Rondetafelgesprekken 15-04-19


Op maandag 15 april 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken.

Gemeenteraad 2018

Op maandag 15 april 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken  vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering op maandag 13 mei 2019. Bekijk de agenda en vergaderstukken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in de raadzaal en de trouwzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over  geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).


19.30 uur  (raadzaal)

 1. Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening 
  Het bestemmingsplan buitengebied moet worden aangepast in verband met wijzigingen in het provinciaal en gemeentelijk beleid, nieuwe politieke inzichten en enkele geconstateerde fouten. Het gaat onder andere om wijzigingen in archeologisch beleid, het stimuleren van kleinschalige opstellingen van zonnepanelen en het wijzigen van de dubbelbestemming Waarde-Landschap.

19.30 uur (trouwzaal)

 1. Bestemmingsplan Landgoed Klarenbeek
  Het door de raad op 10 maart 2014 vastgestelde bestemmingsplan Landgoed Klarenbeek gaat onder meer uit van een aantal nieuwe woningen. Nu is echter gebleken dat realisatie van drie van deze woningen op de eerder voorgenomen locaties niet meer wenselijk is. In dit nieuwe bestemmingsplan stelt het college voor de woningbouwlocaties aan te passen. Ook wordt nieuw provinciaal en gemeentelijk beleid hierin verwerkt.

21.00 uur (raadzaal)

 1. Uitwerking motie “Zon 2018” over uitbreiding beleidsuitgangspunten zonnevelden 
  De raad heeft op 24 september 2018 de motie Zon 2018 aangenomen. Daarbij werd het college opgedragen om de huidige beleidsuitgangspunten voor zonnevelden uit te breiden met voorwaarden voor een communicatieplan en een participatieplan, technische- en ruimtelijke kaders, ontwerprichtlijnen per landschapstype en inzicht in maatschappelijke meerwaarde. In deze uitwerking heeft het college deze onderwerpen opgenomen in de beleidsuitgangspunten.
   
 2. Woningmarktonderzoek 
  Het college heeft samen met Woningcorporatie IJsseldal Wonen een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek gaat in op de bevolkings- en huishoudensontwikkelingen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de betaal-baarheid van de huursector en de toekomstige woonbehoefte. Het college gebruikt het onderzoek voor het volks-huisvestelijk en woonbeleid voor de komende jaren, waaronder de (onderbouwing en beoordeling van) nieuw-bouwplannen, woningbouwprogrammering en de jaarlijkse prestatieafspraken met IJsseldal Wonen en Huurders-belangenvereniging IJsseldal.

21.00 uur (trouwzaal)

 1. Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen Oost-Veluwe 
  Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zijn alle gemeenten individueel verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Opvang (MO) en het Begeleid Wonen (BW). Sindsdien is Apeldoorn budgethouder en ont-vangt de rijksvergoeding voor de regio Oost-Veluwe. Per 1 januari 2021 gaat de rijksvergoeding rechtstreeks naar alle individuele gemeenten, maar het college stelt een gezamenlijk regionaal budget voor om regionale cliënten en voorzieningen voor MO/BW te financieren.
   
 2. Tribuut Belastingcentrum: Toekomstplan 2020 – 2023
  Het bestuur van Tribuut is van plan het Toekomstplan 2020-2023, inclusief de conceptbegroting 2020, van Tribuut vast te stellen. Voordat het bestuur een definitief besluit neemt over het toekomstplan krijgen de raden van de samenwerkende gemeentes de gelegenheid om een eventuele zienswijze te geven.

Meer informatie

 • Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten
 • In de raadzaal en trouwzaal is wifi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de rondetafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier,  (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.