Raadsvergadering 24-06-2019


Deze vergadering staat volledig in het teken van de prioriteitennota 2020.

Gemeenteraad gemeente Voorst

Iedereen is van harte welkom om de raadsvergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Via deze link kunt u de vergaderstukken bekijken.

De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiĆ«n. De raad bepaalt bij de vaststelling hiervan de uitgangspunten voor het college voor de meerjarenbegroting 2020-2023. 

Gegeven het vooralsnog negatieve financieel perspectief stelt het college van burgemeester en wethouders in de prioriteitennota slechts enkele nieuwe uitgaven in de komende jaren voor: noodlokalen voor het Veluws College in Twello, opknappen evenementenborden, capaciteit voor uitwerking regionale energie strategie, een pilot cultuurcoach en budget voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. 

In de raadsvergadering van 17 juni heeft de raad verkennende debatten gevoerd over thema's die betrekking hebben op de prioriteitennota. In de raadsvergadering van 24 juni worden finale debatten gevoerd en besluiten genomen. De debatten in de raad van 24 juni gaan enkel nog over door de raadsfracties ingediende moties (raadsuitspraak of -opdracht aan het college van burgemeester en wethouders) en amendementen (voorstel tot wijziging van het te nemen besluit).

De moties en amendementen worden zodra ze beschikbaar zijn bijgeplaatst in Politiek Portaal en kunt u eveneens via bovenstaande link bekijken

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

  • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u hier: https://voorst.notubiz.nl/vergadering/573958/RAAD%2024-06-2019 

    In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. 
  • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl 
  • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387 of raad@voorst.nl