Ronde-tafelgesprekken maandag 14 november om 19.30 uur


Op maandag 14 november heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken.

raadszaal

In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 28 november vanaf 19.30 uur.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is  de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.
 

Raadszaal, aanvang 19.30 uur:

 1. Burgerinitiatief Stookvrij Voorst
  In november 2021 is bij de gemeenteraad het Burgerinitiatief Stookvrij Voorst ingediend. In dit initiatief wordt gevraagd om het invoeren van een houtstookverbod in de APV voor het stoken met houtkachels bij mistig en windstil weer. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis hiervan een voorstel aan de gemeenteraad voorbereid. Hierin wordt voorgesteld dergelijke regels in de APV op te nemen. Het college stelt verder voor een subsidieregeling in te voeren voor vervanging van oude houtkachels door moderne schonere kachels en de komende tijd een communicatiecampagne over houtstookoverlast op te zetten. Het college adviseert nadrukkelijk om niet houtkachels te verbieden, bemoeilijken of ontmoedigen, maar de kachelbezitters wel te vragen om rekening te houden met hun omgeving.
 2. Verordening bekostiging leerlingenvervoer Voorst
  Op basis van wetgeving moet de gemeenteraad een verordening voor het leerlingenvervoer vaststellen. Deze verordening regelt de bekostiging van vervoer voor schoolbezoek als het college dat noodzakelijk vindt. Het gaat om scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, scholen met een bepaalde geloofsrichting of levensbeschouwelijke stroming of voortgezet onderwijs als er sprake is van een mobiliteit beperkende handicap.
 3. Beantwoording schriftelijke vragen over verkeersveiligheid Twello
  De fractie van Gemeente Belangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid in Twello. Het college heeft geantwoord dat het de vragen niet kan beantwoorden. Op dit moment werkt het college aan een plan van aanpak voor het onderzoek naar oplossingsrichtingen en verkeersmaatregelen. In januari 2023 legt het college een startnotitie met een plan van aanpak voor aan de gemeenteraad.

RTG-zaal, aanvang 19.30 uur:

 1. Beleid Rood voor Groen
  Om de kwaliteit van het landelijk gebied op een hoog niveau te houden, heeft de regio Stedendriehoek in 2008 functieveranderingsbeleid geformuleerd. Er werd ingezet op de sloop van landschap ontsierende bebouwing, om verpaupering en leegstand tegen te gaan. De gedachte was dat het, ter compensatie, toestaan van nieuwe functies (zoals wonen) de leefbaarheid van het platteland zou vergroten. Nu is het goede moment voor actualisatie van het functieveranderingsbeleid. Dit hangt samen met de complexe opgaven in het buitengebied waar we voor staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer duurzame en extensieve landbouw, vrijkomende agrarische gebouwen, de ontwikkeling van meer klimaatadaptieve maatregelen en de aanleg van meer bos en natuur.
 2. Grondaankoop college hoger dan € 1 mln. als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling A1 Zone Wilp-Achterhoek
  Het college is van plan een besluit te nemen over het Hoofdlijnenakkoord inzake de Gebiedsontwikkeling A1 Zone Wilp-Achterhoek met als onderdeel een grondaankoop van meer dan € 1 mln. In de nota Grondbeleid is geregeld dat het college tot € 1 mln. per begrotingsjaar grondaankopen mag doen. Bij grondaankopen boven dit bedrag moet eerst de gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken, waarna het college over kan gaan tot aankoop. Het Hoofdlijnenakkoord bevat een aantal maatregelen die samen een impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving in Wilp-Achterhoek en omgeving. Het gaat onder andere om de aankoop van de locatie Bosgoed Diervoeders (waardoor woningbouw mogelijk wordt gemaakt), vermindering van de geluidsbelasting van de A1, het niet herbouwen van het viaduct Ardeweg en onttrekking van de Ardeweg aan de openbaarheid.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.