Ronde-tafelgesprekken op maandag 6 september 2021 vanaf 19.30 uur


De ronde-tafelgesprekken vinden plaats in Multifunctioneel Centrum Klarenbeek. Van deze gesprekken wordt een audioverslag gemaakt. De volgende dag kunt u het audioverslag terug luisteren via het raadsinformatiesysteem.

raad

Wilt u het audioverslag terug luisteren? Klik dan op deze link https://voorst.raadsinformatie.nl .
Via deze link kunt u de agenda van de ronde-tafelgesprekken op 6 september 2021 bekijken.

Doel

Tijdens de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen ze door daar vragen over te stellen aan de insprekers en het college. Het ronde-tafelgesprek is de voorbereiding op de raadsvergadering van 20 september 2021. Deze raadsvergadering op 20 september start om 19.30 uur.
Het kan zijn dat het niet lukt om op 6 september alle onderwerpen te bespreken. In dat geval gaan de ronde-tafelgesprekken verder op woensdag 8 september. Ook dan starten de ronde-tafelgesprekken vanaf 19.30 uur in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek.

Wilt u meepraten?

U kunt deelnemen aan een gesprek en zo uw mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 3 september 2021 voor 12.00 uur aan. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op.
U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl.  

Aanwezig zijn?

U kunt de gesprekken bijwonen vanaf de publieke tribune. In verband met de corona-maatregelen is er beperkt ruimte voor gasten. Voor het bijwonen is aanmelding noodzakelijk. Stuur uiterlijk vrijdag 3 september 12.00 uur een e-mail aan raad@voorst.nl. Vermeldt in de email het agendapunt of de agendapunten die u bij wilt wonen. U kunt het gesprek alleen fysiek bijwonen met een bevestigingsmail van de griffie. Achteraf is een audioverslag van de vergadering beschikbaar.

Inbreng tijdens ronde-tafelgesprekken

De gemeenteraad heeft de inbreng van inwoners en organisaties in de gemeente Voorst hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad heeft ook gemerkt dat veel van wat in ronde-tafelgesprekken aan de orde wordt gesteld al bekend was bij de raad. Soms kan informatie beter tot de raad kan komen via schriftelijke communicatie. Dan kunnen de raadsleden die informatie op een rustig moment bestuderen.

Nieuwe informatie en 3 minuten spreektijd

Iedereen die wil inspreken bij de onderstaande agendapunten wordt dringend verzocht om alleen nieuwe informatie in te brengen. Insprekers krijgen maximaal 3 minuten om hun mening over een onderwerp te geven.
 

Houd ook rekening met woensdag 8 september

Als niet alle agendapunten behandeld kunnen worden, wordt de vergadering voortgezet op woensdag 8 september. De ronde-tafelgesprekken starten ook op 8 september om 19.30 uur in Klarenbeek. Wil u hier alstublieft rekening mee houden?

Agenda

Maandag 6 september 2021 19.30 uur
 

 • Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0)
  Bij veel industriële processen maken bedrijven gebruik van aardgas. Gas zorgt ook vaak voor de verwarming van huizen. Nederland moet van dat gas af. Daarom heeft de rijksoverheid aan allerlei regio’s gevraagd wat er kan veranderen om van dat gas af te komen. Dit staat beschreven in het ontwerp RES 1.0 Het college informeert de gemeenteraad over dit ontwerp. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om voor het einde van dit jaar een mening te vormen over ontwerp RES 1.0. Met moties of amendementen kunnen de raadsleden dat duidelijk maken. Dat kan eventueel zorgen voor een aangepast ontwerp RES 1.0.  
 • Verkeersveiligheid, een verhaal apart
  De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de gemeente Voorst. De Rekenkamer onderzoekt dan de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid. De Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de verkeersveiligheid in Voorst. Op basis van dit onderzoek geeft de Rekenkamer het advies om aandachtspunten en opdrachten vast te stellen. Het is nu aan de raadsleden om van dat advies iets te vinden.
 • Kansenkaart Bussloo (voorhangprocedure)
  In 2016 heeft de gemeenteraad laten weten dat het toerisme een speerpunt moest worden. Burgemeester en wethouders laten de gemeenteraad weten wat er sinds 2016 gedaan is voor het recreatiegebied Bussloo.
  Het college biedt de gemeenteraad een Kansenkaart Bussloo aan en laat weten dat er gewerkt wordt aan een Masterplan voor het recreatiegebied Bussloo. De raadsleden kunnen het een en ander bespreken en daar iets van vinden.
 • Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid
  Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om voor de periode 2021 tot en met 2025 een programma Milieu, Afval en Duurzaamheid vast te stellen. Dat programma is opgesteld op basis van een evaluatie en in de geest van de komende Omgevingswet. Het ontwerp van het programma heeft zes weken ter inzage gelegen. Burgemeester en wethouders hebben geen zienswijzen ontvangen. Het is nu aan de gemeenteraad om iets van het programma te vinden en een besluit te nemen.
 • Snipperroute
  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Snoeihout is organisch afval. Zo’n 200 eigenaren hebben van de gemeente een vergunning om hun snoeihout te verbranden. Het college wil het verbranden van snoeihout verminderen. Daarom stellen burgemeester en wethouders voor om een snipperroute in te stellen voor snoeihout afkomstig van landschapsonderhoud. Om dat mogelijk te maken zijn veranderingen in verordeningen nodig. Het is de gemeenteraad die verordeningen vaststelt of wijzigt.
 • Actualisatie bodemfunctieklassenkaart/bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer Apeldoorn, Brummen, Epe & Voorst.
  Elke gemeente hoort over een nota bodembeheer te beschikken. Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst hebben samen met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) een geactualiseerde nota opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om die nota vast te stellen. De nota is voor inspraak zes weken ter inzage gelegd. Niemand heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de nota bodembeheer en de bijbehorende kaarten.

E-mailservice en informatie

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service van de raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem. Klik daarvoor op deze link.
Vragen of suggesties? Neem dan contact op met griffier Bernadette Jansen (06-22 37 52 58 of locogriffier Dini Vriezekolk (06-25 47 13 94)