze compensatie niet als toereikend. Ook zijn er verenigingen die geen aanspraak maakten op de ondersteuningsmaatregelen. Bijvoorbeeld omdat hun financiële schade hiervoor nét te klein was. Voor kleine verenigingen kan deze lagere financiële schade (dan het door de landelijke overheid gestelde bodembedrag) echter al flinke problemen geven.

Gevolgen vooral merkbaar op de lange termijn

Veel vrijwilligersorganisaties zien zich gedwongen om investeringen en noodzakelijk onderhoud uit te stellen, of om in te teren op hun reserves. Dit heeft vooral op de iets langere termijn een negatieve invloed op de financiële positie van de vrijwilligersorganisaties. In een enkel geval wordt verhoging van de contributie genoemd als manier om een verergering van de financiële problemen te voorkomen. Voor alle vrijwilligersorganisaties geldt dat het beeld van de gevolgen van COVID-19 nog niet voldoende duidelijk is. Dat is namelijk afhankelijk van hoelang deze situatie nog duurt. Enkele vrijwilligersorganisaties die de vragenlijsten ingediend hebben, maken zich nu al concreet zorgen over hun voortbestaan.

Aanvullende ondersteuningsregeling

Op basis van de informatie die de gemeente uit het vragenonderzoek heeft gekregen werkt de gemeente aan een aanvullende ondersteuningsregeling. Het is de bedoeling de regeling zo eenvoudig mogelijk te maken, zonder omslachtige procedures voor de vrijwilligersorganisaties. Het uitwerken van deze regeling vraagt daarom nog wat tijd. Zo gauw de ondersteuningsregeling vastgesteld is, plaatsen we deze op voorst.nl en in de Voorstwijzer in het Voorster Nieuws.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven (tel. 0571 – 27 92 68, e-mail c.frencken@voorst.nl) of Ingrid de Croon, adviseur Sport en bewegen (tel. 0571 279270, e-mail i.decroon@voorst.nl).