Ronde-tafelgesprekken maandag 16 januari 2023


Op maandag 16 januari 2023 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken.

RTG 16 januari

Op maandag 16 januari heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 30 januari vanaf 19.30 uur.
 

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is  de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.
 

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 13 januari 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.
 

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda. De aanvangstijd na de pauze is een richttijd. Het is mogelijk dat de vergadering eerder of later begint.
 

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

1.  Meerjaren-samenwerkingsafspraken met Woningcorporatie IJsseldal Wonen & Huurdersbelangenvereniging IJsseldal
IJsseldal Wonen en HBV IJsseldal leveren, samen met de gemeente Voorst, vanuit een gelijkwaardige positie een bijdrage aan het volkshuisvestelijk beleid in de gemeente Voorst. Deze partijen maakten jaarlijks prestatieafspraken. Met de corporatie en de HBV is afgesproken om dit proces anders in te richten en meerjaren-samenwerkingsafspraken te maken. Deze worden breed gedragen door alle betrokkenen en richten zich in elk geval op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid in de buurt en wonen en zorg.
 

Raadszaal, aanvang 20.45 uur

1. Grondstoffenplan vanaf 2024
Het college bereidt het grondstoffenplan vanaf 2024 voor. Na een bewonersenquête over de afvalinzameling heeft het college drie scenario’s uitgewerkt: (1) op dezelfde voet doorgaan (2) vrijwillig omgekeerd inzamelen en (3) omgekeerd inzamelen. Het college stelt voor in te stemmen met scenario 2 als basis voor het opstellen van het grondstoffenplan vanaf 2024. Het is aan de gemeenteraad om deze keuze te maken. Nadat de gemeenteraad zich hierover heeft uitgesproken werkt het college het grondstoffenplan verder uit en neemt de raad eind december 2023 een besluit.
 

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.
 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.