Openbare raadsvergadering in MFC Klarenbeek | Maandag 25 oktober 2021 vanaf 14.00 uur


Op 25 oktober gaan de raadsleden met elkaar in debat. Dat doen ze tijdens een openbare raadsvergadering in Multi Functioneel Centrum Klarenbeek. De raadsvergadering begint eerder dan normaal, namelijk om 14.00 uur. De raadsleden debatteren met elkaar over de onderwerpen die eerder beeldvormend zijn besproken tijdens een ronde-tafelgesprek.

raad

Gasten zijn welkom

Wilt u de vergadering bijwonen op de publieke tribune? Dat is weer mogelijk. U hoeft daar niet meer voor te reserveren. Iedereen hoort toegang te hebben tot een bijeenkomst van een democratisch orgaan. Daarom is voor het bijwonen van een raadsvergadering een corona-check niet nodig.

Agenda

Op de agenda van de raad voor 25 oktober staan onder meer de algemene politieke beschouwingen van de raadsfracties. Een van de hoogtepunten in het politieke jaar.

Op 25 oktober staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Algemene beschouwingen van de zeven raadsfracties op de financiële situatie van de gemeente Voorst [verkennend debat]
 • Bestuursrapportage 2021 [finaal debat en besluit]
 • Meerjarenprogrammabegroting 2022 – 2025 [verkennend debat]
  Bij de bespreking van de begroting zullen veel aspecten aan de orde komen. Zo debatteren de raadsleden over:
  * Extra geld voor de Jeugdzorg;
  * Herverdeling binnen het gemeentefonds;
  * Exploitatie van de bouwlocatie Veluws college en wat daarmee samenhangt;
  * De veiligheid op Molenstraat / H.W. Iordensweg;
  * Het ecologisch maaibeheer en verkeersveiligheid;
  * Onnodig motorgeluid;
  * De laadpaleninfrastructuur;
  * Zon op daken;
  * Economische promotie;
  * Middelengebruik;
  * Diverse aspecten in de Jeugdzorg;
  * Het sport- en beweegakkoord;
  * De cultuurcoach;
  * Afghaanse vluchtelingen;
  * Grip op Sociaal Domein;
  * Schuldhulpverlening;
  * Mantel- en respijtzorg;
  * Koploperschap cliëntondersteuning;
  * De borging van ‘Voorst onder de Loep’;
  * De vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen;
  * De kracht van communicatie;
  * Het tarief Onroerende Zaak Belasting;
  * Reclamebelasting en een parkeergarage;
  * De VNOG-brandweerposten;
  * Tribuut
 • Tussenevaluatie Woonvisie [finaal debat]
 • Stimuleringsmaatregelen [finaal debat]
 • Locatie nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderlaan in Twello [finaal debat]

  De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vast. De gemeenteraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen. De raad kan eventueel de volgorde van behandeling veranderen.

De actuele agenda kunt u vinden via de link. Daar vindt u ook de achterliggende informatie.

Audioverslag

Van de bespreking op 25 oktober wordt een audioverslag gemaakt. Dat verslag kunt u de volgende dag afluisteren via https://voorst.raadsinformatie.nl. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt. Dan kunt u zoeken op agendapunt en spreker.

Vervolg?

De vergadering begint ’s middags om 14 uur en kan tot in de avonduren doorlopen. In het onwaarschijnlijke geval dat ook dan niet alle onderwerpen behandeld zijn zal op dinsdagavond 26 oktober de vergadering digitaal verder gaan. De digitale vervolg-vergadering start om 19.30 uur. Dat gesprek wordt direct live in beeld en geluid uitgezonden. U kunt de bespreking op 26 oktober volgen via de raadskalender.
Het vervolg op de bespreking van de meerjarenprogramma begroting vindt op 8 november plaats.

Besluiten na finaal debat

Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen waarover de raadsleden het finale debat hebben gevoerd en het onderwerp besluitrijp is. Over een deel van de voorstellen gaan de raadsleden niet in debat. De raad neemt over deze besluitrijpe voorstellen een besluit zonder finaal debat. In een enkel geval wordt geen besluit gevraagd van de raad maar wordt alleen een debat gevoerd.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de ronde-tafelgesprek­ken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Voorst:  https://voorst.raadsinformatie.nl/dashboard.
De griffie kan u attenderen op agenda’s van de komende rond-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het kan zijn dat u daar gebruik van wenst te maken. In dat geval stuurt u een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387