Ronde-tafelgesprekken maandag 11 januari om 19.30 uur


In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan eventuele insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen die naar verwachting plaats vindt op 25 januari 2021 vanaf 19.30 uur.

Gemeenteraad

De gesprekken vinden digitaal plaats en zijn via een livestream te volgen (beeld en geluid) via het raadsinformatiesysteem

Wilt u meepraten? Dat kan alleen digitaal!

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en zo uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 8 januari om 12.00 uur aan. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl.  

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

 1. Aanvullende ondersteuningsmaatregel voor zwembad De Schaeck
  Het college vraagt de gemeenteraad een bedrag van € 116.400 beschikbaar te stellen voor financiële ondersteuning van zwembad De Schaeck in de vorm van kwijtschelding van de huur over 2020.  Zwembad De Schaeck wordt zwaar getroffen door de COVID-19-crisis. De kans is groot dat het zwembad zonder aanvullende ondersteuning van de gemeente de crisisperiode niet overleeft.
   
 2. Randweg Twello
  Het college informeert met dit raadsvoorstel de gemeenteraad over de resultaten van het bestuurlijk overleg met ProRail en de provincie Gelderland over doortrekking van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor. Dat is nog onvoldoende. Het college stelt de raad voor om met het overleg door te gaan om het stuk tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344) te kunnen aanleggen.
   
 3. Evaluatie en herijking Woonagenda Cleantechregio 2018 – 2023
  De regiogemeenten hebben een gezamenlijke woonagenda met de uitgangspunten voor woningbouw geformuleerd. In de periode tot 2030 wordt ingezet op het toevoegen van ongeveer 20.000 woningen in de regio. Voor de langere termijn (tot 2040) is de ambitie uitgesproken om 40.000 woningen in de regio toe te voegen. Voor de gemeente Voorst gaat het om gemiddeld 80 woningen per jaar.
   
 4. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Voorst 2021 (2020-73209)
  Inwoners met problematische schulden kunnen bij onze gemeente terecht voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Daarbij is van belang dat zij weten binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of een inwoner voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Het college stelt voor in deze verordening op te nemen dat de beslistermijn acht weken is.
   
 5. Uitgangspunten begroting 2022 GGD NOG
  Het dagelijks bestuur van GGD Noord en Oost Gelderland heeft uitgangspunten opgesteld voor de begroting van 2022. Voordat het bestuur de begroting gaat opstellen kunnen alle gemeenteraden van de samenwerkende gemeentes melden wat ze van deze uitgangspunten vinden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl . U ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Vragen of suggesties?

Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571 – 279 387.