Ronde-tafelgesprekken 2 maart


In het gemeentehuis Twello op de tijdelijke locatie Hietweideweg 20

Hietweideweg

Op maandag 2 maart heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel­gesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dit doen zij door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college. Zo bereiden zij zich voor op de raadsvergadering van 16 maart 2020. Die begint dan om 19.30 uur.

Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom bij de gesprekken in het gemeentehuis in Twello (tijdelijke locatie Hietweideweg 20, Twello). Ook kunt u in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer 0571- 27 93 87, e-mailadres raad@voorst.nl óf aan het begin van de vergadering.

De volgende onderwerpen staan op de agenda. (Let op: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden. De gesprekken kunnen eerder of later beginnen.)

Maandag 2 maart 19.30 uur (De Kuil)

 1. Bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello
  Op het perceel aan de Kruisakkerweg 5 in Twello zit het rioolgemaal van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het gemaal is aan renovatie toe en de capaciteit is niet groot genoeg meer. Eén inwoner heeft een zienswijze ingediend. Het college stelt aan de raad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
 2. Bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello
  Op 26 maart 2012 heeft de raad het bestemmingsplan De Schaker Twello vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om circa 320 woningen te bouwen aan de oostzijde van Twello. Het gaat bij De Schaker om drie verschillende bebouwingsgebieden. Bij dit derde deelplan zijn enkele aanpassingen nodig om tot een goede uitvoering te komen. Het gaat nu om het verplaatsen van woningbouwaantallen op de verbeelding (het totale aantal woningen blijft gelijk), het aanpassen van de bestemming Verkeers- en Verblijfsgebied en het wijzigen van drie stroken met de bestemming Groen ('snippergroen') naar Wonen.
 3. Beantwoording schriftelijke vragen van Lijst Arend over handhavend optreden tegen een krantendistributiepunt
  Op 6 december 2019 heeft de raadsfractie Lijst Arend vragen gesteld over handhavend optreden tegen de aanwezigheid van een krantendistributiepunt. De belangrijkste vraag is of het college heeft onderzocht of het krantendistributiepunt daar kon blijven. Met deze raadsmededeling heeft het college de vragen beantwoord.

Maandag 2 maart 19.30 uur (Kamer 0.19)

 1. Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2024
  De gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, de politie en het Openbaar Ministerie werken al ruim tien jaar samen aan veiligheid. Zij stellen daarvoor integrale veiligheidsplannen (IVP) vast. Het geactualiseerde IVP 2020-2024 is in lijn met de resultaten van de eerder gehouden evaluatie. Het sluit ook aan bij de landelijk geactualiseerde veiligheidsagenda. Net als bij beleidsplannen van de politie Eenheid Oost-Nederland. De gemeenteraad stelt met het IVP de doelen vast die de gemeente op het gebied van veiligheid wil bereiken.
 2. Gelimiteerde achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor IJsseldal Wonen [voorhangprocedure]
  Het college wil een zogenaamde gelimiteerde achtervangpositie innemen bij de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor IJsseldal Wonen. De gemeenten en het Rijk verstrekken dan renteloze leningen aan de WSW, als de WSW niet aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Zo kan IJsseldal Wonen slagvaardiger en goedkoper opereren op de geldmarkt. IJsseldal Wonen gebruikt de achtervangovereenkomst alleen voor herfinanciering en financiering van projecten / onderpanden in de gemeente Voorst. Het college vraagt de raad om zijn mening, voordat het college hierover besluit.
 3. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 en VVD-Liberaal2000 over inhuren medewerker vanuit de motie “aan de slag met samenwerkingsverbanden”
  Op 3 december 2019 hebben D66 en VVD-Liberaal 2000 vragen gesteld aan het college. Deze vragen gingen over het inhuren van een medewerker vanuit de motie “aan de slag met samenwerkingsverbanden”, d.d. 23 september 2019. De raad vraagt in deze motie om ambtelijke ondersteuning. Het was niet mogelijk om met het bestaande personeel en binnen de begroting deze ondersteuning te geven. Met deze raadsmededeling beantwoordt het college de vragen.

Maandag 2 maart 21.00 uur (De Kuil)

 1. Voorster Energie Strategie
  Op 1 april 2019 heeft de raad de motie ‘Voorst heeft plan RES klaar voor inwoners en raad’ aangenomen. In deze motie draagt de raad het college op om een concept Energiestrategie voor de gemeente Voorst te ontwikkelen. In dit proces is de betrokkenheid van de inwoners één van de belangrijkste onderdelen. Eind vorig jaar heeft het college meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij kregen bewoners informatie over de energieopgave. Ook mochten bewoners meedenken over de Voorster invulling van de energieopgave. De Voorster Energie Strategie geeft de opbrengsten van die bijeenkomsten weer. De raad kan dit gebruiken als input van de Voorster inwoners bij de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie.

Maandag 2 maart 21.00 uur (Kamer 0.19)

 1. Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over sluiting De Hoenderloo Groep
  Op 3 december 2019 heeft de CDA-fractie vragen gesteld over de sluiting van De Hoenderloo Groep. De hoofdvraag is of de sluiting Voorster jongeren treft. En of hier financiële gevolgen aan zitten voor de gemeente Voorst. Met deze raadsmededeling beantwoordt het college de vragen.
 2. Monitor III Voorst onder de Loep
  Soms hebben mensen problemen en krijgen ze niet op tijd hulp. Daarom startte het college het project Voorst onder de Loep. Het project is bedoeld om samen met iedereen uit Voorst problemen te voorkomen of op te lossen. Dus zowel met inwoners, verenigingen, ondernemers als maatschappelijke organisaties. Tijdens de uitvoering (medio 2018-medio 2022) krijgt de raad twee à drie keer per jaar inzicht in de voortgang. In Monitor III staan ook de prioriteiten voor 2020. Met de monitor kan de raad het proces volgen en waar nodig bijsturen.

Meer informatie

 • Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier. In de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 is WiFi aanwezig. Zo kunt u tijdens de vergadering  de stukken ook digitaal bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn? Dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl  
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier,  0571-27 92 17, Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571- 27 93 87  of raad@voorst.nl