Ronde-tafelgesprekken maandag 5 juni om 18.00 uur en 6 juni om 19.30 uur


Maandag 5 juni en dinsdag 6 juni houdt de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. Via deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 12 juni. De raadsvergadering begint dan om 10.00 uur.

Een sfeerfoto van de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link voor de ronde-tafelgesprekken van 5 juni en deze link voor de ronde-tafelgesprekken van 6 juni. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 2 juni 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

5 juni, raadszaal, aanvang 18.00 uur

Deze vergadering staat voornamelijk in het teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus van de gemeente Voorst: de prioriteiten voor 2024, het voortgangsbericht 2023 en de jaarstukken 2022.

1. Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2027

Het IHP wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Vanaf 2025 moet een gemeente beschikken over een vastgesteld IHP. Het IHP wordt samen met het voortgangsbericht 2023 en de prioriteitennota 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Dit gebeurt omdat voor de uitvoering van dit strategische plan geld nodig is. Om de voortgang niet in de weg te staan is het noodzakelijk om halverwege 2023 samen met de schoolbesturen te starten met de uitvoering van dit strategisch plan. Daarvoor is het beschikbaar stellen van een krediet via het voortgangsbericht 2023 noodzakelijk.

2. Prioriteitennota 2024 – 2027

De prioriteitennota is het eerste document in de planning & control-cyclus voor het jaar 2024. In een prioriteitennota stelt het college nieuw beleid voor, maar het kan ook gaan om heroverweging of intensivering van beleid. De opgenomen prioriteiten zijn vooral gericht op de instandhouding van het voorzieningenniveau. Het gaat bijvoorbeeld om de huisvesting van scholen, sportvoorzieningen en een toekomstbestendig en duurzaam zwembad. Ook gaat het om de instandhouding van het voorzieningenniveau in het buitengebied. Tevens is een bedrag opgenomen voor onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt. De gemeenteraad bepaalt bij de vaststelling van de prioriteitennota de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024 – 2027.

3. Uitvoering motie Elk “nadeel” heeft vele voordelen

Via een motie heeft de gemeenteraad het college gevraagd om alle belangrijke voor- en nadelen van het splitsen van bestaande woningen op een rijtje te zetten. Zowel voor woningen in het buitengebied als voor woningen binnen de bebouwde kom. Daarom heeft het college de notitie “verkenning voor- en nadelen woningsplitsing” opgesteld. In de notitie staan onder andere de aandachtspunten die zowel het individuele als het algemene belang raken.

4. Jaarrapportage 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023-2024 Kadernota Sociaal Domein

De jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de 19 opgaven uit de kadernota en de transformatieagenda in het jaar 2022. Het uitvoeringsprogramma 2023-2024 geeft weer welke activiteiten het college in 2023 en 2024 gaat uitvoeren om de doelen uit de kadernota te behalen. In het uitvoeringsprogramma wordt het preventief werken versterkt.

5. Structurele uitbreiding subsidie preventieve voorzieningen

Met de kadernota Sociaal Domein en het uitvoeringsprogramma is de gemeente Voorst de weg ingeslagen van transformatie en preventie. Investeren in gezindheid kan daarin op langere termijn voorkomen dat er duurdere vormen van zorg moeten worden ingezet. In 2023 is vanuit incidentele middelen een start gemaakt met de uitbreiding van enkele voorzieningen. Het college vraagt nu om blijvende financiering van deze voorzieningen. Het gaat onder andere om incidentele tijdelijke ondersteuning op school en de uitbreiding van algemeen maatschappelijk werk voor volwassenen en jeugd.

6. Voortgangsbericht 2023

In het voortgangsbericht rapporteert het college over actuele ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Het is het eerste bijsturingsinstrument in de planning & controlcyclus. De ontwikkelingen over de eerste helft van 2023 geven aanleiding tot bijsturingsvoorstellen van € 1.897.000 voordelig. Met name door de neerwaartse bijstelling van de energiebudgetten en ontwikkelingen binnen de algemene uitkering verandert het negatieve begrotingssaldo van € 1.410.000 in een positief saldo van afgerond € 500.000. Daarnaast zijn de effecten van de nieuwe CAO voor de medewerkers verwerkt, is er een hogere dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten en zijn extra middelen opgenomen voor databeveiliging en ICT-systemen. Ook in 2023 wordt een energietoeslag verstrekt. De financiële compensatie hiervoor van het Rijk gebeurt via de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van 120% van het sociaal minimum.

7. Jaarstukken 2022

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de financiën en de uitvoering van de plannen van het afgelopen . De jaarrekening 2022 sluit met een positief saldo van € 7.041.900. Dit resultaat is tot stand gekomen door met name incidentele meevallers, zoals het resultaat vanuit de grondexploitatie, een hogere opbrengst vanuit leges omgevingsvergunningen, verkoop van gemeentelijke eigendommen en een hogere algemene uitkering vanuit het Rijk. Deze hogere uitkering bestaat voornamelijk uit extra rijksmiddelen voor de energietoeslag die in 2023 wordt verstrekt, en een vergoeding voor de invoeringskosten van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het merendeel van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

8. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Voorst 2023

9. Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie gemeente Voorst 2023

Door een wijziging van de Gemeentewet moeten beide Financiële Verordening op een aantal punten gewijzigd worden. De wijziging leidt tot enige verschuiving van werkzaamheden bij de jaarrekening. Vóór de wetswijziging gaf de accountant een oordeel over de financiële rechtmatigheid en getrouwheid af in de controleverklaring. Na de wijziging geven burgemeester en wethouders de rechtmatigheidsverantwoording zelf af in de jaarrekening (vanaf boekjaar 2023).

6 juni, raadszaal, aanvang 19.30 uur

De gemeente Voorst werkt op een aantal terreinen samen met andere gemeentes in zogenaamde verbonden partijen. De besturen van deze samenwerkingsverbanden bieden de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid een zienswijze (= voorstel tot wijziging) in te dienen, voordat de samenwerkingsverbanden hun begrotingen 2024 definitief vaststellen. De jaarrekeningen 2023 worden ter kennisneming aan de gemeenteraden aangeboden.

Bij de agendapunten 4 en 9 gaat het over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Ook hier kunnen de gemeenteraden een zienswijze indienen.

De overige agendapunten worden hieronder toegelicht. Ook daarbij kunnen de deelnemende gemeenten een voorstel tot wijziging indienen.

1. Regio Stedendriehoek: Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2023 – 2030

De Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2023-2030 is opgesteld met overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en vloeit voort uit het Regionaal Perspectief 2030 en de Strategische Agenda die in 2022 is opgeleverd. Het is een gezamenlijke agenda voor de aanpak van de grote uitdagingen in de Regio Stedendriehoek. Het gaat om uitdagingen die de gemeenten niet zonder elkaar kunnen oplossen. De agenda is gericht op een toekomst met een slimme groene verstedelijking, een vitaal landelijk gebied en een gezonde regionale economie. Elke gemeente blijft het bevoegd gezag voor het eigen grondgebied.

2. Regio Stedendriehoek: Begroting 2024

3. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG): Raadsmededeling Jaarstukken 2022 en concept Programmabegroting 2024

4. GGD NOG: Raadmededeling 7e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

De Wet gemeenschappelijke regelingen is in juli 2022 aangepast. Daarom moet ook de Gemeenschappelijke Regeling GGD-NOG aangepast worden. Zo is nu opgenomen op welke wijze vormgegeven wordt aan participatie en wordt de mogelijkheid geboden een gemeentelijke adviescommissie in te stellen. Ook zijn er nu artikelen opgenomen over de actieve inlichtingenplicht en toe- en uittreding en evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen.

5. Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ): Raadsmededeling Ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022

6. Vervoerscentrale PlusOV: Raadsmededeling Concept jaarrekening 2022 en concept begroting 2024 – 2027

7. Tribuut Belastingsamenwerking: Raadsmededeling Toekomstplan, begroting 2024-2027, Kadernota 2022-2027 en Jaarrekening 2022

8. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG): Raadsmededeling Voorlopige jaarstukken 2022 en ontwerp Programmabegroting 2024 – 2027

9. VNOG: Raadsmededeling Wijziging Gemeenschappelijke Regeling.

De Wet gemeenschappelijke regelingen is in juli 2022 aangepast. Daarom moet ook de Gemeenschappelijke Regeling VNOG aangepast worden. Zo is nu opgenomen op welke wijze vormgegeven wordt aan participatie en wordt de mogelijkheid geboden een gemeentelijke adviescommissie in te stellen. Ook zijn er nu artikelen opgenomen over de actieve inlichtingenplicht en toe- en uittreding en evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen.

10. Raadsmededeling Oprichting en deelname stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s

In maart 2023 heeft het algemeen bestuur van de VNOG het principebesluit genomen tot het mede oprichten van en deelnemen aan een stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s. Deze stichting biedt dekking voor in ieder geval de niet-verzekerde aanspraken na dienstongevallen. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op dit principebesluit.

E-mailservice raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.