Kennisgeving in het kader van de uitvoering van de wegverbreding A1 Apeldoorn - Azelo, Rijkswaterstaat:


Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning kappen - Cluster A.

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat de volgende ontwerpbesluiten zijn genomen. 

Welke ontwerpbesluiten zijn genomen en liggen ter inzage?

Het project Verbreding A1 Apeldoorn Azelo loopt vanaf aansluiting Apeldoorn- Zuid bij Apeldoorn op de A1 tot het knooppunt Azelo (tussen Almelo en Borne). Het verkeer op de A1 zal de komende jaren toenemen. Dit leidt tot meer files en verkeersongevallen. De binnenwegen komen onder druk te staan omdat verkeer vaker een sluiproute zal nemen om de drukte op de A1 te mijden. Rijkswaterstaat gaat de A1 daarom verbreden. In totaal is het te verbreden traject ongeveer 55 kilometer lang.

De grondslag voor de werkzaamheden aan de A1 is Tracébesluit A1 Apeldoorn- Azelo, onherroepelijk geworden op 2 oktober 2019.

Voor de uitvoering van het Tracébesluit zijn drie ontwerpbesluiten genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 1. Omgevingsvergunning – Gemeente Apeldoorn
  Omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden gelegen langs het huidige tracé van de rijksweg A1 ter hoogte van het traject Zuster Meyboomlaan - Zutphensestraat te Apeldoorn ten behoeve van de verbreding van de A1 (zaaknummer: D22/029771)  
 2. Omgevingsvergunning – Gemeente Voorst
  Omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden gelegen langs het huidige tracé van de rijksweg A1 ten behoeve van de verbreding van de A1 ter hoogte van meerdere percelen bij het kadastrale perceel 922 sectie R (zaaknummer: SXO-2022-0305).
 3. Omgevingsvergunning – Gemeente Voorst
  Omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden gelegen ter plaatse van de verzorgingsplaatsen de Vundelaar en de Paal, kadastrale perceel 301 en 345 sectie R (zaaknummer: SXO-2022-0305).

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 augustus 2022 tot en met 27 september 2022 ter inzage.

 • De omgevingsvergunning (1): bij gemeente Apeldoorn op het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. Het ontwerpbesluit kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl
 • De omgevingsvergunningen (2 en 3): bij de gemeente Voorst op de H.W. Iordensweg 17, 7391 KA TWELLO.  Voor een afspraak kunt u op maandag tot en met donderdag terecht tussen 8.30 – 14.00 uur. Neem contact op met de heer J. Schoneveld om een afspraak te maken: j.schoneveld@voorst.nl , 0571- 27 98 28.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 17 augustus 2022 tot en met 27 september 2022 kan eenieder tegen (een van) de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken.

 • Voor de omgevingsvergunning (1) bij Gemeente Apeldoorn: schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan ‘Burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerpbesluit omgevingsvergunning D22/029771’. Deze zienswijze moet in ieder geval naam, adres en zo mogelijk telefoonnummer bevatten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen en een afspraak maken met mevrouw van den Brink, bereikbaar via tel. 14055.
 • Voor de omgevingsvergunningen (2 en 3) bij gemeente Voorst: schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan ‘College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA, Twello’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer H. Oussoren: h.oussoren@voorst.nl , 0571-27 92 62.

Meer informatie

Voor meer informatie over het ontwerpbesluit van de gemeente Apeldoorn kunt u contact opnemen met medewerkers van het omgevingsloket. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis

Voor meer informatie over de ontwerpbesluiten van de gemeente Voorst kunt contact opnemen met de heer J. Schoneveld. U kunt daarvoor een afspraak met hem maken: j.schoneveld@voorst.nl , 0571- 27 98 28.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,

het afdelingshoofd BJV Projectadvisering  bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat,
mr. drs. W. Warmerdam