Ronde-tafelgesprekken maandag 26 juni om 19.30 uur


Op maandag 26 juni heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 3 juli vanaf 19.30 uur.

Een sfeerfoto van de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 23 juni 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda. De aanvangstijd na de pauze is een richttijd. Het is mogelijk dat de vergadering eerder of later begint.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

 1. Jaarstukken 2022: Accountantsverslag en -verklaring
  Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de financiën en de uitvoering van de plannen van het afgelopen . De jaarrekening 2022 sluit met een positief saldo van € 7.041.900. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het merendeel van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Inmiddels zijn ook het accountantsverslag en de accountantsverklaring ontvangen. Over deze laatste twee documenten gaat dit ronde-tafelgesprek.
 2. Controleprotocol en normenkader 2023
  Jaarlijks controleert de externe accountant de jaarrekening. Om deze controle uit te kunnen voeren stelt de raad elk jaar het normenkader en controleprotocol op. Het normenkader bevat een overzicht van de regelgeving voor de accountantscontrole van hogere overheden en van de gemeente zelf. Het controleprotocol bevat ook de vereisten voor de rechtmatigheidsverantwoording. Vanaf 2023 geeft de accountant alleen een oordeel over de getrouwheid (geeft de jaarrekening de werkelijkheid correct weer). Het college geeft een oordeel over de rechtmatigheid.
 3. Kredietaanvraag aankoop en verbouwing Molenallee 75 in Wilp
  De gemeente Voorst heeft een forse taakstelling in het huisvesten van vluchtelingen. Om hier invulling aan te geven zijn te koop staande panden onderzocht op geschiktheid voor huisvesting. Het pand Molenallee 75 in Wilp kan hier goed voor worden ingezet. Daarom wil het college overgaan tot aankoop en verbouwing van het pand. Het college vraagt de gemeenteraad om een krediet van € 1.015.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop en verbouwing.

Zaal 1 (Natuurvlucht), aanvang 19.30 uur

 1. Participatieplan Programma Landelijk Gebied en notitie “Het speelveld in kaart”
  Vanuit het Rijk en de provincie Gelderland worden opgaven rond het landelijk gebied neergelegd bij de Regio Stedendriehoek en de gemeente Voorst. Daarbij wil de gemeente Voorst vooral zelf samen met de inwoners de regie nemen bij de beantwoording van de vraag hoe de toekomst van het landelijk gebied er uit zou moeten zien. Voor de invulling van de vervolgstappen heeft het college een participatieplan opgesteld.
 2. Fusie Omgevingsdienst Veluwe IJssel en Omgevingsdienst Noord-Veluwe
  De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) en Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) willen fuseren. De fusie leidt tot een robuustere omgevingsdienst. Zo kunnen zij als Omgevingsdienst Veluwe (OD Veluwe) blijven voldoen aan de eisen die externe ontwikkelingen en de eigen deelnemers aan hen stellen. De gemeenteraad wordt gevraagd om het voorgestelde fusieproces te onderschrijven.
 3. Kredietaanvraag aankoop gronden en opstallen Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp en realisatie geluidsschermen noordkant A1
  Op 11 oktober 2022 hebben Algemeen Belang Wilp-Achterhoek, Attero, Bosgoed Beheer, de Strategische Board Regio Stedendriehoek en de gemeente Voorst het Hoofdlijnenakkoord Gebiedsontwikkeling A1 Zone Wilp-Achterhoek ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder andere het vervallen van het viaduct over de A1 ter hoogte van de Ardeweg, het aankopen van gronden voor woningbouw en het realiseren van geluidsschermen aan de noordkant van de A1. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van percelen en bedrijfsopstallen en voor de realisatie van twee geluidsschermen aan de noordkant van de A1.

Raadszaal, aanvang 21.00 uur

 1. Kredietaanvraag rotonde Fliertweg – H.W. Iordensweg als onderdeel van de verbreding A1
  Om de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello mogelijk te maken worden gemeentelijke wegen waar nodig aangepast. Onderdeel daarvan is de verlegging en aanpassing van de Fliertweg, de H.W. Iordensweg en de Zwarte Kolkstraat bij Posterenk. Deze wegen worden verlegd, maar de verkeerssituatie verandert niet ingrijpend. Mede op verzoek van Posterenks Belang is gekeken naar een verkeersveiliger inrichting. Het college vraagt de raad om een krediet van € 420.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een rotonde.
 2. Actualisering Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2021
  Tien dorpsbelangenorganisaties zijn al jarenlang actief binnen de gemeente Voorst. Zij behartigen de belangen van de inwoners en zetten zich in voor het in stand houden en/of verbeteren van de leefbaarheid van de dorpen. De gemeente Voorst ondersteunt deze eigen kracht van de dorpen met een subsidie. De actualisering van de beleidsregels van de subsidie biedt meer flexibiliteit bij het inzetten van de subsidie. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de dorpsbelangenorganisaties.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.