Ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0 Cleantech Regio ter inzage


U kunt vanaf dit moment het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio inzien. Vanaf maandag 19 april 2021 tot en met maandag 31 mei 2021 heeft u de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp van de RES 1.0. Gedurende deze zes weken kan iedereen die dat wil een inspraakreactie indienen over de ontwerp-RES.

In de RES staat hoe de samenwerkende overheden binnen de Cleantech Regio voor de periode tot 2030 verwachten duurzame energie op te wekken met wind en zon, en hoeveel. Die overheden zijn: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de Provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn & IJssel.

 

res 1.0 ontwerp

Regionale Energie Strategie

De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die met een RES bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp-RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens, circa 600 hectare land en daken van bedrijven en andere grote gebouwen nodig te hebben. De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden.

Participatie en besluitvorming

Alle overheden in de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. Daarom zijn inwoners en organisaties het afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-RES 1.0. De inwoners van gemeente Voorst zijn betrokken via de Voorster Energie Strategie. De reacties die daarop zijn gekomen, zijn doorgestuurd naar de RES.

Daarnaast ligt de ontwerp-RES 1.0 nu ter inzage en kan iedereen daarop een inspraakreactie geven. In december 2021 besluiten de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de algemeen besturen van de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe over de definitieve RES 1.0.

Inspraakreactie op ontwerp RES 1.0

De ontwerp-RES 1.0 is bekend gemaakt op overheid.nl. U kunt vanaf maandag 19 april 2021 t/m 31 mei mei 2021 zenden aan de gemeente waarop uw reactie betrekking heeft. Indien uw reactie op meerdere gemeenten betrekking heeft, is het voldoende deze aan 1 gemeente te zenden. Alle reacties worden gebundeld en meegenomen in de procedure.

De ontwerp-RES 1.0 is ook in te zien op www.voorst.nl/energie en www.cleantechregio.nl/res .  

Informatieavond

Wij organiseren 2 digitale informatieavonden over de RES. Deze vinden plaats op donderdag 29 april en dinsdag 11 mei om 19.30. De avonden zijn digitaal te volgen via Microsoft Teams en vragen kunnen gesteld worden via de chat. Aanmelden kan door te mailen naar duurzaam@voorst.nl.