Rondetafelgesprekken 18-03-19


Op maandag 18 maart heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken.

Gemeenteraad 2018

Doel
Op maandag 18 maart heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college. Dit is ter voorbereiding van de raadsvergadering over het onderwerp op maandag 1 april 2019 vanaf 19.30 uur.

In afwijking hierop worden de onderwerpen 'Financiële situatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)' en 'concept veiligheidsstrategie en concept meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2019-2022' op maandag 25 maart 2019 (op een nader te bepalen tijdstip in de avond) in een raadsvergadering behandeld.

De agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om deze gesprekken  in de raadzaal en trouwzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over  geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).

19.30 uur (raadzaal)

 1. Evaluatie bedrijfsplan belastingsamenwerking Tribuut (inclusief voortgangsrapportages)
  De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2018 het door de belastingsamenwerking Tribuut uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek 2018 behandeld. Tijdens die behandeling heeft de gemeenteraad gevraagd om de evaluatie van het bedrijfsplan Tribuut en twee voortgangsrapportages. 
   
 2. Evaluatie van het huidige verkeersbeleid en procesvoorstel nieuw mobiliteitsbeleid gemeente Voorst Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het college via een motie opgedragen de evaluatie van het verkeersbeleid te organiseren in samenspraak met de dorpsbelangenverenigingen. Het stuk dat voorligt is tot stand gekomen na een inhoudelijke analyse, een evaluatieronde bij specialisten binnen en buiten de gemeentelijke organisatie en de opgedragen evaluatieronde met inwoners van de gemeente in vier kernen. Daarnaast stelt het college een vervolgproces voor hoe te komen tot een nieuw 'gemeentelijk mobiliteitsplan'. 
   
 3. Beantwoording schriftelijke vragen over strooibeleid
  In deze mededeling geeft het college antwoord op de schriftelijke vragen van Lijst Arend. Het college wil overlast tijdens winterse omstandigheden met het huidige strooibeleid zoveel mogelijk voorkomen. Evaluatie vindt na iedere winter plaats. Gelet op de kosten en de negatieve milieuaspecten van strooizout vindt het college aanpassing van het huidige strooibeleid niet wenselijk.

19.30 uur (trouwzaal)

 1. Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
  Vanuit het nationale klimaatakkoord is de opgave bij de regio’s neergelegd om een RES op te stellen. Het college heeft de concept startnotitie RES ontvangen van de regionale Stuurgroep RES. De startnotitie wordt eveneens voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de betrokken waterschappen en Provinciale Staten. Het verzoek aan de raad is om nu zijn eerste mening te geven over de concept Startnotitie RES, zodat deze betrokken kan worden bij de totstandkoming van de definitieve Startnotitie RES.
   
 2. Initiatiefvoorstel van raadslid Bosch over Samenwerkingsverbanden 
  Raadslid Bosch wil met dit voorstel aanknopingspunten identificeren voor een optimale omgang met samenwerkingsverbanden. Deze aanknopingspunten moeten leiden tot versteviging van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. De Wet gemeenschappelijke regeling geeft naar mening van raadslid Bosch namelijk meer ruimte aan gemeenteraden dan velen denken en hij wil op deze manier zijn collega’s verleiden om samen de grip van de raad op samenwerkingsorganisaties te versterken. 

21.00 uur (raadzaal)

 1. Financiële situatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
  (Dit onderwerp wordt op 25 maart in een raadsvergadering behandeld)
  Het college heeft bericht ontvangen over de financiële situatie van de VNOG en de wijze waarop het dagelijks bestuur besluiten wil nemen. De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2019 de wens kenbaar ge-maakt daarvoor een reactie te mogen geven op de conceptkadernota via een extra raadsvergadering op 25 maart 2019. Volgens planning besluit het dagelijks bestuur op 14 maart 2019 over de documenten ter bespreking in de vergadering van het algemene bestuur van 28 maart 2019. Het college stuurt deze stukken zo spoedig mogelijk na. 
   
 2. Concept veiligheidsstrategie en concept meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2019-2022 
  (Dit onderwerp wordt op 25 maart in een raadsvergadering behandeld.)
  Het college is van plan een besluit te nemen over de concept veiligheidsstrategie, maar eerst krijgt de raad de gelegenheid hierover zijn mening te geven. Het college kan zich vinden in de opgestelde beleidsprioriteiten en de geclusterde thema's. De vier prioritaire thema’s zijn kwetsbare personen; ondermijning; cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit; en informatie gestuurd werken.
   
 3. Jaarlijkse evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen
  Het college biedt jaarlijks een overzicht aan van actuele ontwikkelingen bij of rond de diverse samenwerkingsorganisaties (zogenaamde verbonden partijen). Exclusief de landelijk opererende partijen, zodat de raad hierover zijn controlerende taak kan voorbereiden (zie ook het initiatiefvoorstel van raadslid Bosch hierboven).

21.00 uur (trouwzaal)

 1. Evaluatie proces uitbreidingsplannen Hengelderweg 6 Voorst
  Het college heeft het proces rondom de uitbreiding van Vitalis geëvalueerd en de evaluatie aangeboden aan de raad. Op 15 januari 2019 heeft de fractie PvdA-GroenLinks een aantal schriftelijke vragen gesteld, omdat in de evaluatie antwoorden werden gemist op een aantal vragen. Het college heeft de vragen beantwoord en de evaluatie wordt nu besproken. 

Meer informatie

 • Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten.  
 • In de raadzaal en trouwzaal is wifi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de rondetafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw B.J.M. Jansen, griffier, (0571) 279 217, mevrouw D. Vriezekolk, locogriffier (0571) 279 387 of raad@voorst.nl