Rondetafelgesprekken 03-06-19


LET OP: afwijkend aanvangstijdstip!

Raadsfoto

Op maandag 3 juni 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 17 juni (aanvang 10.00 uur) en 24 juni 2019 (aanvang 19:30 uur). Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!

U bent van harte welkom om deze gesprekken in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook heeft u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over geagendeerde onderwerpen. Aanmelden bij de griffie is wenselijk maar niet noodzakelijk, via telefoonnummer 0571 - 279 387 of e-mailadres raad@voorst.nl.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
(let op: de aanvangstijdstippen ná de pauze zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen)

Maandag 3 juni 18.00 uur  (raadzaal) 

 1. Jaarstukken 2018 gemeente Voorst
  Het college biedt de raad de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de budgetcyclus 2018. De jaarrekening 2018 sluit met een nadelig resultaat van € 3.164.700. Het nadelig resultaat wordt in hoofdzaak veroorzaakt door forse tekorten binnen de jeugdzorg (de kosten zijn in 2018 € 2.4 mln hoger dan de begrotingsraming van € 7.2 mln) en Wmo-voorzieningen inclusief voorzieningen gehandicapten, bijzondere bijstand, bijstand voor zelfstandigen en een hogere bijdrage aan de VNOG. Daarnaast zijn er meevallers zoals een voordelig resultaat uit de grondexploitatie, opbrengst verkoop gemeentegronden en lagere uitvoeringslasten voor bijstand en IOAW/IOAZ.
 2. Afbouwregeling papierinzameling 2019
  Gedurende lange tijd is in de gemeente Voorst papier ingezameld door vrijwilligers van verenigingen. Vanaf 1 januari 2019 kon de papierinzameling niet meer op de gangbare wijze met vijf tot zes wagens op zaterdag met vrijwilligers als beladers, uitgevoerd worden door Renewi. In meerdere overleggen met de verenigingen is naar een afbouwregeling toegewerkt, waarbij de verenigingen zelf een keuze uit enkele opties konden maken. De bespreking van dit agendapunt begint om 19:00 uur.
 3. Voortgangsbericht 2019  
  Het voortgangsbericht is het eerste bijsturingsinstrument in de planning&control-cyclus. De ontwikkelingen over de eerste helft van 2019 geven een nadeel aan van € 1.349.350. De gestegen uitgaven aan jeugdzorg spelen ook in het voortgangsbericht een hoofdrol. De tekorten die in 2018 zijn opgetreden werken immers voor een groot deel door in de volgende begrotingsjaren. Andere tegenvallers zijn gestegen uitgaven aan voorzieningen voor maat-schappelijke ondersteuning, een hogere bijdrage aan de VNOG en meeruitgaven voor het vervoer via PlusOV. Meevallers zijn een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en hogere inkomsten uit de OZB.
 4. Prioriteitennota 2020
  De prioriteitennota is het eerste document in de planning&control-cyclus voor het jaar 2020. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën. De raad bepaalt bij de vaststelling hiervan de uitgangspunten voor het college voor de meerjarenbegroting 2020–2023.  Gegeven het vooralsnog negatieve financieel perspectief bevat de prioriteitennota slechts enkele nieuwe uitgaven in de komende jaren: noodlokalen voor het Veluws College in Twello, opknappen evenementenborden, capaciteit voor uitwerking regionale energie strategie, een pilot cultuurcoach en budget voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. De raad neemt een besluit over de prioriteitennota in de raadsvergadering van 24 juni 2019.

Maandag 3 juni 20.30 uur  (raadzaal)

De gemeente Voorst werkt op diverse terreinen samen met andere overheden, vooral andere gemeentes. Deze samenwerkingsverbanden leggen jaarlijks hun conceptbegrotingen voor aan de deelnemende gemeentes, zodat de gemeenteraden desgewenst een zienswijze (= een voorstel tot wijziging) kunnen indienen. Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt daarna een besluit over de begroting, met inachtneming van de zienswijzen. Daarnaast krijgt de gemeenteraad jaarlijks het (financiële) verslag over het vorige jaar van elk van de samenwerkingsverbanden, ter kennisneming. Achter het agendapunt staat dan vermeld "voorhangprocedure". Soms wordt ook een besluit gevraagd van de raad over een samenwerkingsverband. Dan staat "raadsvoorstel" achter het agendapunt. Over de toekomstvisie van Delta zal de raad in de raadsvergadering enkel debatteren en kunnen raadsleden eventuele moties indienen. Op de agenda van dit ronde-tafelgesprek staan:

 1. PlusOV: financiële stukken, vereveningssystematiek en uittredingskosten “DAZ-gemeenten” (2019-30596) [voorhangprocedure]
 2. PlusOV: wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobilitieit (2019-28571)  [raadsvoorstel] 
 3. Delta: Gewijzigde begroting 2019, begroting 2020 en jaarstukken 2018 (2019-29454) [voorhangprocedure]
 4. Delta: Toekomstvisie en uitwerking organisatiemodel voor Wsw-populatie van Voorst (2019-23780/29874) [raadsmededeling]
 5. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Financiële stukken (2019-30610) [voorhangprocedure]
 6. Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Begroting 2020, jaarstukken 2018 en gemeentelijk handhavingsjaarverslag 2018 (2019-26394) [voorhangprocedure]
 7. Regio Stedendriehoek: Begroting 2020 en jaarstukken 2018 (2019-26935) [voorhangprocedure] 
 8. GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 (2019-25612) [voorhangprocedure]

Meer informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier: https://voorst.notubiz.nl/bijeenkomst/574842/Ronde-tafelgesprekken%2003-06-2019 
 • In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl 
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier (0571-279 217), Dini Vriezekolk, locogriffier (0571-279 387) of raad@voorst.nl