Onrust over 'Paraplubestemmingsplan kwaliteitsbepalingen buitengebied' (karakteristieke panden)


Beste inwoners,

 

Wij zien (online) en merken (veel telefoontjes en mailtjes naar de gemeente) dat er onrust is ontstaan onder diverse bewoners van zogeheten ‘karakteristieke panden’.

Achtergrond

Wij leggen u graag uit wat wij als gemeente de afgelopen paar jaar hebben gedaan rond dit onderwerp. In juni 2019 heeft de raad aan het college opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van karakteristieke panden in onze gemeente. Die inventarisatie is toen voor het buitengebied van onze gemeente uitgevoerd door betrokken ambtenaren met ondersteuning van het Gelders Genootschap. Dit was dan ook écht bedoeld als een inventarisatie om te kijken hoeveel van dit soort panden er in de gemeente Voorst (buitengebied) staan. De lijst heeft toen geen officiële status gekregen van het college en de raad en die lijst heeft op dit moment nog stééds geen officiële status. Wij vinden het belangrijk om dit te benadrukken!

Doel plan

Het 'Paraplubestemmingsplan kwaliteitsbepalingen buitengebied’ is het plan waarin het college aan de raad voorstelt dat het college een karakteristiek pand, met toestemming van de eigenaar, zóu kunnen aanwijzen als ‘cultuurhistorische waardevolle bebouwing’ in het buitengebied van onze gemeente. Het hebben van een karakteristiek pand, en het onderhouden daarvan, geeft soms ook uitdagingen voor de eigenaar. Dáárover willen wij als gemeente heel graag met zo’n eigenaar in gesprek. Om te bekijken of wij de eigenaar eventueel kunnen helpen (en meedenken) met verbouwen, verduurzamen of een eventuele functieverandering. We hebben het besluit van de raad, over dit voorliggende ontwerpbestemmingsplan, nodig zodat het college sneller kan meewerken aan eventuele extra’s, zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken van een grotere toegestane oppervlakte aan bijgebouwen (bij verbouw- of bouwplannen) met minder legeskosten voor de eigenaar. Dát is de bedoeling van dit voorliggende bestemmingsplan: dus niét om als gemeente op eigen houtje panden aan te wijzen. Dat is niet onze bedoeling en dat gaan wij dus ook niet doen!

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt momenteel ter inzage (vanaf 13 oktober 2022 tot en met 23 november 2022). Dit hebben wij gepubliceerd in het Voorster Nieuws en op de site www.ruimtelijkeplannen.nl . Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten in hun collegevergadering van 27 september jl.

Interview

Er is over dit onderwerp ook een interview gepubliceerd met wethouder Bert Visser in het Voorster Nieuws van woensdag 2 november jl.

In het paraplubestemmingsplan regelt de gemeente dus o.a. dat cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in het buitengebied beschermd kán worden ( = aangewezen als karakteristiek), maar in dit voorliggende bestemmingsplan staat bijvoorbeeld ook dat de gemeente meer invloed heeft op het toestaan van meerdere huishoudens in een woning.

Onrust

Op de Facebookpagina ‘Wonen in de gemeente Voorst (GLD)’ staat sinds gisteravond (21 november 2022) een bericht van een inwoonster die andere inwoners attendeert op dit ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan. In dit bericht wordt verwezen cq. gelinkt naar een lijst met de naam ‘Inventarisatie karakteristieke bebouwing buitengebied gemeente Voorst’ uit juni 2020. In het bericht wordt gesteld dat als uw huis op die inventarisatielijst staat, u niets mag veranderen aan uw huis zonder toestemming van de gemeente?

Dit is niet juist. Hierboven beschreven wij al waaróm dat niet juist is.

Omdat wij het betreuren dat dit bericht voor zoveel onrust zorgt, plaatsen wij dit bericht. In de hoop dat dit de onrust onder inwoners wegneemt. Aanvullend sturen wij alle eigenaren van panden die op de inventarisatielijst van juni 2020 staan, om de onrust écht weg te kunnen nemen, op zeer korte termijn een brief met nog iets meer uitgebreide informatie over het ontwerpbestemmingsplan wat voorligt.

Informatiebijeenkomst

Ook nodigen wij diegenen via die brief uit om op korte termijn naar een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis te komen waar u ook persoonlijke vragen kunt stellen. Want, als er zoveel onrust is, vinden wij het erg belangrijk om dit op een meer persoonlijke manier bij u weg te nemen.

Vragen?

Heeft u toch al vragen? Mail deze dan alstublieft naar karakteristieke-panden@voorst.nl Vanwege de grote hoeveelheid vragen, kan de beantwoording even op zich laten wachten.

P.S.: Het staat u natuurlijk vrij om uw eventuele zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de raad in te dienen via raad@voorst.nl . Dat kan dus nog tot en met morgen (= woensdag 23 november).