Raadsvergadering op maandag 12 juni om 10.00 uur


Op 12 juni gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. Deze vergadering staat voornamelijk in het teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus: de jaarstukken 2022, het voortgangsbericht 2023 en de prioriteiten voor 2024. In deze raadsvergadering spreken de fracties ook hun algemene politieke beschouwingen op het jaar 2024 uit.

Een sfeerfoto van de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello

De raadsvergadering begint om 10.00 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

 • Raadsvoorstel instellen commissie onderzoek geloofsbrieven inzake de toelating van Jeroen voor ’t Hekke als raadslid [besluit]
 • Onderzoek geloofsbrieven van Jeroen voor ‘t Hekke en toelating in de raad [besluit]
 • Beëdiging van Jeroen voor ‘t Hekke
 • Afscheid van raadslid Robin Hafkamp
 • Mutatie fractievertegenwoordigers [besluit]
 • Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 22 mei [besluit]
 • Algemene politieke beschouwingen
 • Jaarstukken 2022  gemeente Voorst 2022 [finaal debat]
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 [verkennend debat]
 • Structurele uitbreiding subsidie preventieve voorzieningen [finaal debat en besluit]
 • Voortgangsbericht 2023 gemeente Voorst [finaal debat]
 • Prioriteitennota 2024 – 2027 [verkennend debat]
 • Bij de bespreking van de prioriteitennota  debatteren de raadsleden over:
  • Stimuleren eigen woningbezit
  • Vitaal Platteland
  • Woningbouw/leefbaarheid kleine kernen
  • Sociale woningbouw en Twello Noord
  • Versterken stationsgebieden Twello en Klarenbeek, recreatief opstappunt
  • Openbaar groen en recreatie
  • Boeren; een vervolg op de keukentafelgesprekken
  • Visie op Bussloo
  • Bezuinigingen prov. Gelderland, o.a. de molens, het Dommerholtsveer en Plus OV
  • Economische ontwikkelingen
  • Visie op toekomstbestendigheid Nijverheid en ’t Belt
  • Voorlichting verslavende middelen en verslavingszorg
  • Aanwezigheid CJG op de basisscholen
  • Dorpshuis Terwolde
  • Locatiekeuze sporthal
  • Volwassenen Sport & Cultuurfonds
  • Vluchtelingenproblematiek
  • Week van het gezin, Voorster dag voor het gezin
  • Bezuinigingen Mens & Welzijn
  • Monitoring Sociaal Domein
  • Informatievoorziening Sociaal Domein
  • Verenigingen en evenementenvergunningen, b.v. dranghekken
  • Inwonerbetrokkenheid, communicatie
  • Structurele verhoging regionale bijdrage Regio Stedendriehoek
  • Schaarste personeel tegen gaan door samenwerking binnen Stedendriehoek
  • Lokale lasten; OZB
  • Meicirculaire
 • Uitvoering motie Elk “nadeel” heeft vele voordelen [finaal debat]
 • Jaarrapportage 2022 en Uitvoeringsprogrogramma 2023-2024 Kadernota Sociaal Domein [finaal debat]
 • Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Voorst 2023 [finaal debat en besluit]
 • Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie gemeente Voorst 2023 [finaal debat en besluit]
 • Regio Stedendriehoek: Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2023 – 2030 [finaal debat]
 • Regio Stedendriehoek: Begroting Regio Stedendriehoek [finaal debat]
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG): Voorlopige jaarstukken 2022 en ontwerp Programmabegroting 2024 – 2027 [finaal debat]
 • VNOG: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG [finaal debat]
 • Oprichting en deelname stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s [finaal debat]
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG): Jaarstukken 2022 en concept Programmabegroting 2024 [finaal debat]
 • GGD NOG: 7e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling [finaal debat]
 • Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ): Ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 [finaal debat]
 • Vervoerscentrale PlusOV: Concept jaarrekening 2022 en concept begroting 2024 – 2027 [finaal debat]
 • Tribuut Belastingcentrum: Toekomstplan, begroting 2024-2027, Kadernota 2022-2027 en Jaarrekening 2022 [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.