Ronde-tafelgesprekken maandag 17 april om 19.30 uur


Op maandag 17 april heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 15 mei vanaf 19.30 uur.

Foto van de raadszaal van het gemeentehuis

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 10 maart 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda. De aanvangstijd na de pauze is een richttijd. Het is mogelijk dat de vergadering eerder of later begint.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

1. Brief van inwoner over herinrichting Prinses Beatrixstraat, Twello

Een inwoner heeft meermalen zijn ervaringen met betrekking tot de herinrichting van de Prinses Beatrixstraat, Twello gedeeld met de gemeenteraad. De gemeenteraad wil zich hier een beeld van vormen.

2. Jaarwerkplan Beschermd Thuis 2023 - 2024

In 2021 heeft de gemeenteraad het regionale beleid voor maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) vastgesteld. Het regionale beleid is in de betrokken zes gemeenten uitgewerkt in een Lokaal jaarwerkplan beschermd thuis 2023-2024. Het plan is met de Adviesraad Sociaal Domein gedeeld en de opmerkingen zijn verwerkt in het jaarwerkplan. Er wordt naar gestreefd om de lokale infrastructuur zodanig te versterken dat de randvoorwaarden voor zelfstandig wonen van mensen die uitstromen uit beschermd wonen, worden ingevuld. Alle onderdelen zijn financieel gedekt met lokale of regionale middelen.

Natuurvlucht (0.01), aanvang 19.30 uur

1. Beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0 buiten werking stellen

In mei 2019 heeft de gemeenteraad de beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0 vastgesteld. Hierna zijn de inzichten op vele terreinen gewijzigd. Een brede evaluatie van het beleid is daarom noodzakelijk. De vaststelling afgelopen najaar dat er sprake is van netcongestie, was daarbij doorslaggevend. Om de tijd hebben voor deze evaluatie en om duidelijkheid hierover te geven richting mogelijke initiatiefnemers, is het noodzakelijk om de huidige beleidsuitgangspunten 2.0 buiten werking te stellen.

2. Zienswijze Onderzoeksagenda Milieu voor windbeleid en Regionale Energie

De provincie Gelderland is van plan haar windbeleid te actualiseren en daarmee beter aan te sluiten bij de zoekgebieden die zijn opgenomen in de Gelderse RES’en. Als start van dit proces hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) planMER voor windbeleid en de RES provincie Gelderland ter inzage gelegen. De regionale stuurgroep RES heeft een zienswijze ingediend. Bovendien is in nauw overleg met de Regio Stedendriehoek besloten dat de deelnemende gemeenten eveneens een zienswijze indienen ter ondersteuning van de regionale zienswijze met eventueel toegevoegde gemeentelijke accenten.

E-mailservice raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.