Rondetafelgesprekken maandag 1 juli om 19.30 uur


Raadzaal

Op maandag 1 juli heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 8 juli vanaf 19.30 uur.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst zo vroeg mogelijk, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

 1. Toelichting accountant op de jaarstukken 2023
  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (balans, overzicht van baten en lasten en een bijlage specifieke uitkeringen). De jaarstukken vormen het sluitstuk van de budgetcyclus 2023. De accountant geeft een toelichting op deze stukken.
 2. Bestemmingsplan Winkler Prins locatie, Voorst
  De gemeente Voorst heeft samen met woningbouwcorporatie IJsseldal Wonen het initiatief genomen om een eerste ontwerp te laten maken voor woningbouw met behoud van het groene karakter. Het plan gaat uit van de sloop van dertien huurwoningen langs de Binnenweg en G.J. van Heuvenstraat en de realisatie van 34 nieuwe huur- en koopwoningen. Op dit plan zijn er drie zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de bijhorende stukken zijn nu gereed voor vaststelling. Dit is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
 3. Evaluatie doorontwikkeling Mens en Welzijn (ontmoeting)
  Met de evaluatie doorontwikkeling Mens en Welzijn (ontmoeting) informeert het college de raad u over het proces, de effecten en de resultaten van de doorontwikkeling en doet het college aanbevelingen voor de toekomst.
 4. Beleidskaders cultuur, inclusie, ontmoeting en sport
  De beleidskaders bieden houvast in de definiƫring van de vier begrippen en de invulling die wij eraan geven in de gemeente Voorst. De beleidskaders gaan niet over het hoe. Ze geven inzicht in de begrippen en antwoord op de vraag waarom de gemeente Voorst iets wenst te bereiken.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 0571-27 93 13), de locogriffier (Marieke Titsing 0571-27 93 18) of mail naar raad@voorst.nl.