Regionaal Adaptatie Plan helpt bij aanpak wateroverlast, droogte en hittestress


Klimaatadaptatie samen aanpakken is belangrijk. Daarom heeft de gemeente Voorst samen met 27 andere gemeenten gewerkt aan een Regionaal Adaptatie Plan (RAP).

Wateroverlast Twello

Het RAP is onlangs door de colleges van burgemeester & wethouders van alle gemeenten vastgesteld. Tijdens de regionale klimaattop op 4 december werd hierover met alle Manifestpartners gesproken. Op welke plekken is groot risico op hevige overlast? Wat doen we er al aan? En wat kunnen we (nog) meer of anders gaan doen? Het RAP biedt richting en handvatten om onze regio en dus ook onze gemeente klimaatbestendig(er) te maken.

Klimaatverandering

Ondergelopen straten, uitgedroogde natuurgebieden en oververhitte ouderen, drinkwatertekort in hete zomers. Dit zijn maar een paar effecten van de klimaatverandering die gaande is en waar iedereen mee te maken krijgt. Als gemeente zijn we sinds 2017 als manifestpartner aangehaakt bij de ontwikkelingen in regio Vallei en Veluwe. Samen met de partners in de regio hebben we afspraken gemaakt hoe we met de klimaatverandering om kunnen gaan. In 2020 hebben we samen met alle andere 27 gemeenten gewerkt aan een Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Klimaatadaptatie samen aanpakken is voor ons belangrijk. Wateroverlast stopt niet bij een gemeentegrens. Samen staan we sterker met meer kennis en ervaring. Dit alles komt samen in het RAP.

Van elkaar leren

Wethouder Hans van der Sleen: “Iedereen kent inmiddels de warme en droge zomers. Dat het klimaat in beweging is, is inmiddels een feit. Naast voordelen geeft dit ook problemen. Zo kampt de landbouw met watertekorten en is er sprake van verminderde arbeidsproductiviteit door de warmte. En voor sommigen kan het klimaat zelfs leiden tot levensbedreigende situaties. Naast het verminderen van de gevolgen door goede isolatie en zorgvuldig watergebruik, kijken we ook hoe we ons kunnen aanpassen aan de klimaatwijzigingen. We doen dit in Voorst onder andere door het afkoppelen van regenwater van de riolering bij projecten, waardoor er minder snel rioolwater op straat komt bij een hoosbui. Of bijvoorbeeld door de groenstroken in onze dorpen zo in te richten dat meer schaduw ontstaat waardoor hittestress afneemt. In de programma’s Water en Groen hebben we hiervoor de basis vastgelegd voor onze gemeente en nu, met het RAP, voor de wijdere omgeving. Naast dat we kunnen leren van elkaar is dit nodig omdat water en hitte zich niet houdt aan de gemeentegrenzen."

Regionaal delen. Lokaal doen

Regionaal delen. Lokaal doen, blijft de komende jaren het sleutelwoord in de Vallei en Veluwe en het Regionaal Adaptatie Plan is hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vindt u op www.klimaatvalleienveluwe.nl.