Rondetafelgesprekken 14-10-19


Op maandag 14 oktober 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken.

Gemeenteraad Voorst

Op maandag 14 oktober 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken  vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op  28 oktober 2019 vanaf 10.00 uur (met onder andere de begrotingsdebatten) en 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (besluitvorming over de begroting).

Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent van harte welkom om de gesprekken in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over  geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (Let op: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen. Als de rondetafelgesprekken niet op maandagavond voor 22.30 uur kunnen worden afgerond, worden deze voortgezet op dinsdagavond 15 oktober vanaf 18.00 uur).

Maandag 14 oktober  18.00 uur  (raadzaal)

 1. Beveiligen of opheffen niet actief bewaakte spoorwegovergangen (NABO’s)
  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in samenwerking met ProRail alle overwegen die niet beveiligd zijn door spoorbomen en bellen binnen vijf jaar opheffen of beveiligen. ProRail heeft nu voor twee van de huidige zeven NABO’s in de gemeente Voorst, namelijk die aan de Woudweg en Bolkhorstweg, een verzoek ingediend om deze overwegen te onttrekken aan de openbaarheid. Het college wil hier medewerking aan verlenen en het proces inmiddels opgestart. ProRail en de gemeente nemen ieder 50% van de kosten voor hun rekening en dat betekent een kostenpost van € 375.000 (exclusief btw) voor de gemeente Voorst.
   
 2. Beantwoording motie Milieupas 
  De gemeenteraad heeft in november 2018 een motie aangenomen, omdat raadsleden vanuit een deel van de samenleving de wens hoorden dat inwoners graag een milieupas willen met een saldo waarmee gratis stort wordt mogelijk gemaakt. Het college stelt nu voor niet over te gaan tot de invoering van de milieupas, omdat de voordelen niet opwegen tegen de kosten die de milieupas jaarlijks met zich meebrengen voor de inwoners. 
   
 3. Financiële tegenvallers afval 
  Het college stelt dat ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en –verwerking maken dat de afvalstoffenheffing moeten worden verhoogd. Voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Voor de meeste recyclebare stromen is de verwachting dat de inkomsten afnemen en voor de niet-recyclebare stromen is de verwachting dat de kosten toenemen. 
   
 4. Programma Water 2020 – 2025
  Het programma Water beschrijft de gemeentelijke watertaken en zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater) en geeft de visie van het college op het gebied van oppervlaktewater, de beken, weteringen en de IJssel. Daarnaast bevat het al de juridische benodigde informatie om als opvolger van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 te dienen.
   
 5. Cultuurcoach
  Het college stelt de raad voor € 25.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van een cultuurcoach in de gemeente Voorst, als pilotproject voor de duur van één jaar, te dekken vanuit de algemene reserve. Dankzij de buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen is er voldoende hulp bij initiatieven van inwoners, verenigingen en organisaties/onderwijs op het gebied van sport en welzijn. Voor kunst en cultuur is die ondersteuning er niet en die moet er wel komen in de vorm van een cultuurcoach, vindt het college.

Maandag 14 oktober  19.45 uur  (raadzaal)

 1. Bestuursrapportage 2019
  Met de Bestuursrapportage 2019 informeert het college de raad over de realisatie van de begroting 2019 over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. In de bestuursrapportage worden voorstellen gedaan om budgetten aan te vullen en/of af te ramen. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in zowel de beleidsmatige als de financiële voortgang.
   
 2. Meerjarenprogrammabegroting 2020– 2023
  De Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 is het 2e document in de Planning- & Controlcyclus voor het jaar 2020, na de Prioriteitennota 2020 die de raad op 24 juni 2019 heeft vastgesteld. In de Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 stelt de raad beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2020 en verder vast.
   
 3. Verhoging onroerende zaakbelastingen (OZB)
  Op basis van de doorrekening van het Financieel Meerjaren Perspectief (als onderdeel van de Meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente), stelt het college een extra verhoging van de OZB voor. Het college vindt dat een verhoging mogelijk is, doordat een verlaging van de rioolheffing en een verhoging van de afvalstoffenheffing zorgen voor een gemiddeld nagenoeg gelijkblijvende woonlastendruk.

Maandag 14 oktober  21.30 uur  (raadzaal)

 1. Opheffen gemeenschappelijke regeling Delta 
  Door de uittreding van verschillende gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling Delta is continuering ervan niet haalbaar meer. In mei heeft het college de raad geïnformeerd over zijn voorkeursscenario om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening vanaf 2020 in eigen hand te nemen. In dit raadsvoorstel vraagt het college de raad formeel toestemming om tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling over te gaan en informeert hij de raad over de voorbereiding op de taakuitoefening vanaf 1 januari 2020.  
   
 2. Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG
  Er doen zich twee technisch-juridische ontwikkelingen voor ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD voert per 1-1-2019 namens de gemeenten het rijksvaccinatieprogramma uit en dat moet formeel vastgelegd worden. En per 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daardoor vervalt de mogelijkheid om aan te sluiten bij wat voorheen de CAO voor gemeentepersoneel was. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een werkgeversvereniging opgericht specifiek bedoeld voor de landelijk circa 170 samenwerkingsorganisaties die nu nog een dergelijke aansluitingsovereenkomst hebben en is toetreding tot de nieuw opgerichte werkgeversvereniging voor Gemeenschappelijke Regelingen noodzakelijk. Over beide punten moet de gemeenteraad formeel besluiten.

Meer informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier  
  In de raadzaal  is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering  de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl 
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier,  0571-27 92 17, Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571- 27 93 87  of raad@voorst.nl