Ronde-tafelgesprekken 2 en 3 juni


Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad weer Ronde-tafelgesprekken. Let op: tijdelijk alleen digitaal.

Gemeenteraad Voorst

In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op maandag 15 juni 2020 vanaf 10.00 uur.

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u aan te melden via raad@voorst.nl. Meld dit uiterlijk vrijdag 29 mei om 17.00 uur, maar liever eerder. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl.

Alle gesprekken kunt u live volgen (beeld + geluid) via de website van de gemeenteraad via onderstaande links. Daar kunt u nu al de agenda en de vergaderstukken bekijken:
ronde-tafelgesprekken dinsdag 2 juni
ronde-tafelgesprekken woensdag 3 juni

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Dinsdag 2 juni vanaf 19.30 uur

1.         Jaarstukken 2019  gemeente Voorst
Het college biedt de raad de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. De jaarrekening 2019 sluit met een totaal nadelig resultaat van € 1.459.200. Binnen het sociaal domein zijn op onderdelen hogere en op andere onderdelen juist lagere lasten dan verwacht. Tegenvallers zijn ook een lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen en een afwaardering van gronden. Een voordeel was het resultaat vanuit de grondexploitatie en uit de verkoop van enkele gemeentegronden en van een bedrijfsruimte.

2.         Aanpassing algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst
Het proces voor subsidies van bescheiden omvang kan makkelijker, vindt het college. Nu moet elke vereniging ieder jaar weer subsidie aanvragen. Het college stelt voor dit proces om te draaien. Dus tenzij de vereniging een wijziging meldt, loopt de subsidie door.

3.         Regionale transitie voedsel, landbouw en landschap
Een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem zorgt dat we ook in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en leven in de Cleantech Regio. Dit visiedocument geeft een kader voor de regionale samenwerking, de ontwikkeling en uitvoer van projecten. De afzonderlijke gemeenten kunnen het gebruiken als basis voor hun lokale visie op de transitie voedsel, landbouw en landschap.  

4.         Tribuut Belastingsamenwerking: Toekomstplan met begroting 2021-2024 en eerste wijziging begroting 2020
Het college heeft in principe ingestemd met het Toekomstplan en begroting 2021-2024 en met de eerste wijziging van de begroting 2020. Deze plannen kosten Voorst meer dan eerst, maar Tribuut legt goed uit waarom dit nodig is, vindt het college.

5.         PlusOV: diverse onderwerpen [voorhangprocedure]
Het college legt verschillende stukken voor van PlusOV. Op de onderdelen "ontwerpbegroting PlusOV 2021-2024" en "nieuwe verdeelsystematiek routegebonden vervoer" kan de raad een zienswijze inbrengen bij PlusOV.

6.         Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Financiële stukken [voorhangprocedure]
Met deze raadsmededeling informeert het college de gemeenteraad over de kaderbrief 2021-2024 en de voorlopige jaarstukken 2019. Op 25 juni 2020 stelt het AB de begroting 2021-2024 vast. De raad mag eerst nog een zienswijze geven. 

7.         Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 [voorhangprocedure]
Het college wil een besluit nemen over de ontwerpprogrammabegroting 2021 van de OVIJ. Maar eerst mag de raad zijn mening geven. De bijdrage van Voorst aan dit samenwerkingsverband stijgt de komende jaren door onder andere loonkosten en materiële kosten. De jaarstukken 2019 van de OVIJ zijn ter kennisgeving.

8.         GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 [voorhangprocedure]
Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD-NOG, met 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland ('van Harderwijk tot Winterswijk'), met het hoofdkantoor in Warnsveld. Deze begroting is een uitwerking van de Uitgangs-puntennota 2021. In de conceptprogrammabegroting 2021 zijn de zienswijzen van de 22 gemeenten verwerkt. 

9.         Regio Stedendriehoek: Begroting 2021 [voorhangprocedure]
Voordat het college definitief een besluit neemt over de begroting krijgt de raad gelegenheid zijn mening te geven. Aandachtspunt zijn de kosten voor financieel beheer, communicatie en public relations (pr) omdat deze relatief hoog zijn. Verder gaat de regio vol inzetten op de uitvoering van de opgaven uit de Agenda Cleantech Regio.

Woensdag 3 juni vanaf 19.30 uur

1.         Voortgangsbericht 2020
Het voortgangsbericht zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse informatie aan de raad over de actuele ontwikkelingen. Het college ziet aanleiding voor concrete bijsturingsvoorstellen van structureel € 461.925 nadelig. Dit komt vooral door een lagere verwachte opbrengst leges omgevingsvergunningen (€ 200.000); een lagere dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 186.000) en andere kleinere afwijkingen van samen € 75.925 nadelig. In het Voortgangsbericht 2020 gaat het college uitgebreid in op de huidige coronacrisis. Over wat dit betekent voor de financiën van de gemeente bestaat nog veel onduidelijkheid.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem:
ronde-tafelgesprekken dinsdag 2 juni
ronde-tafelgesprekken woensdag 3 juni