Rondetafelgesprekken 28-01-19


Op maandag 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken.

Gemeenteraad Voorst 2019

Op maandag 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken  vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering op  maandag 11 februari 2019. Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in de raadzaal en de trouwzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).

Maandag 28 januari 19.30 uur (raadzaal)

1. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op meerdere percelen in Twello
Het college stelt voor om op zoeklocaties voor woningbouw in Twello een voorkeursrecht als bedoeld in de Wvg te vestigen, om de regierol van de gemeente te kunnen pakken. Dit houdt in dat eigenaren hun onroerende zaak eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze zouden willen verkopen. 

2. Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs (aangepaste versie)
Eerder heeft de raad al gesproken over de stimuleringssubsidie afvalscheiding bij basisscholen, waarmee het colle-ge scholen wil stimuleren tot het scheiden van afval. Met deze raadsmededeling geeft het college aanvullende informatie. De raad krijgt gelegenheid hierover zijn mening te geven, voordat het college een besluit neemt.

Maandag 28 januari 19.30 uur  (trouwzaal)

1. Informatiebericht over financiële situatie en beantwoording schriftelijke vragen over Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
In dit informatiebericht geeft de VNOG aan hoe een geprognotiseerd tekort van € 2,5 mln. is ontstaan. Om dit tekort terug te dringen is een aantal maatregelen beschreven en worden enkelen hiervan al uitgevoerd, maar de VNOG geeft ook aan dat er nu geen ruimte meer is om onvoorziene, niet uit te stellen en/of niet beïnvloedbare zaken op te vangen. Daarnaast heeft het college geantwoord op schriftelijke vragen over het vertrek van de directeur bij de VNOG en de (structurele) tekorten op de begroting voor dit jaar en de volgende jaren.

2. Bestuursagenda 2019-2023 en Uitgangspunten begroting 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
Het college is van plan een besluit te nemen over het hierboven genoemde onderwerp. Voordat het college definitief een besluit neemt krijgt de raad gelegenheid zijn mening te geven over de algemene uitgangspunten voor de begroting 2020.

3. Begrotingswijziging Delta en bedrijfsjaarplan 2019 en ontwikkelingen Delta 
Na het besluit van Zutphen en Brummen tot uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta, hebben de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst de intentie uitgesproken om de uitvoering van de Wsw-taken per 1 januari 2019 gezamenlijk voort te zetten in de GR Delta. Ook is de wens uitgesproken om te onderzoeken in hoeverre andere taken, bijvoorbeeld uitvoering Participatiewet en nieuw beschut werk, ondergebracht kunnen worden in de GR Delta.  
Voor de Wsw-doelgroep blijven de huidige werkplekken bij bedrijven bestaan. Delta blijft werkgever van de be-trokken Wsw-medewerkers en blijft zorgdragen voor hun begeleiding. Het is noodzakelijk de formatie van de ambtelijke staf en begeleiding van Delta te verminderen.

Maandag 28 januari 21.00 uur (raadzaal)

1. Uitvoering motie: Kamperen van 1 november tot 15 maart mogelijk maken 
Op 10 juli 2018 is de motie “Altijd open, waarom niet?” aangenomen door de raad. In deze motie verzoekt de raad het college te onderzoeken hoe kamperen van 1 november tot 15 maart mogelijk kan worden gemaakt. Met deze raadsmededeling informeert het college de raad over de mogelijkheden.

2. Aftreden leden en opheffing Sportraad Voorst 3.0 
De leden van de Sportraad Voorst 3.0 zijn van mening dat het vervullen van de rol als onafhankelijke verbindende partij inmiddels, naar hun tevredenheid, overgenomen is door andere partijen in de gemeente of door de gemeen-te zelf. Besloten is om de Sportraad Voorst 3.0 op te heffen.

3. Eerste wijziging begroting 2019 Tribuut 
Het college informeert de raad over zijn voornemen om (nog) niet akkoord te gaan met de eerste wijziging van de begroting 2019 van Tribuut. Hij vraagt de raad om tegen de voorliggende eerste begrotingswijziging 2019 een zienswijze in te dienen en geeft daarvoor verschillende redenen.

Maandag 28 januari 21.00 uur  (trouwzaal)

1. Proces woonleefzorgpark en vertrouwen in de gemeente 
In een hoorzitting in  het kader van een klachtenprocedure heeft de initiatiefnemer van een woonzorgleefpark zijn klacht ten aanzien van één van beide ambtenaren ingetrokken. De klacht ten aanzien van een andere ambtenaar heeft het college ongegrond verklaard. 

Meer informatie

  • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier
  • In de raadzaal en trouwzaal is wifi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
  • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de rondetafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl.  
  • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier,  (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.