Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘Verbreding A1 Apeldoorn-Azelo’ – Ontheffing Wet natuurbescherming – Cluster J


Vanaf zaterdag 16 december tot en met maandag 12 augustus 2024 vinden werkzaamheden plaats op het traject tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn-Zuid. Het verkeer rijdt in beide richtingen over 6 verlegde en versmalde rijstroken aan één zijde van de weg. In deze periode wordt de rijbaan richting Deventer vrijgemaakt voor werkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer/uur. Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.

Snelweg A1 met verkeer

Het project ‘Verbreding A1 Apeldoorn-Azelo’ loopt vanaf aansluiting Apeldoorn-Zuid bij Apeldoorn op de A1 tot het knooppunt Azelo (tussen Almelo en Borne). Het verkeer op de A1 zal de komende jaren toenemen. Dit leidt tot meer files en verkeersongevallen. De binnenwegen komen onder druk te staan omdat verkeer vaker een sluiproute zal nemen om de drukte op de A1 te mijden. Rijkswaterstaat gaat de A1 daarom verbreden. In totaal is het te verbreden traject ongeveer 55 kilometer lang. De grondslag voor de werkzaamheden aan de A1 is het Tracébesluit A1 Apeldoorn- Azelo, onherroepelijk geworden op 2 oktober 2019.

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen. 

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

 1. Ontheffing Wet natuurbescherming – Rijksdienst voor ondernemend Nederland kenmerk WNB/2022/038A.toek (nummer 5190028072267/ 5190027064970)

Deze ontheffing ziet op het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, beschadigen of nesten wegnemen (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) van de Ooievaar. Verder ziet deze ontheffing op het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen (artikel 3.10 Wet natuurbescherming) van de Steenmarter.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 ter inzage tijdens reguliere openingstijden bij:

 • de gemeente Apeldoorn in het stadhuis. Bij het omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht, op apeldoorn.nl/bb-afspraak-omgevingsloket staat meer informatie.
 • de gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello. Maak hiervoor via t.overeem@voorst.nl of 0571-27 93 33 een afspraak met Teunis Overeem.

Of bekijk de digitale stukken op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland: rvo.nl/apeldoorn-azelo.

Wilt u het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken digitaal ontvangen? Neem dan via projectadvisering@rws.nl contact op met de heer T. Peelen van het project A1 Apeldoorn-Azelo.

Hoe kunt u beroep indienen?

De volgende (rechts)personen kunnen vanaf 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 beroep instellen tegen het genoemde besluit:

a. Belanghebbenden.
b. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Beroep instellen doet u bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

of (voor burgers) via het Digitaal Loket: loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket.

Kijk op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak voor actuele informatie over in beroep gaan.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit (beroepsgronden).

Indien mogelijk dient ook een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden bijgevoegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven wat de beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket.

Het verzoek moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
 • de motivering van het verzoek;
 • een afschrift van het beroepschrift.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Bel voor meer informatie over het besluit met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 088-042 42 42. Gebruik het kenmerk van het besluit als u contact opneemt (5190028072267 / 5190027064970 WNB/2022/038A.toek).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, mr. drs. W. Warmerdam