Ronde-tafelgesprekken maandag 5 december om 19.30 uur


Op maandag 5 december heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken.

In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 19 december vanaf 19.30 uur.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is  de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 2 december 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda. De aanvangstijd na de pauze is een richttijd. Het is mogelijk dat de vergadering eerder of later begint.
 

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

 1. Communicatievisie 2022 – 2026
  Het college heeft een communicatievisie geformuleerd voor de periode 2022-2026.  De focus ligt onder andere op het bereiken van de stille meerderheid, communicatie op buurtniveau, proactief en open communiceren, bereikbaar en laagdrempelig zijn, het gebruiken van klare taal, het delen van dilemma’s en fouten, en het starten van een (digitaal) inwonerspanel samen met ervaringsdeskundigen.
 2. Vierde wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv)  gemeente Voorst 2019
  Het college van burgemeester en wethouders stelt een aanpassing van de Apv voor in verband met het aanpassen van de verwijzingen naar de Wet milieubeheer en de Omgevingswet en het schrappen van het artikel over carbidschieten. Nieuw is een artikel over het nachtregister (campings en hotels) en een artikel over de mogelijkheid om een muilkorfdraagplicht voor gevaarlijke honden op eigen terrein op te leggen.

Zaal 0.01 Natuurvlucht, aanvang 19.30 uur

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) Voorst 2023
  Gemeenten kunnen OZB heffen. Er is geen relatie tussen de heffing van de belasting en bepaalde taken van de gemeente. De opbrengst is een onderdeel van de algemene middelen. De OZB bestaat uit een eigenarenbelasting (voor woningen en bedrijven) en een gebruikersbelasting (voor bedrijven).  De heffing wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.
 2. Verordening reinigingsheffingen Voorst 2023
  De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor inzameling, transport en verwerking van afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens.  De inzameling en het transport van het afval wordt uitgevoerd door nu nog een private huisvuilinzamelaar. De kosten worden betaald uit de afvalstoffenheffing. Gelijktijdig met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen wordt bij een klein aantal bedrijfspanden (scholen, kerken, enzovoort) ook bedrijfsafval (vergelijk huishoudelijk afval) ingezameld. De kosten voor die inzameling worden betaald uit de reinigingsheffing.
 3. Verordening rioolheffing Voorst 2023
  In de rioolheffing worden kosten doorberekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel en het op orde houden van de grondwaterstand. De kosten voor het in stand houden van het rioolstelsel en de watertaken in brede zin worden teruggehaald via de rioolheffing op de gebruikers van woningen en niet-woningen. De gebruiker van een perceel is belastingplichtig voor de rioolheffing.
 4. Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2023
  Via de lijkbezorgingsrechten vraagt de gemeente de kosten terug die verbonden zijn aan het gebruik van de begraafplaatsen en voor de door of vanwege de gemeente verleende diensten.
 5. Verordening toeristenbelasting Voorst 2023
  Gemeenten kunnen toeristenbelasting heffen voor overnachtingen van personen binnen de gemeente die niet als ingezetene zijn ingeschreven. Toeristenbelasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot het verblijf biedt. Deze is bevoegd de belasting te verhalen op de verblijfsgenieter. De tariefstructuur kent drie soorten verblijfsaccommodaties met ieder een afzonderlijk nachttarief. In de gemeente Voorst is de opbrengst een algemeen dekkingsmiddel. De tarieven zijn geïndexeerd en de vrijstellingsbepaling voor zorginstellingen is aangepast.
 6. Legesverordening Voorst 2023
  De gemeente levert op aanvraag van individuele inwoners een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges vraagt het college de kosten die het maakt terug van de inwoner die de dienst afneemt. Voorbeelden zijn het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning. De geraamde baten mogen niet meer bedragen dan de geraamde kosten. Dit alles is geregeld in de Legesverordening en de Tarieventabel. De gemeenteraad wordt gevraagd om deze documenten jaarlijks vast te stellen.

Raadszaal, aanvang 21.00 uur

 1. Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen 2023
  De gemeenten in de regio Oost-Veluwe zijn van plan per 1 januari 2023 een nieuw convenant te sluiten voor regionale samenwerking op het gebied van Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Het convenant beschrijft de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en in het bijzonder de verhouding en afspraken tussen de gemeente Apeldoorn als budgethouder en de regiogemeenten.
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023
  Deze verordening is een belangrijk instrument bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ontwikkelingen in de samenleving maken het noodzakelijk om de verordening uit 2020 aan te passen. De arbeidskrapte bij de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning maakt het bijvoorbeeld noodzakelijk om de normen voor de indicatie van huishoudelijke ondersteuning aan te passen.

Zaal 0.01 Natuurvlucht, aanvang 21.00 uur

 1. Eerste wijziging begroting 2023 Tribuut
  Het college heeft in principe ingestemd met de eerste wijziging van de begroting 2023 – 2026 van Tribuut. Door de toetreding van Brummen aan Tribuut is het noodzakelijk de begroting aan te passen. Ook moet de begroting aangepast worden door ontwikkelingen die bij het opmaken van de begroting 2023 nog niet waren voorzien. Het gaat dan onder andere om een forse prijsstijging door het opzeggen van het energiecontract met Gazprom, een aanpassing van de indexcijfers en hogere automatiseringskosten. Voordat het college hierover een definitief besluit neemt, kan de raad hierover zijn mening geven.
 2. Brandweerkazernes Voorst en Terwolde
  Zowel in Terwolde als in Voorst moet een nieuwe brandweerkazerne komen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) heeft in beeld gebracht waar de vrijwilligers wonen en wat de aanrijtijd is naar de verschillende delen van de kernen. Een volgende stap is om met de VNOG in gesprek te gaan over het programma van eisen. Leidend daarbij is de blauwdruk die ook wordt toegepast op de nieuwbouwkazerne Twello.  De planning is voor beide kernen om  in 2023 de locatie te kiezen en de planologische procedure te starten.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.