Ronde-tafelgesprekken maandag 6 februari om 19.30 uur


Op maandag 6 februari heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 20 februari vanaf 19.30 uur.

foto raadszaal

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is  de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 3 februari 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda. De aanvangstijd na de pauze is een richttijd. Het is mogelijk dat de vergadering eerder of later begint.
 

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

1.            Participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet

In 2023 treedt naar het zich nu laat aanzien de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet roept nadrukkelijk op om aan participatie te doen, zowel bij het ruimtelijke beleid van de gemeente als bij initiatieven van particulieren. Daarbij moeten specifieke keuzes worden gemaakt over welke gevallen van ruimtelijke initiatieven voor verplichte participatie in aanmerking komen, maar bijvoorbeeld ook over de uitoefening van het adviesrecht door de raad. Vervolgens komt de hoe-vraag aan de orde. Hoe vindt de participatie plaats en hoe ver strekt de invloed van de inwoners op het Omgevingswetbeleid? Welke rol heeft de uitkomst van een participatietraject op de besluitvorming door raad en/of college? Dit staat beschreven in het participatiebeleid. Het participatiebeleid is een groeiproces en legt de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de initiatiefnemers. Het participatiebeleid is tot stand gekomen in overleg met mensen die een rol hebben in de Voorster samenleving.

2.            Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit 2023, Erfgoedverordening 2023 en Participatieverordening 2023 gemeente Voorst

Door de komst van de Omgevingswet is het noodzakelijk dat een drietal huidige verordeningen worden vervangen. Deze verordeningen zijn vooral in technische zin aangepast.

Raadszaal, aanvang 21.00 uur

 

1.            Nota reserves en voorzieningen 2023

Elke vier jaar worden de reserves en voorzieningen van de gemeente Voorst geactualiseerd.

Uitgangspunt is een inzichtelijk en transparant beleid, waarbij het inzicht in de financiële positie met betrekking tot de reserves en voorzieningen helder is. Daarnaast is het van belang dat de algemene reserve vrij aanwendbaar voldoende weerstandsvermogen biedt om de diverse risico’s en tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat onmiddellijk drastische ingrepen moeten plaatsvinden. Het is aan de gemeenteraad om de nota reserves en voorzieningen vast te stellen.

2.            Aanwijzingsbesluit bindend adviesrecht gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt het instrument “verklaring van geen bedenkingen” (vggb). Dat instrument was er voor de gemeenteraad om bij bepaalde aanvragen om omgevingsvergunningen in te stemmen met de verlening er van. De gemeenteraad heeft in 2011 twee lijsten met typen activiteiten vastgesteld waarvoor geen vvgb nodig was. Om deze werkwijze voort te zetten onder de Omgevingswet is het nodig een aanwijzingsbesluit te nemen voor gevallen waarin de raad bindend adviesrecht heeft.

3.            Delegatiebesluit vaststellen delen omgevingsplan

Met de komst van de Omgevingswet worden bestemmingsplannen via overgangsrecht automatisch “tijdelijke omgevingsplannen”. In bestemmingsplannen zitten vaak wijzigingsbevoegdheden en heel soms uitwerkingsplichten. Daarvoor is er geen overgangsrecht geregeld, waardoor die bevoegdheden gaan vervallen. De Omgevingswet regelt dit op een andere manier. Dat is te doen door een delegatiebesluit te nemen. Artikel 2.8 van de Omgevingswet bepaalt dat de raad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kan delegeren. Dit raadsvoorstel beoogt de bestaande wijzigingsbevoegdheden veilig te stellen.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.