Ronde-tafelgesprekken maandag 3 oktober 2022 om 18.00 uur


Op maandag 3 oktober heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding op de raadsvergaderingen.

De raadsvergaderingen staan gepland op 17 oktober vanaf 10.00 uur (met onder andere de begrotingsdebatten) en 7 november vanaf 19.30 uur (besluitvorming over de begroting).

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live te volgen en kunt u deze ook terugkijken. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

  • Maandag 3 oktober 18.00 uur (raadszaal)

1. Bestemmingsplan Kadijk 18-20, Terwolde
De Stichting Christelijke Gemeente Terwolde wil een nieuw ontmoetingsgebouw realiseren en het terrein herinrichten. Daarvoor wordt het huidige ontmoetingsgebouw gesloopt. Het ontwerp heeft zes weken ter visie gelegen en er is een zienswijze ingediend.

2. Prioriteitennota 2023 – 2026
In de prioriteitennota staan de beleidsprioriteiten voor de komende vier jaar. Als eerste document in de planning- en controlcyclus is de prioriteitennota normaal gesproken het moment om nieuw beleid, heroverweging en/of intensivering van bestaand beleid aan te dragen. Door de verkiezingen in maart dit jaar en de vorming van een nieuwe coalitie met een nieuw coalitieakkoord is de behandeling van de prioriteitennota doorgeschoven naar het najaar, voorafgaand aan de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026.

3. Meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026
De meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026 is het tweede document in de planning- en controlcyclus voor het jaar 2023. De raad stelt daarmee de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2023 vast.

  • Maandag 3 oktober 20.15 uur (raadszaal)

1. Bestuursrapportage 2022
Met de Bestuursrapportage 2022 informeert het college de raad over de realisatie van de begroting 2022 over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. In de bestuursrapportage worden voorstellen gedaan om budgetten aan te vullen en/of af te ramen. De bestuursrapportage geeft inzicht in zowel de beleidsmatige als de financiële voortgang.

2. Perspectiefnota 2023 – 2026
In de financiële verordening van de gemeente Voorst is bepaald dat het college elke vier jaar een perspectiefnota aanbiedt met een voorstel voor de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming voor de komende vier jaar.

3. Derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG
De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is een gemeenschappelijke regeling. De GGD NOG voert voor de 22 deelnemende gemeenten (waaronder Voorst) de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Op 7 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD NOG de programmabegroting voor 2023 vastgesteld. Inmiddels zijn de nieuwe hogere indexcijfers van het CPB doorgerekend en de GGD voorziet dat een indexering van 5.89 nodig is voor 2023, in plaats van de 2.63%. Het Algemeen Bestuur van de GGD NOG wil dit doorvoeren in de begroting voor 2023. Voordat de GGD NOG hierover een besluit neemt kunnen de deelnemende gemeenteraden hierover hun mening geven.

Let op: de aanvangstijden zijn richttijden. Door pauzes kan het zijn dat deze gesprekken eerder of later beginnen. Als de ronde-tafelgesprekken niet op maandagavond voor 22.30 uur kunnen worden afgerond, worden deze voortgezet op dinsdagavond 4 oktober vanaf 18.00 uur.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.