Ronde-tafelgesprekken maandag 20 november om 19.30 uur


Op maandag 20 november heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 27 november vanaf 19.30 uur.

Raadzaal

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 17 november om 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

 1. Verordening afvoer hemel- en grondwater 2023 gemeente Voorst
  Deze verordening vervangt de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Deze verordening moet gewijzigd worden voor de Omgevingswet in werking treedt. De vorige verordening bevatte een juridisch onjuiste beperking. In deze nieuwe verordening is dit gecorrigeerd. Ook wordt door het vaststellen van de nieuwe kaarten het mogelijk om te toetsen op de meest actuele situatie.
 2. Beantwoording schriftelijke vragen ‘De fietser op één in de gemeente Voorst’
  De fractie van VVD-Liberaal2000 heeft een aantal vragen gesteld over de fietser op één in de gemeente Voorst. Deze vragen hadden met name betrekking op de veiligheid voor fietsers op de Bandijk in Terwolde. In deze raadsmededeling geeft het college antwoord op deze vragen. De raad gaat graag in gesprek en nodigt uit: fietsers die gebruik maken van de Bandijk en ideeën hebben hoe de Bandijk veiliger gemaakt kan worden.
 3. Toekomstplan en begroting Tribuut 2024-2027 en tweede begrotingswijziging 2023
  Het toekomstplan en de begroting 2024-2027 is ter kennisneming naar de gemeenteraad gestuurd. Daarnaast is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit tweede begrotingswijziging 2023. De raad kan hier een zienswijze op indienen. 

Natuurvlucht (0.01), aanvang 19.30 uur

 1. Beantwoording schriftelijke vragen ‘Leefbaarheid in de kleine kernen’
  De fractie van VVD-Liberaal2000 heeft vijf schriftelijke vragen gesteld over de leefbaarheid in de kleine kernen in de gemeente Voorst. Er zijn binnen de verschillende kernen zorgen over het voortbestaan van de verenigingen, het behoud van faciliteiten, de vergrijzing en het behoud van onderwijs. In deze raadsmededeling geeft het college antwoord op deze vragen.
 2. Verordening uitvoering handhaving omgevingsrechten gemeente Voorst
  Deze verordening vervangt de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2016. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de grondslag voor deze verordening, waardoor deze opnieuw moet worden vastgesteld. Inhoudelijk is de verordening niet gewijzigd.
 3. Concept bestuursagenda 2023-2027 GGD NOG
  De Bestuursagenda is bedoeld als algemeen kader voor de nieuwe bestuursperiode. De prioriteiten zijn erin vastgelegd. De komende vier jaar dient het als algemeen kader voor de jaarlijkse uitganspuntennota en de programmabegroting. Voordat het college hier definitief een besluit over neemt, krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om hier zijn mening over te geven.; de raad heeft de mogelijkheid tot het meegeven van zienswijzen en opmerkingen.

E-mailservice raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 06-50 06 46 08), de locogriffier (Marieke Titsing 06-50 06 46 10) of mail naar raad@voorst.nl.