Raadsvergadering 28-10-19


Let op: afwijkend aanvangstijdstip!

Gemeenteraad Voorst

Let op: afwijkend aanvangstijdstip

Op maandag 28 oktober 2019 vanaf 10.00 uur 's morgens vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2020–2023 centraal, maar ook staan enkele andere onderwerpen op de agenda. Over de begroting vinden verkennende debatten plaats aan de hand van door de raadsfracties aangedragen agendapunten. Hieraan voorafgaand spreken de politieke fracties een financiële beschouwing op het jaar 2020 uit. U bent van harte welkom de debatten te volgen vanaf de publieke tribune.

De raad behandelt op 28 oktober 2019 onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een rondetafelgesprek zijn behandeld. Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken.

Agenda

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de rondetafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:

 • Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
 • Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 30 september 2019 [besluit]
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 14 oktober 2019 [besluit]
 • Beveiligen of opheffen niet actief bewaakte spoorwegovergangen [finaal debat en besluit; financiële effecten verwerkt in bestuursrapportage 2019]
 • Bestuursrapportage 2019 [finaal debat en besluit]
 • Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 (2019-60877) [verkennende debatten aan de hand van onderstaande door de raadsfracties ingediende onderwerpen én door het  college van burgemeester en wethouders voorbereide voorstellen over specifieke onderdelen van de meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023; de finale debatten en besluiten zijn voorzien voor de raadsvergadering van 11 november 2019]
 • Bouwen naar behoefte [Lijst Arend]
 • Flexwoningen [VVD-Liberaal2000]
 • Huisvesting jongeren [CDA]
 • Wonen en bouwen - ouderen en zelfstandig wonen [Fractie Suelmann]
 • Wijk- en dorpontwikkelfonds [CDA]
 • Reserve grondexploitatie [VVD-Liberaal2000]
 • Cultureel Erfgoed [CDA]
 • Randweg Twello [Lijst Arend]
 • A 1 [CDA]
 • Verkeersveiligheid langzaam verkeer [Gemeente Belangen]
 • Fietspad langs de Fliert [Lijst Arend]
 • Reparatie paden begraafplaatsen [Gemeente Belangen]
 • Begrotingspost eikenprocessierups [VVD-Liberaal2000]
 • Beantwoording motie Milieupas [verkennend debat; finaal debat en besluit in raadsvergadering 11 november 2019]
 • Financiële tegenvallers afval [verkennend debat; finaal debat en besluit in raadsvergadering 11 november 2019; financiële effecten verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
 • Programma Water 2020 – 2025 [verkennend debat; finaal debat en besluit in raadsvergadering 11 november 2019; financiële effecten verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
 • Bedrijventerreinen (o.a. Nijverheid – ’t Belt) [Lijst Arend, CDA]
 • Voorst onder de Loep [Lijst Arend, PvdA-GroenLinks]
 • Jeugdzorg [Lijst Arend, Fractie Suelmann]
 • Younger at Heart [Lijst Arend, Gemeente Belangen]
 • Kansrijke start voor jonge ouders [Lijst Arend]
 • Dorpscontactpersoon Twello [CDA]
 • Samenkracht en burgerparticipatie: statushouders [Fractie Suelmann]
 • Cultuur [Fractie Suelmann]
 • Cultuurcoach [verkennend debat; finaal debat en besluit in raadsvergadering 11 november 2019;  financiële effecten  deels verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
 • Hechtere samenleving [Lijst Arend]
 • Schuldhulpverlening [Lijst Arend, CDA]
 • Jongerenraad/-lintje [CDA, Fractie Suelmann]
 • Samenkracht en burgerparticipatie [Fractie Suelmann]
 • Toekomst Wilpse Dijk school [Lijst Arend]
 • Precario [CDA]
 • Ruimte om financiële tegenvallers op te vangen [Lijst Arend]
 • Formatie [CDA]
 • Verhoging onroerende zaakbelastingen 2020 [verkennend debat; finaal debat en besluit in raadsvergadering 11 november 2019; financiële effecten verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
 • Raadsvoorstel  meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 [VVD-Liberaal2000]
 • Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG (2019-67629) [finaal debat en besluit]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onder-werpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 
 

In de raadsvergadering van 11 november 2019 (aanvang 19.30 uur) is het finale debat over de Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 en  neemt de gemeenteraad besluiten over deze begroting en over door de raadsfracties ingediende initiatiefvoorstellen, moties (raadsuitspraak en/of opdracht aan het college van burgemeester en wethouders) en amendementen (wijzigingsvoorstellen). 

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u HIER  
  In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur (wachtwoord: ZonnigVoorst)
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl 
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette  Jansen, griffier 0571-279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier 0571-279 387  en via raad@voorst.nl