Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project “A1 Apeldoorn Azelo” –omgevingsvergunningen– Cluster F-1


Het project Verbreding A1 Apeldoorn Azelo loopt vanaf aansluiting Apeldoorn-Zuid bij Apeldoorn op de A1 tot het knooppunt Azelo (tussen Almelo en Born). Het verkeer op de A1 zal de komende jaren toenemen. Dit leidt tot meer files en verkeersongevallen. De binnenwegen komen onder druk te staan omdat verkeer vaker een sluiproute zal nemen om de drukte op de A1 te mijden. Rijkswaterstaat gaat de A1 daarom verbreden. In totaal is het te verbreden traject ongeveer 55 kilometer lang.

Foto van snelweg A1 bij Voorst

De grondslag voor de werkzaamheden aan de A1 is het Tracébesluit A1 Apeldoorn- Azelo, onherroepelijk geworden op 2 oktober 2019.

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat de volgende besluiten zijn genomen. 

Welke besluiten zijn genomen en liggen ter inzage?

 1. Omgevingsvergunning bouwen – Gemeente Voorst: Zaaknummer SXO-2022-0604
  Omgevingsvergunning voor het bouwen van een geluidsbeperkende schanskorf ter plaatse van 93,19 – 93,44 HRR kadastraal perceel 972 sectie R.
 2. Omgevingsvergunning bouwen – Gemeente Voorst: Zaaknummer SXO-2022-0603
  Omgevingsvergunning voor het bouwen van een geluidsbeperkende schanskorf ter plaatse van 92,80 – 92,83 HRL kadastraal perceel 945 sectie R.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 maart tot en met 2 mei 2023 ter inzage tijdens reguliere openingstijden bij:

 • Bij de gemeente Voorst op de H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello. U kunt daarvoor een afspraak maken met de heer T. Overeem. Telefonisch te bereiken via: 0571- 27 93 33. E-mailadres t.overeem@Voorst.nl;

Hoe kunt u beroep indienen?

De volgende (rechts)personen kunnen vanaf 22 maart tot en met 2 mei 2023 beroep instellen tegen de genoemde besluiten:

 1. Belanghebbenden.
 2. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Beroep instellen doet u bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

of (voor burgers) via het Digitaal Loket: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit (beroepsgronden).

Indien mogelijk dient ook een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden bijgevoegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven wat de beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
 • de motivering van het verzoek
 • een afschrift van het beroepschrift.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het besluit van de gemeente Voorst kunt contact opnemen met de heer T. Overeem. U kunt daarvoor een afspraak met hem maken. Telefonisch te bereiken via 0571- 27 93 33. E-mailadres t.overeem@Voorst.nl

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
het afdelingshoofd BJV Projectadvisering 
bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat,
mr. drs. W. Warmerdam