Ronde-tafelgesprekken maandag 12 oktober om 18.00 uur


In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan eventuele insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 26 oktober 2020 vanaf 10.00 uur en 9 november vanaf 19.30 uur.

Gemeenteraad Voorst

De ronde-tafelgesprekken vinden digitaal plaats en zijn via een livestream te volgen (beeld en geluid) via het raadsinformatiesysteem

Wilt u meepraten? Dat kan alleen digitaal!

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en zo uw mening geven. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 9 oktober om 12.00 uur aan. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda. LET OP:  alleen de begintijd van 18.00 uur staat vast, daarna zijn de aanvangstijdstippen richttijden. Het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen.

18.00 uur

 1. Kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024
  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om beleidskaders vast te stellen voor de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het college heeft in samenwerking met externe stakeholders opgaven en ambities opgesteld. Daarbij gaat het om de volgende vijf integrale thema's: gezondheid, leefbaarheid, meedoen, leren en ontwikkelen, zorg en zelfredzaamheid. De doorontwikkeling richt zich nu meer op integraal en preventief werken vanuit de leefwereld van de inwoner. Om deze werkwijze kracht bij te zetten heeft het college gekozen voor één integrale kadernota voor het brede sociaal domein. Naast de bovenstaande 3 wetten vallen daar ook het lokaal Gezondheidsbeleid, Sport, Onderwijs, Schuldhulp-verlening, Leefbaarheid, Weerbaarheid en Veiligheid onder.
   
 2. Kadernota Schuldhulpverlening 2020 – 2023
  Gemeenten zijn verplicht om één keer in de vier jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen. Alle inwoners met een financiële hulpvraag hebben recht op laagdrempelige hulp en begeleiding om betalingsproblemen te voorkomen en schulden op te lossen of beheersbaar te maken. Het college wil meer mensen bereiken en ze eerder bereiken, met maatwerk en als regisseur.  In de nota beschrijft het college welke resultaten vooral op het gebied van vroegsignalering, preventie en nazorg bereikt moeten worden en op welke wijze dat gebeurt.

19.45 uur

 1. Bestuursrapportage 2020
  Met de bestuursrapportage informeert het college de raad over ontwikkelingen in het beleid en budgetten over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. In de Bestuursrapportage is de septembercirculaire 2020 verwerkt over de voor Voorst negatieve ontwikkeling van de algemene uitkering. Het Rijk heeft inmiddels twee compensatiepakketten coronacrisis beschikbaar gesteld, die ook zijn verwerkt in de Bestuursrapportage.
   
 2. Prioriteitennota 2021 – 2024
  De prioriteitennota is het eerste document in de planning- & control-cyclus voor het jaar 2021. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën. Door vaststelling bepaalt de raad de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting. Het college is zeer terughoudend met nieuwe prioriteiten waarvan de lasten structureel doorwerken, vanwege verwachte tekorten.
   
 3. Meerjarenprogrammabegroting 2021 – 2024
  De Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 is het tweede document in de planning & control-cyclus voor het jaar 2021 na de Prioriteitennota 2021. In deze Meerjarenprogrammabegroting stelt de raad de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2021 vast. Met de motie 'zoeken naar houvast' heeft de raad eerder dit jaar het college opgedragen met scenario’s te komen voor de meerjarenprogrammabegroting. Het college heeft enkele scenario’s uitgewerkt en ziet het scenario met verhoging van de onroerende zaakbelastingen als enige realistische optie. 

21.30 uur

 1. Invoeren Voorster jeugdlintje (=Jongerenlintje)
  Op 11 november 2019 heeft de gemeenteraad de motie Jongerenlintje aangenomen waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het college doet nu het voorstel een Voorster jeugdlintje in te voeren om het belang van vrijwilligerswerk en mantelzorgers voor de Voorster gemeenschap te onderstrepen. En als een extra blijk van waardering voor kinderen/jongeren die mantelzorger zijn en/of vrijwilligerswerk doen.
     
 2. Regionaal risicoprofiel 2021 – 2024 en regionaal 2021 – 2024 beleidsplan VNOG
  De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vaststelt na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen tot eind oktober hun wensen kenbaar maken over het in het beleidsplan op te nemen beleid. Op 10 december 2020 stelt het bestuur het regionaal risicoprofiel en beleidsplan definitief vast.
   
 3. Nota Grondbeleid 2020
  De Financiële verordening gemeente Voorst 2017 schrijft voor om eens in de vier jaar een nota door de gemeenteraad vast te laten stellen, met in elk geval aandacht voor de visie op het toekomstig grondbeleid, het financieel beheer en de risicobeheersing. In deze nota staan ook de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende zaken en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. Het college stelt voor om de in 2016 gekozen koers ook voor de komende vier jaar voort te zetten. In deze nieuwe nota zijn twee beslispunten toegevoegd ten opzichte van de vorige nota:
  1. Het opheffen van de algemene reserve buffer grondexploitatie;
  2. Het verruimen en vereenvoudigen van de berekening van de vereveningsbijdrage voor sociale woningbouw.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website.
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl .
U ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571 – 279 387.