Raadsvergadering op maandag 17 oktober om 10.00 uur (let op, afwijkende aanvangstijd)


Op 17 oktober gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 10.00 uur.

U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream startstart enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen   

 • Bestemmingsplan Hengelderweg 6/6a, Voorst [besluit]
 • Actualisering bebouwde kom grenzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet natuurbescherming [besluit]
 • Vertegenwoordigingen externe bestuursorganen [besluit]
 • Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 26 september 2022 [besluit]
 • Algemene beschouwingen op de financiële situatie in de gemeente Voorst
 • Bestuursrapportage 2022 [finaal debat en besluit]
 • Perspectiefnota 2023 – 2026 [finaal debat]
 • Prioriteitennota 2023 [verkennende debatten]
  Bij de bespreking van de prioriteitennota  debatteren de raadsleden over:
  • Programma landelijk gebied
  • Verkeer Twello
  • Visie Bussloo
  • Verkeerssituatie kern Twello
  • Genoeg personele inzet voor ondersteuning inwoners die het moeilijk hebben
  • Communicatie, waaronder openingstijden gemeentehuis
  • Een collegeprogramma
 • Meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026
  Bij de bespreking van de begroting debatteren de raadsleden over:
  • Maatschappelijke vraagstukken, duurzaamheid, energiearmoede
  • Begroting in één oogopslag
  • Energievraagstuk
  • Twello Noord
  • Versterking landschappelijke elementen
  • Woningbouw
  • Woonvormen
  • Meer sociale huur
  • Wijk- en dorpsontwikkelfonds en Vereveningsfonds sociale woningbouw
  • Energiereductie gebouwen gemeentelijk vastgoed
  • Zon op dak
  • Geluidsisolatie vergadercentrum gemeentehuis
  • Doelgroepenvervoer
  • Pad achter gemeentehuis en fietspad
  • VES & RES
  • Cultureel erfgoed, karakteristieke panden
  • Mogelijkheid afval storten
  • Verenfonds
  • Bedrijventerreinen
  • Statushouders/vluchtelingen
  • Energieproblematiek verenigingsleven
  • Jeugdsport- en Cultuurfonds
  • Sportbeleid en activering
  • Vrijwilligerswerk/Mens en Welzijn
  • Schuldhulpverlening
  • Passende zorg zo dichtbij mogelijk
  • Inkomenspolitiek
  • Uitvoeringsprogramma Kadernota Sociaal Domein 2022
  • Brandweer Voorst en Terwolde
  • Jongerenraad
  • Personeelsbeleid
  • Behoedzaamheidsreserve
  • Lokale lastendruk
  • Leningen en verwachte ontwikkelingen rentelasten
  • Klein Twello, Kulturhus
  • Bouw energiepositief zwembad
  • Algemene dekkingsmiddelen 2023
 • Bestemmingsplan Kadijk 18-20, Terwolde [finaal debat]
 • Derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG [finaal debat]

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl.U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken