Lintjesregen 2021


Vijf vrijwilligers zijn maandagochtend 26 april 2021 door burgemeester Jos Penninx op hun huisadres verrast met de boodschap ‘Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd …’

lintjesregen 2021

Het gaat om:

  1. Mevrouw J.H. (Annie) Wassink-van ’t Einde, Veluwsedijk 61, Nijbroek (62 jaar)
  2. Mevrouw H.M. (Mini) van der Horst-van Voorst, Ossenkolkweg 17, Terwolde (72 jaar)
  3. De heer B. (Bertus) ten Bosch, Grote Barteldweg 19, Twello (89 jaar)
  4. De heer P. (Pieter) Maters, IJsbaanweg 13, Twello (77 jaar)
  5. De heer G.H. (Henk) Ilbrink, Rijksstraatweg 67, Voorst (73 jaar)

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Annie Wassink-van ’t Einde

Sinds 1978 is Annie Wassink vrijwilliger bij de Buurtvereniging 't Hoge Wold. Zij beheert de financiën, onderhoudt het fotoboek en levert hand,- en spandiensten. Vanaf 1980 is Annie ruim 30 jaar  vrijwillig secretaris geweest van de Sportvereniging Gazelle te Oene. Sinds 2013 was zij algemeen bestuurslid van deze sportvereniging. Zij verzorgde sportlessen en organiseerde activiteiten en evenementen. Daarnaast was zij lid van verschillende commissies en verzorgde zij het lief-en-leedwerk.Ook is Annie bijna 40 jaar vrijwilliger bij de Oranjevereniging O.Z.O. te Oene. Zij ondersteunt de organisatie van het jaarlijkse Oranjefeest. Ook organiseert ze de verloting, versiert de feesttent, helpt achter de bar en wast de uniformen en handdoeken. Annie is ook nog 16 jaar secretaris en algemeen bestuurslid geweest van de ouderraad van de Basisschool de Bongerd te Oene. Zij heeft hier veel activiteiten en evenementen geïnitieerd en georganiseerd. Vanaf 1999 is Annie vrijwilliger bij de Stichting Dikke Mik Dorpsfeesten Nijbroek, met name actief in de horeca. Ook is zij minstens 20 jaar vrijwilliger bij de Muziekvereniging de Vriendschap te Oene waar zij activiteiten ondersteunt om  fondsen te werven.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Mini van der Horst-van Voorst

Mini van der Horst-van Voorst is ruim 40 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van de PKN Terwolde-de Vecht. Zij maakte deel uit van de rommelmarktcommissie en droeg hierbij o.a. zorg voor de inkoop en verkoop van voedingsmiddelen en de verzorging van maaltijden voor haar (gemiddeld 130) medevrijwilligers. Daarnaast verzorgt zij de maandelijkse activiteit voor ouderen, draagt zij zorg voor de schoonmaak van de kerk en coördineert zij de jaarlijkse actie kerkbalans. Tevens heeft zij zich gedurende acht jaar ingezet als diaken en vier jaar als kerkrentmeester. Voorts coördineert zij de inkoop en verspreiding van kerstattenties voor ouderen en zieken en schenkt zij de koffie na de dienst. Daarnaast is Mini 40 jaar vrijwillig bestuurslid geweest van de zang- en toneelvereniging de Harmonie te Welsum, waarvan vele jaren penningmeester. Zij coördineerde de oud papier- en de oud ijzer inzameling. Ook heeft zij zich meer dan 25 jaar ingezet als regisseuse en verzorgde zij de toneelkleding, de loting en zette zij zich in voor de werving van sponsoren.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Bertus ten Bosch

Bertus ten Bosch is ruim 25 jaar vrijwilliger bij de Oudheidkundige Kring Voorst te Twello. Hij zet zich in voor het opbouwen en bijhouden van het oorlogsarchief. Daarnaast schrijft hij artikelen en organiseerde hij diverse tentoonstellingen over de oorlogsjaren in de gemeente Voorst. Ruim 28 jaar is Bertus vrijwilliger geweest bij de Protestantse Gemeente Terwolde waar hij zich inzette voor de jaarlijkse rommelmarkt. Daarnaast is hij 23 jaar vrijwilliger geweest bij de Weidevogelcombinatie Voorst, onderdeel van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Hij markeerde de vogelnesten bij diverse boerenbedrijven.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Pieter Maters

Pieter Maters is tot zijn pensionering in 2004 werkzaam geweest als hoofd personeelszaken bij de Sociale Werkvoorziening Delta te Zutphen, waarbij hij deelnam aan diverse werkgroepen, o.a. op nationaal niveau. Daarnaast was  hij zes jaar voorzitter van de voormalige Koepelvereniging V en K afdeling gymnastiek te Twello (nu SV Twello). Pieter onderhield de contacten, o.a. met de trainers. Na zijn pensionering is hij zes jaar voorzitter geweest van de Bridgeclub Twello. Hij zocht de samenwerking met de andere bridgeclub in Twello BC 2000, o.a. voor de gezamenlijke aanschaf van technische apparatuur. Ook was Pieter zeven jaar vrijwilliger bij en voorzitter van de Nationale Vereniging de Zonnebloem regiobestuur Voorst. Hij ondersteunde de afdelingsbesturen en organiseerde activiteiten. Hij was actief als contactpersoon voor de gasten tijdens het jaarlijkse evenement 'Wandelen op Bussloo'. Vanaf 2009 is hij enkele jaren bestuurslid geweest van de Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst. Ook is hij negen jaar lid geweest van de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) van de gemeente Voorst. Sinds 2013 is Pieter penningmeester van de Wereldwinkel Twello en vanaf 2017 vervulde hij de gecombineerde functie van penningmeester/secretaris van de Wereldwinkel Twello. Hij heeft zich ingezet voor de realisatie van een nieuwe locatie voor de winkel en voerde de onderhandelingen. Daarnaast fungeert hij als vertegenwoordiger binnen de ondernemersvereniging Twello. Tevens onderhoudt Pieter het contact met de medevrijwilligers en organiseert hij de vrijwilligersbijeenkomsten. Ook ontplooide hij gedurende twee jaar vrijwillige activiteiten voor de Telefonische Hulpdienst te Deventer.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Henk Ilbrink

Henk Ilbrink is al ruim 40 jaar vrijwilliger bij de protestantse gemeente Voorst, waarvan hij acht jaar secretaris is geweest. Hij fungeert al 30 jaar als ouderling en draagt zorg voor het bezoekwerk. Daarnaast was hij 10 jaar voorzitter van de commissie voor de organisatie van het Kerstconcert. Sinds 1981 is Henk vrijwilliger bij en bestuurslid van de Restauratie Kerk Voorst (Reskevo). Hij ondersteunt bij de rommelmarkten en veilingen. Voorts draagt hij zorg voor het ophalen van het oudijzer en het koperdraad, het verwerken hiervan en het inbrengen. Daarnaast is Henk bijna 10 jaar bestuurslid geweest van de Christelijke gemengde zangvereniging Zingt den Heer te Voorst. Hij heeft zorg gedragen voor de verspreiding van de donateursbrieven en verrichtte hand-en-spandiensten. Ook is Henk al ruim 22 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Molen de Zwaan te Voorst. Hij fungeert als molenaar en verzorgt de rondleidingen. Ook draagt hij zorg voor het onderhoud van de molen. Sinds 2007 is Henk chauffeur als vrijwilliger bij de Buurtbusvereniging Stedendriehoek. Daarnaast is Henk al sinds 2011 vrijwilliger bij het Nederlands Rode Kruis waar hij fungeert als wijkcoördinator en zich inzet als collectant.

De gedecoreerden kunnen worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.