Ronde-tafelgesprekken maandag 15 januari om 19.30 uur


Op maandag 15 januari heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 29 januari vanaf 19.30 uur.

Raadzaal

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 12 januari om 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

 1. Woonzorgvisie Voorst 2023-2027
  Nu zorggroepen vaker en steeds langer zelfstandig blijven wonen, ook als zij behoefte krijgen aan zorg, vraagt dat om aanpassingen in het woningaanbod. De Woonzorgvisie Voorst 2023-2027 geeft de visie van de gemeente op wonen en zorg voor de komende jaren weer. De belangrijkste ambities en algemene uitgangspunten zijn vertaald in vijf speerpunten: voldoende passende woningen en woonvormen; een geschikte woonomgeving; samen leven, informele zorg en noaberschap; voldoende zorg voor wie dat nodig heeft; en samenwerking. De Woonzorgvisie Voorst 2023-2027 is tot stand gekomen in overleg met diverse partners.
 2. Incidentele tegemoetkoming maatschappelijke organisaties voor kostenstijgingen 2024
  Sommige organisaties geven aan op basis van de voorgenomen indexering niet dezelfde mate van dienstverlening te kunnen leveren. Er is sprake van een dringend probleem, omdat organisaties sterk afhankelijk zijn van de subsidie en op dit moment geen sluitende begroting hebben voor 2024. Het college gaat maatwerk toepassen in de subsidieverleningen voor volgend jaar. Het college kent een eenmalige, incidentele extra subsidie toe vanuit al beschikbare middelen.
 3. Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) Midden-IJssel
  Eén van de afspraken in het IZA is dat de zorgverzekeraars en de gemeenten, samen met de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio's én met ideeën van de inwoners, werken aan een plan hoe regionaal de transformatie vorm te geven: het regioplan. Het plan is gemaakt op basis van een regiobeeld dat eind juni 2023 is gepubliceerd. In het regiobeeld zijn het (te verwachten) zorggebruik, de zorgvraag en het aanbod van zorg in de regio in beeld gebracht. Uit het regiobeeld komt naar voren dat er vijf belangrijke thema's zijn in de regio. Dit zijn: 1. mentaal welbevinden, 2. arbeidsmarkttekorten, 3. vergrijzing, 4. leefstijl en 5. gezondheidsverschillen. Deze vijf thema's dienen als basis voor de opgaven, de afspraken en de randvoorwaarden die in dit regioplan staan.

Natuurvlucht (0.01), aanvang 19.30 uur

 1. Stand van zaken Grip op samenwerking
  De belangrijkste stap die de Gemeenschappelijke Regelingen (nog) moeten zetten is er voor te zorgen dat iedere GR vóór 1 juli 2024 is aangepast aan de eisen van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die op 1 juli 2022 in werking is getreden. De raad heeft aan de diverse GR-en aandachtspunten meegegeven. In de raadsmededeling wordt per GR de ontwikkelingen en/of de stand van zaken aangegeven en hoe de procedure van het wijzigen van de GR er bij iedere GR voorstaat.
 2. Gewijzigde beleidsregels voor de monumentensubsidie [voorhangprocedure]
  Het college is van plan een besluit te nemen over de beleidsregels voor de monumentensubsidie. Hiervoor krijgt de raad de gelegenheid wensen of bedenkingen mee te geven. Het college is van plan om de beleidsregels voor monumentensubsidie op drie grote punten te wijzigen :1. verlagen van de maximumsubsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten per aanvraag van € 10.000 naar € 8.000; 2. introduceren van een subsidie op materiaalkosten voor eigenaren die zelf schilderonderhoud aan hun gemeentelijke monument uitvoeren; 3. De wijze van subsidiëren van onderhoud aan de Voorster molens met minder administratieve lasten en een vast jaarlijks subsidiebedrag, waarbij de molens er financieel op vooruitgaan.

E-mailservice raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 06 – 50 06 46 08), de locogriffier (Marieke Titsing 06 - 50 06 46 10) of mail naar raad@voorst.nl.