Ondersteuningsregeling COVID-19 voor vrijwilligersorganisaties


Het college van B&W van de gemeente Voorst stelt een aanvullende subsidieregeling in voor muziek-, culturele-, sport-, jeugd- en ouderenverenigingen en voor stichtingen en dorpshuizen.

Subsidieregeling

Vrijwilligersorganisaties kunnen hier de aanvullende subsidie aanvragen. Wethouder Harjo Pinkster: “We hebben de regeling zo eenvoudig mogelijk gehouden, zonder omslachtige procedures. De regeling is een tegemoetkoming in de financiële schade die geleden is tussen 1 maart en 1 oktober 2020 door COVID-19. De subsidie van de gemeente varieert van maximaal € 1.000 tot maximaal € 6.000 per organisatie. In totaal is er € 153.000 subsidie binnen de regeling beschikbaar. Bij het bereiken van dit subsidieplafond wordt de subsidie naar evenredigheid lager vastgesteld. Afhankelijk van aanvullende budgetten die we mogelijk ontvangen van de Rijksoverheid kijken we naar een vervolg op deze regeling voor schade die vrijwilligersorganisaties tijdens de huidige tweede lockdown lijden.”

Uitkomsten onderzoek naar gevolgen coronacrisis

De gemeente Voorst heeft in de zomermaanden een onderzoek gedaan naar de gevolgen van COVID-19 voor de Voorster verenigingen. Een kleine 60 vrijwilligersorganisaties vulden een vragenlijst in. Uit deze inventarisatie blijkt dat de financiële schade per organisatie verschillend is en vooral bestaat uit inkomstenderving door het niet doorgaan van activiteiten, uit verlies van horeca-omzet en soms ook uit opzegging van lidmaatschappen. De ondersteuningsmaatregelen van de landelijke overheid werden in veel gevallen niet als toereikend ervaren. Veel vrijwilligersorganisaties zien zich daarom gedwongen om investeringen en noodzakelijk onderhoud uit te stellen, of om in te teren op hun reserves.

Groot respect voor bestuurders en vrijwilligers

Wethouder Pinkster: “We zien dat veel Voorster verenigingen zich gelukkig nog weten te redden. Ik heb groot respect voor de creativiteit en de extra inspanningen die de bestuurders en de vele vrijwilligers hiervoor leveren. Toch heeft de coronacrisis op de langere termijn een negatieve invloed op de financiële positie van de vrijwilligersorganisaties. Het is voor de kwaliteit van onze samenleving en de leefbaarheid van de dorpen belangrijk dat het Voorster verenigingsleven deze tijd goed doorkomt. Daarom levert de gemeente hier ook een bijdrage aan.”

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven: 0571 – 27 92 68, c.frencken@voorst.nl , of met Ingrid de Croon, adviseur Sport en bewegen: 0571- 279270, i.decroon@voorst.nl