Raadsvergadering van maandag 14 juni


Tijdens de digitale openbare raadsvergadering van maandag 14 juni heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

raadsfoto

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven

Besluit

De gemeenteraad benoemt de raadsleden R. Hafkamp MSc, J.E. de Weerd en L. Visser als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven, inzake de toelating van de opvolger van mevrouw V.C.J. Groothuis – Beijer als lid van de raad van de gemeente Voorst in de raadsvergadering van 14 juni 2021.

Toelichting

Mevrouw V.C.J. Groothuis – Beijer heeft per 1 juni 2021 de gemeente Voorst verlaten en kan om die reden per diezelfde datum geen raadslid meer zijn. De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer G.W.F.J. Wolff van Waling als opvolger benoemd. Voordat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 14 juni 2021 een besluit over de toelating van de heer Wolff van Wülfing kan nemen, moet de gemeenteraad de zogenaamde geloofsbrieven onderzoeken. De raad heeft besloten om de raadsleden R. Hafkamp MSc, J.E. de Weerd en L. Visser te benoemen als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Contract met accountant verlengen

Besluit

De gemeenteraad verlengt het contract met de accountant met een jaar.

Toelichting

Het contract met de accountant loopt officieel tot en met de jaardocumenten over 2021. Over het jaar 2021 doet de huidige accountant nog de controle. Het actuele contract biedt de mogelijkheid van een verlenging met 1 jaar. De mogelijkheid van verlenging is met de accountant besproken. Op dit moment gaat de voorkeur uit naar verlengen met één jaar, omdat de huidige samenwerking goed verloopt en een nieuwe raad dan een nieuwe accountant kan uitzoeken. Bij deze voorkeur hoort een waarborg. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 19 mei 2021

Besluit

De gemeenteraad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 19 mei 2021 vast.

Toelichting

De raad stelt het verslag met algemene stemmen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen) ongewijzigd vast.

Verslag ronde-tafelgesprekken 31 mei 2021

Besluit

De gemeenteraad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 31 mei 2021 vast.

Toelichting

De raad stelt het verslag met algemene stemmen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen) ongewijzigd vast.

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 7 juni 2021

Besluit

De gemeenteraad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 7 juni 2021 vast.

Toelichting

De raad stelt het verslag met algemene stemmen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen) ongewijzigd vast.

Onderzoek geloofsbrieven van G.W.F.J. Wolff van Wülfing en toelating in de raad

Besluit

De gemeenteraad besluit de heer G.W.F.J. Wolff van Wülfing toe te laten als lid van de raad van de gemeente Voorst.

Toelichting

De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft onderzocht of de heer Wolff van Wülfing aan alle in de wet gestelde eisen voldoet. De commissie heeft alle formulieren in orde bevonden en adviseert de gemeenteraad om de heer Wolff van Wülfing toe te laten als lid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Krediet beschikbaar stellen van € 100.000 exclusief BTW voor vervangen brug Oudhuizerstraat Klarenbeek

Besluit

De gemeenteraad stelt een krediet beschikbaar van € 100.000 exclusief btw voor het vervangen van een brug in de Oudhuizerstraat in Klarenbeek.

Toelichting

De brug in de Oudhuizerstaat in Klarenbeek is technisch geïnspecteerd. De inspectie heeft duidelijk gemaakt dat de brug vervangen moet worden. In de begroting voor 2021 is voor die vervanging geen geld opgenomen. Daarom vraagt het college de raad nu € 100.000 ter beschikking te stellen om de brug te kunnen vervangen. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “Voorst onder de Loep; en dan nu de borging!” van PvdA-GroenLinks

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat:

 • de gemeenteraad nauwkeurig op de hoogte moet blijven over de voortgang van borging van de preventiedoelen uit de kadernota Sociaal Domein;
 • de periode tot juni 2022 maximaal moet worden benut om de borging te realiseren;
 • er een stappenplan moet komen waardoor de gemeenteraad de voortgang kan monitoren;
 • voor de raad helderheid moet komen wie bij deze borging (eind)verantwoordelijk is voor die voortgang;

de gemeenteraad draagt het college op om:

 • vóór september 2021 in een raadsmededeling een stappenplan aan te bieden en daarin op te nemen:
  •  wie waar voor verantwoordelijk is, te beginnen bij het college en eindigend bij de verschillende vakgroepen;
  • welke resultaten binnen het stappenplan behaald gaan worden;
  • hoe de opgebouwde kennis en menskracht bij Voorst onder de Loep hierbij ingezet gaat worden

Toelichting

De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Beschermd Thuis 2030

Besluit

1. De gemeenteraad stemt in met het Kaderdocument Beschermd Thuis 2030.
2. De gemeenteraad stemt in met het Ontwerp Beschermd Thuis 2022–2030.

Toelichting

De gemeente Voorst is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daar hoort de maatschappelijke opvang bij. Voorst werkt samen met vijf andere gemeenten in het realiseren van die opvang. Dat heeft een naam: Beschermd Thuis. Er gaat veel veranderen bij Beschermd Thuis. Daarom is het kader voor Beschermd Thuis is aangepast na een eerdere consultatie. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Besluit

De gemeenteraad geeft toestemming voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland volgens het gewijzigde voorstel dat het Algemeen Bestuur op 25 maart 2021 heeft behandeld.

Toelichting

De gemeente Voorst is een van de gemeenten die samenwerken in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De VNOG wil de eigen spelregels veranderen. Een eerste versie is door een deel van de deelnemers niet akkoord bevonden. De VNOG heeft nu een tweede versie naar de gemeenten gestuurd. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
 

Motie “ZORGEN KOSTEN BEHEERSEN TRIBUUT” over kosten Tribuut van Gemeente Belangen en CDA

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat:

 • de rekening van de proceskosten op het bordje komt van alle belastingbetalers;
 • het percentage (gegronde) bezwaren van “no cure no pay bedrijven” zorgelijk groeit en Tribuut alles moet doen om dat naar beneden te krijgen;
 • een brede voormelding voor de aanslag het probleem mogelijk kan verkleinen;
 • als bezwaar maken door belanghebbenden zelf ‘veel’ laagdrempeliger en eenvoudiger is, derden (commerciële procesbedrijven) overbodig zijn;
 • de mogelijkheden voor een drempeltarief per bezwaarmaker onderzocht mag worden;
 • we zorgen hebben over het feit dat Tribuut nu voor het tweede jaar op rij via begrotingswijzigingen (grote) extra structurele lastenverhogingen doorvoert;
 • ondanks dat de kostenstijging Toekomstplan en begroting 2022 voor Voorst op dit moment beperkt blijft, maken wij (net als het college) ons zorgen of Tribuut voldoende grip heeft op haar financiën om haar lasten te beheersen;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • de zorgen van de gemeenteraad van Voorst naar voren te brengen als zienswijze en Tribuut dringend te verzoeken zich optimaal in te zetten om de kostenbeheersing in de hand te houden en zo min mogelijk bezwaren te krijgen.

Toelichting

De motie is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten van maandag 14 juni kunt u bekijken via deze link. Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering ook terugkijken.
Vragen? Neem dan contact op met Bernadette Jansen, griffier (0571- 279 217) of Dini Vriezekolk, locogriffier (0571-279 387) of met een email naar raad@voorst.nl.