Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘Verbreding A1 Apeldoorn-Azelo’ - Ontheffing Wet natuurbescherming – Cluster J


Het project ‘Verbreding A1 Apeldoorn-Azelo’ loopt vanaf aansluiting Apeldoorn-Zuid bij Apeldoorn op de A1 tot het knooppunt Azelo (tussen Almelo en Borne). Het verkeer op de A1 zal de komende jaren toenemen. Dit leidt tot meer files en verkeersongevallen. De binnenwegen komen onder druk te staan omdat verkeer vaker een sluiproute zal nemen om de drukte op de A1 te mijden. Rijkswaterstaat gaat de A1 daarom verbreden. In totaal is het te verbreden traject ongeveer 55 kilometer lang.

Foto van snelweg A1 bij Voorst

De grondslag voor de werkzaamheden aan de A1 is het Tracébesluit A1 Apeldoorn- Azelo, onherroepelijk geworden op 2 oktober 2019. Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen. 

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

  1. Ontheffing Wet natuurbescherming – Rijksdienst voor ondernemend Nederland kenmerk WNB/2022/038.toek (nummer 5190027064970)

Deze ontheffing ziet op het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, beschadigen of nesten wegnemen (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) van de Ooievaar. Verder ziet deze ontheffing op het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen (artikel 3.10 Wet natuurbescherming) van de Steenmarter.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 oktober tot en met 22 november 2023 ter inzage tijdens reguliere openingstijden bij:

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen ook digitaal toegezonden worden. Neem hiervoor contact op met Thomas Peelen van het project A1 Apeldoorn – Azelo via projectadvisering@rws.nl.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 12 oktober tot en met 22 november kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

Team Vergunningen Natuur, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming ‘A1 Apeldoorn – Azelo fase 2 - Apeldoorn – Twello, onderdeel Ooievaar en Steenmarter’, kenmerk WNB/2022/038.toek (nummer 5190027064970).’

Digitaal zienswijzen indienen kan via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met het digitale formulier op rvo.nl/apeldoorn-azelo

U kunt uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier.

  • U gaat via rvo.nl/apeldoorn-azelo naar de pagina met het formulier.
  • Log in met DigiD (als burger) of eHerkenning niveau 2+ (als organisatie).
  • Volg de stappen in het formulier en klik op versturen.
  • Uw zienswijze is direct bij ons binnen.

Via rvo.nl/zaken-regelen kunt u iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven.

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

Team Vergunningen Natuur, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 088 – 042 42 42. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4. Geef aan dat u een mondelinge zienswijze door wilt geven en vermeld hierbij dat het gaat om ‘Ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming A1 Apeldoorn – Azelo fase 2 - Apeldoorn – Twello, onderdeel Ooievaar en Steenmarter, kenmerk WNB/2022/038.toek (nummer 5190027064970).’ RVO noteert uw gegevens en belt u binnen 5 werkdagen terug. Zo kan RVO ervoor zorgen dat uw zienswijze zo compleet mogelijk bij hen terecht komt.

Meer informatie?

Bel voor meer informatie over het ontwerpbesluit met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 088-042 42 42.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat,
mr. drs. W. Warmerdam