Ronde-tafelgesprekken maandag 9 oktober om 18.00 uur


Op maandag 9 oktober heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 30 oktober vanaf 10.00 uur en 15 november vanaf 19.30 uur.

Raadzaal

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor zondag 8 oktober 20.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Raadszaal, aanvang 18.00 uur

1. Aanbevelingen keukentafelgesprekken agrariërs

Om op te halen wat leeft onder agrariërs hebben in de periode november 2021 tot maart 2023 keukentafelgesprekken plaatsgevonden in de gemeente Voorst. Samenvattend zijn frustratie en onzekerheid over de toekomst op dit moment overheersend. Op basis van deze gesprekken en de slotavond heeft het college 6 verbeterpunten geformuleerd om mee aan de slag te gaan. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het uitvoeren van de voorgestelde verbeterpunten en een budget van 130.000 euro structureel beschikbaar te stellen.

2. Verbeteren en uitbreiden functionaliteit De Schaeck

Het bestuur van Stichting De Schaeck wil de functionaliteit van het zwembad verbeteren en vergroten voor doelgroepen en recreanten door de toevoeging van twee kleedruimten met sanitaire voorzieningen en een extra toegang dicht bij het doelgroepenbad. Stichting De Schaeck heeft de gemeente als gebouweigenaar gevraagd om het investeringsbedrag beschikbaar te stellen, waarbij zij deze door een huurverhoging in 25 jaar terugbetaalt. De raad wordt gevraagd hier een besluit over te nemen.

3. Kredietaanvraag aankoop Domineestraat 14-16 Twello

Er is een forse taakstelling om statushouders te huisvesten. Om hier invulling aan te geven, laat het college te koop staande panden onderzoeken op geschiktheid voor huisvesting. De kantoorlocatie Domineestraat 14-16 in Twello is hiervoor geschikt. Het college wil over gaan tot de aankoop en verbouwing van het pand. Zij vragen aan de raad een krediet van € 1.810.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop en verbouwing.

4. Bestuursrapportage 2023

Met de bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de realisatie van de begroting 2023 over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. In de bestuursrapportage staan enkele sturingsvoorstellen. Deze hebben te maken met de strategische ruimtelijke opgaven, de landbouwtransitie, de Multifunctionele Accommodatie Terwolde, en samenkracht en burgerparticipatie.

Raadszaal, aanvang 20.15 uur

1. Meerjarenprogrammabegroting 2024 – 2027

De meerjarenprogrammabegroting 2024 – 2027 is het tweede document in de planning- en controlcyclus voor het jaar 2024. De raad stelt daarmee de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2024 vast.

2. Legesverordening Voorst 2024

Jaarlijks stelt de gemeenteraad een nieuwe legesverordening met bijbehorende tarieventabel vast.  In voorgaande jaren ondergingen de legesverordening en tarieventabel hoofdzakelijk redactionele aanpassingen, waarbij de tarieven waar mogelijk werden geïndexeerd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen hebben zowel de verordening als de tarieventabel ingrijpende wijzigingen ondergaan.

3. Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek [voorhangprocedure]

Op 5 juli 2023 heeft de Regioraad van de Regio Stedendriehoek de ontwerpregeling en -toelichting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Stedendriehoek vastgesteld. Nu is de fase aangebroken om de hernieuwde samenwerking formeel vast te leggen in een gewijzigde GR. Het gaat nu om een ontwerpregeling; de raad heeft de mogelijkheid tot het meegeven van zienswijzen en opmerkingen.

E-mailservice raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 06 – 50 06 46 08), de locogriffier (Marieke Titsing 06 - 50 06 46 10) of mail naar raad@voorst.nl.