Ronde-tafelgesprekken maandag 30 november om 19.30 uur


In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan eventuele insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 14 december 2020 vanaf 19.30 uur.

Gemeenteraad

De gesprekken vinden digitaal plaats en zijn via een livestream te volgen (beeld en geluid) via het raadsinformatiesysteem

Wilt u meepraten? Dat kan alleen digitaal!

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en zo uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 27 november om 12.00 uur aan. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl.

Agendapunten

1. Plan van aanpak nieuwe Wet inburgering, inkoopstrategie inburgering en actieplan statushouders

De invoering van de nieuwe Wet inburgering vraagt om de nodige voorbereidingen. De gemeente Voorst heeft een plan van aanpak en een inkoopstrategie opgesteld, zodat alle nieuwkomers vanaf 1 juli 2021 een passend traject kunnen doorlopen. Samen met andere gemeenten koopt de gemeente Voorst het taalonderwijs in. De overige onderdelen van de inburgering worden zoveel mogelijk bij lokale partners ingekocht en/of uitgevoerd.   

Agendapunten 2 tot en met 6

Jaarlijks stelt de gemeenteraad verordeningen vast, als deze moeten worden gewijzigd. Onderstaande verordeningen zijn allemaal (beperkt) tekstueel aangepast en de tarieven zijn geïndexeerd.

2. Legesverordening Voorst 2021 met Tarieventabel 2021
3. Verordening reinigingsheffingen Voorst 2021
4. Verordening rioolheffing Voorst 2021
5. Verordening toeristenbelasting Voorst 2021
6. Verordening onroerendezaakbelastingen Voorst 2021

7. Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 (2e wijziging)

Het college stelt voor om de Algemene plaatselijke Verordening op 3 punten aan te passen. Vanuit de politieregio kwam het verzoek om een nieuw artikel op te nemen, waarin een verbod op het hinderlijk gebruik van lachgas staat. Het artikel over de uitwegvergunning wijzigt zodanig, dat ook voor het hebben van een uitweg een vergunning nodig is. Tot slot zijn er wat technische aanpassingen, zodat verwijzing in de artikelen naar wetten juist is en duidelijker taal gebruikt.

8. PlusOV; voortgang/diversen [voorhangprocedure over verdeelsystematiek/gewijzigde begroting]

Het college informeert de raad over diverse onderwerpen over de vervoerscentrale PlusOV en geeft formeel de gelegenheid om eventueel een zienswijze kenbaar te maken op de verdeelsystematiek/de gewijzigde begroting 2020 van PlusOV (een zogenaamde ‘voorhangprocedure’).

9. Beantwoording schriftelijke vragen van Gemeente Belangen over bevoegdheden van gemeenschappelijke regelingen

De fractie van Gemeente Belangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de regeling van bevoegdheden in de verschillende gemeenschappelijke regelingen tot het oprichten van of deelnemen aan een rechtspersoon. Met deze raadsmededeling beantwoordt het college de vragen.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl U ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571 – 279 387.